Co to jest usługa Power BI Premium?What is Power BI Premium?

Usługa Power BI Premium zapewnia dedykowane i ulepszone zasoby do uruchamiania usługi Power BI dla organizacji.Power BI Premium provides dedicated and enhanced resources to run the Power BI service for your organization. Na przykład:For example:

  • Większa skalowalność i wydajnośćGreater scale and performance
  • Elastyczność licencjonowania według pojemnościFlexibility to license by capacity
  • Zunifikowanie samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstwUnify self-service and enterprise BI
  • Rozszerzenie analizy biznesowej w środowisku lokalnym przy użyciu Serwera raportów usługi Power BIExtend on-premises BI with Power BI Report Server
  • Obsługa rezydencji danych według regionów (Multi-Geo)Support for data residency by region (Multi-Geo)
  • Udostępnianie danych dowolnym osobom bez konieczności zakupu licencji dla użytkownikaShare data with anyone without purchasing a per-user license

W tym artykule przedstawiono najważniejsze funkcje w usłudze Power BI Premium.This article introduces key features in Power BI Premium. Wszędzie, gdzie jest to konieczne, znajdują się linki do dodatkowych artykułów zawierających bardziej szczegółowe informacje.Where necessary, links to additional articles with more detailed information are provided.

Subskrypcje i licencjonowanieSubscriptions and licensing

Usługa Power BI Premium to subskrypcja usługi Office 365 na poziomie dzierżawy dostępna w dwóch rodzinach jednostek magazynowych (SKU):Power BI Premium is a tenant-level Office 365 subscription available in two SKU (Stock-Keeping Unit) families:

  • Jednostki SKU EM (EM1–EM3) z obsługą osadzania, wymagające rocznego zobowiązania pieniężnego z comiesięcznym rozliczaniem.EM SKUs (EM1-EM3) for embedding, requiring a yearly commitment, billed monthly. Jednostki SKU EM1 i EM2 są dostępne tylko w planach licencjonowania zbiorowego.EM1 and EM2 SKUs are available only through volume licensing plans. Nie można zakupić ich bezpośrednio.You can't purchase them directly.
  • Jednostki SKU P (P1–P3) z obsługą osadzania i funkcji dla przedsiębiorstw, wymagające miesięcznego lub rocznego zobowiązania pieniężnego z comiesięcznym rozliczaniem. Zawierają licencję instalowania Serwera raportów usługi Power BI w środowisku lokalnym.P SKUs (P1-P3) for embedding and enterprise features, requiring a monthly or yearly commitment, billed monthly, and includes a license to install Power BI Report Server on-premises.

Inną metodą jest zakup subskrypcji usługi Azure Power BI Embedded z jednostką SKU z rodziny A (A1–A6) tylko z obsługą osadzania i testowania pojemności.An alternative approach is to purchase an Azure Power BI Embedded subscription, which has a single A (A1-A6) SKU family for embedding and capacity testing purposes only. Wszystkie jednostki SKU zapewniają rdzenie wirtualne do tworzenia pojemności, ale jednostki SKU z rodziny EM są przeznaczone do osadzania na mniejszą skalę.All SKUs deliver v-cores to create capacities, but the EM SKUs are restricted for smaller scale embedding. Jednostki SKU EM1, EM2, A1 i A2 mające mniej niż cztery rdzenie wirtualne nie działają w infrastrukturze dedykowanej.EM1, EM2, A1, and A2 SKUs with less than four v-cores do not run on dedicated infrastructure.

Chociaż ten artykuł koncentruje się na jednostkach SKU P, większość opisów ma również zastosowanie do jednostek SKU A.While the focus of this article is on the P SKUs, much of what is described is also relevant to the A SKUs. W przeciwieństwie do jednostek SKU subskrypcji Premium jednostki SKU platformy Azure nie wymagają zobowiązania pieniężnego i są rozliczane godzinowo.In contrast to the Premium subscription SKUs, Azure SKUs require no time commitment and are billed hourly. Zapewniają one pełną elastyczność, umożliwiając skalowanie w górę, skalowanie w dół, wstrzymywanie, wznawianie i usuwanie.They deliver full elasticity enabling scale up, scale down, pause, resume, and delete.

Tematyka dotycząca usługi Azure Power BI Embedded właściwie nie mieści się w zakresie tego artykułu, ale opis tej usługi zawarto w sekcji Metody testowania w artykule dotyczącym optymalizowania pojemności Premium jako praktycznej i ekonomicznej opcji testowania i mierzenia obciążeń.Azure Power BI Embedded is largely out of scope for this article, but it is described in the Testing Approaches section of the Optimizing Premium capacities article as a practical and economic option to test and measure workloads. Aby dowiedzieć się więcej o jednostkach SKU platformy Azure, zobacz dokumentację usługi Azure Power BI Embedded.To learn more about Azure SKUs, see Azure Power BI Embedded Documentation.

ZakupPurchasing

Subskrypcje usługi Power BI Premium mogą być kupowane przez administratorów w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.Power BI Premium subscriptions are purchased by administrators in the Microsoft 365 admin center. Jednostki SKU mogą kupować tylko administratorzy globalni lub administratorzy rozliczeń usługi Office 365.Specifically, only Office 365 Global administrators or Billing Administrators can purchase SKUs. Po zakupie dzierżawa otrzymuje odpowiednią liczbę rdzeni wirtualnych do przypisania do pojemności. Jest to nazywane łączeniem rdzeni wirtualnych.When purchased, the tenant receives a corresponding number of v-cores to assign to capacities, known as v-core pooling. Na przykład zakup jednostki SKU P3 zapewnia dzierżawie 32 rdzenie wirtualne.For example, purchasing a P3 SKU provides the tenant with 32 v-cores. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak kupić usługę Power BI Premium.To learn more, see How to purchase Power BI Premium.

Pojemności dedykowaneDedicated capacities

Usługa Power BI Premium oferuje pojemności dedykowane.With Power BI Premium, you get dedicated capacities. W przeciwieństwie do pojemności udostępnionej, w przypadku której obciążenia działają na zasobach obliczeniowych współużytkowanych z innymi klientami, pojemność dedykowana jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez organizację.In contrast to a shared capacity where workloads run on computational resources shared with other customers, a dedicated capacity is for exclusive use by an organization. Jest ona izolowana z dedykowanymi zasobami obliczeniowymi, które zapewniają niezawodną i spójną wydajność hostowanej zawartości.It's isolated with dedicated computational resources, which provide dependable and consistent performance for hosted content.

Obszary robocze rezydują w pojemnościach.Workspaces reside within capacities. Każdy użytkownik usługi Power BI ma osobisty obszar roboczy o nazwie Mój obszar roboczy.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. Aby umożliwić współpracę, można utworzyć dodatkowe obszary robocze nazywane obszarami roboczymi aplikacji.Additional workspaces known as App Workspaces can be created to enable collaboration. Domyślnie obszary robocze, w tym osobiste obszary robocze, są tworzone w pojemności udostępnionej.By default workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity. Jeśli masz pojemności Premium, możesz przypisać do nich osobiste obszary robocze i obszary robocze aplikacji.When you have Premium capacities, both My Workspaces and App workspaces can be assigned to Premium capacities.

Węzły pojemnościCapacity nodes

Zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji Subskrypcje i licencjonowanie istnieją dwie rodziny jednostek SKU usługi Power BI Premium: EM i P. Wszystkie jednostki SKU usługi Power BI Premium są dostępne jako węzły pojemności. Każdy z nich reprezentuje określoną ilość zasobów, na które składają się procesor, pamięć i magazyn.As described in the Subscriptions and Licensing section, there are two Power BI Premium SKU families: EM and P. All Power BI Premium SKUs are available as capacity nodes, each representing a set amount of resources consisting of processor, memory, and storage. Oprócz zasobów każda jednostka SKU ma operacyjne limity dotyczące liczby połączeń DirectQuery i połączeń na żywo na sekundę oraz liczby równoległych odświeżeń modelu.In addition to resources, each SKU has operational limits on the number of DirectQuery and Live Connection connections per second, and the number of parallel model refreshes.

Przetwarzanie jest realizowane przez określoną liczbę rdzeni wirtualnych podzielonych równo między zaplecze i fronton.Processing is achieved by a set number of v-cores, divided equally between backend and frontend.

Rdzenie wirtualne zaplecza odpowiadają za podstawową funkcjonalność usługi Power BI, w tym za przetwarzanie zapytań, zarządzanie pamięcią podręczną, uruchamianie usług języka R, odświeżanie modelu, przetwarzanie języka naturalnego (Pytania i odpowiedzi) oraz renderowanie raportów i obrazów po stronie serwera.Backend v-cores are responsible for core Power BI functionality, including query processing, cache management, running R services, model refresh, natural language processing (Q&A), and server-side rendering of reports and images. Rdzenie wirtualne zaplecza mają przypisaną stałą ilość pamięci, która jest używana głównie do hostowania modeli, znanych także jako aktywne zestawy danych.Backend v-cores are assigned a fixed amount of memory that is primarily used to host models, also known as active datasets.

Rdzenie wirtualne frontonu odpowiadają za zarządzanie usługami internetowymi, pulpitami nawigacyjnymi i dokumentami raportów, zarządzanie uprawnieniami dostępu, planowanie, interfejsy API, przekazywanie i pobieranie oraz ogólnie za wszystkie elementy związane ze środowiskiem użytkownika.Frontend v-cores are responsible for the web service, dashboard and report document management, access rights management, scheduling, APIs, uploads and downloads, and generally for everything related to the user experiences.

Magazyn jest ustawiony na 100 TB na węzeł pojemności.Storage is set to 100 TB per capacity node.

Zasoby i limity poszczególnych jednostek SKU warstwy Premium (i jednostek SKU A odpowiedniego rozmiaru) opisano w poniższej tabeli:The resources and limits of each Premium SKU (and equivalently sized A SKU) are described in the following table:

Węzły pojemnościCapacity Nodes Całkowita liczba rdzeni wirtualnychTotal v-cores Rdzenie wirtualne wewnętrznej bazy danychBackend v-cores Pamięć RAM (GB)RAM (GB) Rdzenie wirtualne frontonuFrontend v-cores DirectQuery/połączenia na żywo (na sekundę)DirectQuery/Live Connection (per sec) Równoległość odświeżania modeluModel Refresh Parallelism
EM1/A1EM1/A1 11 0,50.5 2.52.5 0,50.5 3,753.75 11
EM2/A2EM2/A2 22 11 55 11 7,57.5 22
EM3/A3EM3/A3 44 22 1010 22 1515 33
P1/A4P1/A4 88 44 2525 44 3030 66
P2/A5P2/A5 1616 88 5050 88 6060 1212
P3/A6P3/A6 3232 1616 100100 1616 120120 2424

Obciążenia pojemnościCapacity workloads

Obciążenia pojemności to usługi udostępnione użytkownikom.Capacity workloads are services made available to users. Domyślnie pojemności w warstwie Premium i na platformie Azure obsługują tylko obciążenie zestawu danych skojarzone z uruchamianiem zapytań usługi Power BI.By default, Premium and Azure capacities support only a dataset workload associated with running Power BI queries. Nie można wyłączyć obciążenia zestawu danych.The dataset workload cannot be disabled. Dodatkowe obciążenia można włączyć dla rozwiązań AI (Cognitive Services), przepływów danych i raportów podzielonych na strony.Additional workloads can be enabled for AI (Cognitive Services), Dataflows, and Paginated reports. Te obciążenia są obsługiwane tylko w ramach subskrypcji Premium.These workloads are supported in Premium subscriptions only.

Każde dodatkowe obciążenie umożliwia skonfigurowanie maksymalnej ilości pamięci (jako wartości procentowej całkowitej ilości dostępnej pamięci), która może być używana przez obciążenie.Each additional workload allows configuring the maximum memory (as a percentage of total available memory) that can be used by the workload. Wartości domyślne maksymalnej ilości pamięci są określane przez jednostkę SKU.Default values for maximum memory are determined by SKU. Zasoby dostępne dla pojemności możesz zmaksymalizować przez włączanie dodatkowych obciążeń tylko wtedy, kiedy są używane.You can maximize your capacity's available resources by enabling only those additional workloads when they're used. Ustawienia pamięci możesz zmieniać tylko wtedy, gdy już wiesz, że ustawienia domyślne nie spełniają wymagań dotyczących zasobów pojemności.And you can change memory settings only when you have determined default settings are not meeting your capacity resource requirements. Obciążenia mogą być włączane i konfigurowane pod kątem pojemności przez administratorów pojemności przy użyciu ustawień pojemności w portalu administracyjnym lub za pomocą interfejsów API REST pojemności.Workloads can be enabled and configured for a capacity by capacity admins by using Capacity settings in the Admin portal or by using the Capacities REST APIs.

Włączanie obciążeń

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie obciążeń w pojemności Premium.To learn more, see Configure workloads in a Premium capacity.

Jak działają pojemnościHow capacities function

Przez cały czas usługa Power BI korzysta w optymalny sposób z zasobów pojemności, nie przekraczając limitów nałożonych na pojemność.At all times, the Power BI service makes the best use of capacity resources while not exceeding limits imposed on the capacity.

Operacje pojemności są klasyfikowane jako operacje interaktywne lub operacje wykonywane w tle.Capacity operations are classified as either interactive or background. Operacje interaktywne obejmują renderowanie żądań i odpowiadanie na interakcje użytkownika (filtrowanie, wykonywanie zapytań i otrzymywanie odpowiedzi itp.).Interactive operations include rendering requests and responding to user interactions (filtering, Q&A querying, etc.). Ogólnie mówiąc, obsługa zapytań dotyczących importowania modelu jest operacją o wysokim zapotrzebowaniu na pamięć, a wykonywanie zapytań dotyczących modeli DirectQuery i połączeń na żywo intensywnie wykorzystuje procesor CPU.Generally, import model querying is memory resource-intensive, while querying DirectQuery and Live Connection models is CPU-intensive. Operacje wykonywane w tle obejmują przepływ danych i odświeżanie importowania modelu oraz buforowanie zapytań dotyczących pulpitu nawigacyjnego.Background operations include dataflow and import model refreshes, and dashboard query caching.

Należy pamiętać, że operacje interaktywne mają zawsze pierwszeństwo przed operacjami wykonywanymi w tle, aby zapewnić jak największy komfort pracy użytkownika.It's important to understand that interactive operations are always prioritized over background operations to ensure the best possible user experience. Jeśli nie ma wystarczających zasobów, operacje wykonywane w tle są dodawane do kolejki i są przetwarzane po zwolnieniu zasobów.If there are insufficient resources, background operations are added to a queue for processing when resources free up. Operacje w tle, takie jak odświeżania zestawu danych, mogą być zatrzymywane w czasie wykonywania przez usługę Power BI i dodawane do kolejki.Background operations, like dataset refreshes, can be stopped mid-process by the Power BI service and added to a queue.

Modele importu muszą być całkowicie załadowane do pamięci, aby można było je odpytywać lub odświeżać.Import models must be fully loaded into memory so they can be queried or refreshed. Usługa Power BI zarządza użyciem pamięci, korzystając z zaawansowanych algorytmów, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnej pamięci. Może to powodować nadmierne zatwierdzanie pojemności: Mimo że pojemność może przechowywać wiele modeli importu (do 100 TB dla pojemności Premium), jeśli ich łączny rozmiar na dysku przekroczy obsługiwaną ilość pamięci (i dodatkowa pamięć jest wymagana na potrzeby odpytywania i odświeżania), nie mogą one zostać wszystkie załadowane do pamięci w tym samym czasie.The Power BI service manages memory usage by using sophisticated algorithms to ensure maximum use of available memory, and can cause over-committing the capacity: While it's possible for a capacity to store many import models (up to 100 TB per Premium capacity), when their combined disk storage exceeds the supported memory (and additional memory is required for querying and refresh), then they cannot all be loaded into memory at the same time.

W związku z tym modele importu są ładowane i usuwane z pamięci w zależności od potrzeb.Import models are therefore loaded into and removed from memory according to usage. Model importu jest ładowany, kiedy jest odpytywany (operacja interaktywna), ale nie znajduje się jeszcze w pamięci, lub kiedy ma zostać odświeżony (operacja w tle).An import model is loaded when it is queried (interactive operation) and not yet in memory, or when it's to be refreshed (background operation).

Usunięcie modelu z pamięci jest nazywane eksmisją.The removal of a model from memory is known as eviction. Jest to operacja, którą usługa Power BI może szybko wykonać w zależności od rozmiaru modeli.It's an operation Power BI can perform quickly depending on the size of the models. Jeśli w pojemności nie występuje nadmierne wykorzystanie pamięci, modele są po prostu ładowane do pamięci i w niej pozostają.If the capacity is not experiencing any memory pressure, models are simply loaded into memory and remain there. Jednak gdy do załadowania modelu nie ma wystarczającej ilości pamięci, usługa Power BI najpierw musi zwolnić pamięć.However, when insufficient memory is available to load a model, the Power BI service will first need to free-up memory. W celu zwolnienia pamięci wykonywane jest wykrywanie nieaktywnych modeli, czyli modeli, które nie były używane przez ostatnie trzy minuty [1], a następnie są one eksmitowane.It frees memory by detecting models that have become inactive by seeking models that have not been used in the last three minutes [1], and then evicting them. W przypadku braku nieaktywnych modeli do eksmisji usługa Power BI próbuje eksmitować modele załadowane dla operacji w tle.If there are no inactive models to evict, the Power BI service seeks to evict models loaded for background operations. W ostateczności po 30 sekundach nieudanych prób [1] operacja interaktywna kończy się niepowodzeniem.A last resort, after 30 seconds of failed attempts [1], is to fail the interactive operation. W takim przypadku użytkownik raportu jest powiadamiany o awarii z sugestią późniejszego ponowienia próby.In this case, the report user is notified of failure with a suggestion to try again shortly. W niektórych przypadkach modele mogą nie być zwalniane z pamięci z powodu wykonywanych operacji usługi.In some cases, models may be unloaded from memory due to service operations.

Należy podkreślić, że eksmisja zestawu danych to normalne i oczekiwane zachowanie.It's important to stress that dataset eviction is a normal and expected behavior. Dzięki temu maksymalizowane jest użycie pamięci przez ładowanie i zwalnianie modeli, których łączny rozmiar może być większy niż ilość dostępnej pamięci.It strives to maximize memory usage by loading and unloading models whose combined sizes can exceed available memory. Jest to zachowanie zamierzone i niewidoczne dla użytkowników raportu.This is by design, and transparent to report users. Wysoki współczynnik eksmisji niekoniecznie musi oznaczać, że pojemność ma niewystarczającą ilość zasobów.High eviction rates do not necessarily mean the capacity is insufficiently resourced. Problemem może być jednak opóźnione reagowanie na zapytania lub odświeżanie spowodowane wysokim współczynnikiem eksmisji.They can, however, become a concern if query or refresh responsiveness is suffering because of high eviction rates.

Operacje odświeżania modeli importu mają zawsze duże zapotrzebowanie na pamięć, ponieważ modele muszą zostać załadowane do pamięci.Refreshes of import models are always memory intensive as models must be loaded into memory. Dodatkowa pamięć jest wymagana do przetwarzania.Additional memory is required for processing. Pełne odświeżanie może zużyć nawet dwa razy więcej pamięci niż jest wymagane dla modelu.A full refresh can use approximately double the amount of memory required by the model. Dzięki temu model może być odpytywany, nawet wtedy, gdy jest przetwarzany, ponieważ zapytania są wysyłane do istniejącego modelu do czasu ukończenia odświeżania i udostępnienia danych z nowego modelu.This ensures the model can be queried even when being processed, because queries are sent to the existing model, until the refresh has completed and the new model data is available. Odświeżanie przyrostowe wymaga mniej pamięci i może zostać ukończone szybciej. Dzięki temu znacznie jest też zmniejszone zapotrzebowanie na zasoby pojemności.Incremental refresh will require less memory and could complete faster, and so can substantially reduce pressure on capacity resources. Odświeżanie modeli może też wymagać znacznych mocy procesora CPU. Ma to miejsce szczególnie w przypadku modeli zawierających złożone przekształcenia dodatku Power Query lub zawierających złożone tabele/kolumny obliczeniowe bądź w przypadku modeli bazujących na dużych tabelach.Refreshes can also be CPU-intensive for models, especially those with complex Power Query transformations, or calculated tables/columns that are complex or are based on large tables.

Zadania odświeżania, podobnie jak zapytania, wymagają, aby model był załadowany do pamięci.Refreshes, like queries, require the model be loaded into memory. W przypadku braku wystarczającej ilości pamięci usługa Power BI podejmie próbę eksmisji nieaktywnych modeli i, jeśli nie będzie to możliwe (ponieważ wszystkie modele są aktywne), zadanie odświeżania zostanie umieszczone w kolejce.If there is insufficient memory, the Power BI service will attempt to evict inactive models, and if this is not possible (as all models are active), the refresh job is queued. Zadania odświeżania wymagają zwykle znacznych mocy procesora CPU, nawet większych niż zapytania.Refreshes are typically CPU-intensive, even more so than queries. Z tego powodu istnieją limity pojemności dotyczące liczby równoczesnych operacji odświeżania. Są one ustawione na 1,5 x liczba rdzeni wirtualnych zaplecza z zaokrągleniem w górę.For this reason, there are capacity limits on the number of concurrent refreshes, set to 1.5 x the number of backend v-cores, rounded up. Jeśli występuje zbyt wiele jednoczesnych operacji odświeżania, zaplanowane odświeżanie zostanie umieszczone w kolejce.If there are too many concurrent refreshes, a scheduled refresh will be queued. Jeśli wystąpią takie sytuacje, odświeżanie trwa dłużej.When these situations occur, it takes longer for the refresh to complete. Operacje odświeżania na żądanie, na przykład wyzwalane przez żądanie użytkownika lub wywołanie interfejsu API, będą ponawiane trzykrotnie [1].On-demand refreshes such as those triggered by a user request or an API call will retry three times [1]. Jeśli niedobór zasobów nadal występuje, operacja odświeżania nie powiedzie się.If there still aren't enough resources, the refresh will then fail.

Uwagi dotyczące tej sekcji:Section notes:
[1] Te wartości mogą ulec zmianie.[1] Subject to change.

Wsparcie regionalneRegional support

Podczas tworzenia nowej pojemności administratorzy globalni usługi Office 365 i administratorzy usługi Power BI mogą określić region, w którym będą rezydować obszary robocze przypisane do pojemności.When creating a new capacity, Office 365 Global administrators and Power BI service administrators can specify a region where workspaces assigned to the capacity will reside. Jest to nazywane funkcją Multi-Geo.This is known as Multi-Geo. Dzięki funkcji Multi-Geo organizacje mogą spełniać wymagania dotyczące rezydencji danych, wdrażając zawartość w centrach danych w określonym regionie, nawet jeśli jest to inny region niż region, w którym rezyduje subskrypcja usługi Office 365.With Multi-Geo, organizations can meet data residency requirements by deploying content to datacenters in a specific region, even if it's different than the region in which the Office 365 Subscription resides. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Obsługa funkcji Multi-Geo dla usługi Power BI Premium.To learn more, see Multi-Geo support for Power BI Premium.

Zarządzanie pojemnościąCapacity management

Zarządzanie pojemnością w warstwie Premium polega na tworzeniu i usuwaniu pojemności, przypisywaniu administratorów i obszarów roboczych, konfigurowaniu obciążeń, monitorowaniu i wprowadzaniu zmian w celu zoptymalizowania wydajności.Managing Premium capacities involves creating or deleting capacities, assigning admins, assigning workspaces, configuring workloads, monitoring, and making adjustments to optimize capacity performance.

Administratorzy globalni usługi Office 365 i administratorzy usługi Power BI mogą tworzyć pojemności w warstwie Premium z dostępnych rdzeni wirtualnych oraz modyfikować istniejące pojemności Premium.Office 365 Global administrators and Power BI service administrators can create Premium capacities from available v-cores, or modify existing Premium capacities. Podczas tworzenia pojemności jest określany jej rozmiar oraz region geograficzny. Do pojemności jest także przypisywany co najmniej jeden administrator.When a capacity is created, capacity size and geographic region are specified, and at least one capacity admin is assigned.

Większość zadań administracyjnych związanych z tworzeniem pojemności jest wykonywanych w portalu administracyjnym.When capacities are created, most administrative tasks are completed in the Admin portal.

Portal administracyjny

Administratorzy pojemności mogą przypisywać do niej obszary robocze, zarządzać uprawnieniami użytkowników i przypisywać innych administratorów.Capacity admins can assign workspaces to the capacity, manage user permissions, and assign other admins. Administratorzy pojemności mogą również konfigurować obciążenia, dostosowywać alokacje pamięci i, jeśli to konieczne, ponownie uruchamiać pojemności, resetując operacje w przypadku wystąpienia przeciążenia pojemności.Capacity admins can also configure workloads, adjusting memory allocations, and if necessary, restart a capacity, resetting operations in a capacity becomes overloaded.

Portal administracyjny

Administratorzy pojemności mogą także czuwać nad sprawnym działaniem pojemności.Capacity admins can also make sure a capacity is running smoothly. Mogą oni monitorować kondycję pojemności bezpośrednio w portalu administracyjnym lub przy użyciu aplikacji metryk pojemności Premium.They can monitor capacity health right in the Admin portal or by using the Premium capacity metrics app.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia pojemności, przypisywania administratorów i obszarów roboczych, zobacz Zarządzanie pojemnościami Premium.To learn more about creating capacities, assigning admins, and assigning workspaces, see Managing Premium capacities. Aby uzyskać więcej informacji o rolach, zobacz Role administratora powiązane z usługą Power BI.To learn more about roles, see Administrator roles related to Power BI.

MonitorowanieMonitoring

Dzięki monitorowaniu pojemności Premium administratorzy mogą śledzić ich wydajność.Monitoring Premium capacities provides administrators with an understanding of how capacities are performing. Pojemności można monitorować przy użyciu portalu administracyjnego i aplikacji Metryki pojemności usługi Power BI Premium.Capacities can be monitored by using the Admin portal and the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Monitorowanie w portalu zapewnia szybki przegląd metryk wysokiego poziomu, wskazując obciążenia umieszczone w pojemności i zasoby wykorzystywane przez pojemność w postaci uśrednionych wartości z ostatnich siedmiu dni.Monitoring in the portal provides a quick view with high-level metrics indicating loads placed and the resources utilized by your capacity, averaged, over the past seven days.

Portal administracyjny

Aplikacja Metryki pojemności usługi Power BI Premium udostępnia bardzo szczegółowe informacje dotyczące działania pojemności.The Power BI Premium Capacity Metrics app provides the most in-depth information into how your capacities are performing. Aplikacja udostępnia pulpit nawigacyjny wysokiego poziomu i bardziej szczegółowe raporty.The app provides a high-level dashboard and more detailed reports.

Pulpit nawigacyjny aplikacji Metryki

Na pulpicie nawigacyjnym aplikacji można kliknąć komórkę metryki, aby otworzyć szczegółowy raport.From the app's dashboard, you can click a metric cell to open an in-depth report. Raporty udostępniają szczegółowe metryki i możliwość filtrowania, dzięki czemu można przejść do najważniejszych szczegółowych informacji potrzebnych do bezproblemowego działania pojemności.Reports provide in-depth metrics and filtering capability to drill-down on the most important information you need to keep your capacities running smoothly.

Okresowe wartości szczytowe czasu oczekiwania zapytań wskazuje na potencjalne nasycenie procesora CPU

Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania pojemności, zobacz Monitorowanie w portalu administracyjnym usługi Power BI i Monitorowanie za pomocą aplikacji Metryki pojemności usługi Power BI Premium.To learn more about monitoring capacities, see Monitoring in the Power BI Admin portal and Monitoring with the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Optymalizacja pojemnościOptimizing capacities

Optymalne wykorzystanie pojemności ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia użytkownikom wydajności i uzyskania jak największej wartości z inwestycji w warstwę Premium.Making the best use of your capacities is critical to assuring users get the performance and you're getting the most value for your Premium investment. Dzięki monitorowaniu kluczowych metryk administratorzy mogą określać najlepszy sposób rozwiązywania problemów z wąskimi gardłami i podejmować niezbędne działania.By monitoring key metrics, administrators can determine how best to troubleshoot bottlenecks and take necessary action. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Optymalizowanie pojemności Premium i Scenariusze z pojemnością Premium.To learn more, see Optimizing Premium capacities and Premium capacity scenarios.

Interfejsy API REST pojemnościCapacities REST APIs

Interfejsy API REST usługi Power BI zawierają zbiór interfejsów API pojemności.The Power BI REST APIs include a collection of Capacities APIs. Za pomocą tych interfejsów API administratorzy mogą programowo zarządzać wieloma aspektami pojemności Premium. Mogą na przykład włączać i wyłączać obciążenia, przypisywać obszary robocze do pojemności i nie tylko.With the APIs, admins can programmatically manage many aspects of your Premium capacities, including enabling and disabling workloads, assigning workspaces to a capacity, and more.

Duże zestawy danychLarge datasets

W zależności od jednostki SKU usługa Power BI Premium obsługuje przekazywanie plików modelu programu Power BI Desktop (pbix) o maksymalnym rozmiarze 10 GB.Depending on the SKU, Power BI Premium supports uploading Power BI Desktop (.pbix) model files up to a maximum of 10 GB in size. Po załadowaniu modelu można go opublikować w obszarze roboczym przypisanym do pojemności Premium.When loaded, the model can then be published to a workspace assigned to a Premium capacity. Zestaw danych można następnie odświeżyć do rozmiaru 12 GB.The dataset can then be refreshed to up to 12 GB in size.

Istotne zagadnienia dotyczące rozmiaruSize considerations

Duże modele mogą wymagać dużej ilości zasobów.Large models can be resource-intensive. Aby móc obsłużyć modele większe niż 1 GB, należy użyć co najmniej jednostki SKU P1.You should have at least a P1 SKU for any models larger than 1 GB. Chociaż publikowanie dużych modeli w obszarach roboczych obsługiwanych przez jednostki SKU A do jednostki A3 może zakończyć się powodzeniem, to ich odświeżenie zakończy się niepowodzeniem.Although publishing large models to workspaces backed by A SKUs up to A3 could work, refreshing them will not.

W poniższej tabeli opisano zalecane jednostki SKU dla różnych rozmiarów plików pbix:The following table describes recommended SKUs for various .pbix sizes:

Jednostka SKUSKU Rozmiar pliku pbixSize of .pbix
P1P1 < 3 GB< 3 GB
P2P2 < 6 GB< 6 GB
P3, P4, P5P3, P4, P5 do 10 GBup to 10 GB

Jednostka SKU A4 usługi Power BI Embedded jest odpowiednikiem jednostki SKU P1, jednostka A5 jest odpowiednikiem P2, a jednostka A6 — jednostki P3.The Power BI Embedded A4 SKU is equal to the P1 SKU, A5 = P2 and A6 = P3. Publikowanie dużych modeli w jednostkach SKU A i EM może spowodować zwrócenie błędów, które nie wiążą się bezpośrednio z ograniczeniem rozmiaru modelu w pojemności udostępnionej.Publishing large models to A and EM SKUs might return errors that aren't specific to the model size limitation error in the shared capacity. Błędy odświeżania w przypadku dużych modeli w jednostkach SKU A i EM prawdopodobnie będą wskazywać przekroczenia limitu czasu.Refresh errors for large models in A and EM SKUs are likely to point to timeouts.

Pliki pbix zawierają dane w wysoce skompresowanym stanie.Your .pbix files represent data in a highly compressed state. Te dane prawdopodobnie kilkukrotnie zwiększą swoją objętość po załadowaniu ich do pamięci, a następnie mogą jeszcze bardziej zwiększyć swoją objętość podczas odświeżania danych.The data will likely expand several times when loaded in memory, and from there it may expand several more times during data refresh.

Zaplanowane odświeżanie dużych zestawów danych może długo trwać i wymagać wielu zasobów.Scheduled refresh of large datasets can take a long time and be resource-intensive. W związku z tym ważne jest, aby nie planować zbyt wielu jednoczesnych odświeżeń.It's important to not schedule too many overlapping refreshes. Zalecamy skonfigurowanie odświeżania przyrostowego, ponieważ jest szybsze, bardziej niezawodne i zużywa mniej zasobów.It's recommended incremental refresh is configured, because it's faster, more reliable, and consumes fewer resources.

Początkowe ładowanie raportu dużych zestawów danych może długo trwać, jeśli określony zestaw danych był używany dość dawno temu.The initial report load of large datasets can take a long time if it has been a while since the last time the dataset was used. W przypadku dłużej ładowanych raportów postęp ładowania jest widoczny na pasku ładowania.A loading bar for longer-loading reports displays the load progress.

Mimo że w pojemności Premium ograniczenia pamięci i czasu dla zapytania są o wiele wyższe, zalecamy zastosowanie filtrów i fragmentatorów w celu wyświetlania w wizualizacjach tylko tego, co jest niezbędne.While the per-query memory and time constraints are much higher in Premium capacity, it's recommended you use filters and slicers to limit visuals to display only what is necessary.

Odświeżanie przyrostoweIncremental refresh

Odświeżanie przyrostowe stanowi integralną część istnienia i obsługi dużych zestawów danych w usłudze Power BI Premium.Incremental refresh provides an integral part of having and maintaining large datasets in Power BI Premium. Odświeżanie przyrostowe zapewnia wiele korzyści. Operacje odświeżania zachodzą na przykład szybciej, ponieważ odświeżone muszą zostać tylko te dane, które uległy zmianie.Incremental refresh has many benefits, for example, Refreshes are faster because only data that has changed needs to be refreshed. Operacje odświeżania są bardziej niezawodne, ponieważ nie trzeba już utrzymywać długotrwałych połączeń z nietrwałymi źródłami danych.Refreshes are more reliable because it's unnecessary to maintain long-running connections to volatile data sources. Użycie zasobów jest redukowane, ponieważ mniejsza ilość danych do odświeżenia ogranicza ogólne zużycie pamięci i innych zasobów.Resource consumption is reduced because less data to refresh reduces overall consumption of memory and other resources. Zasady odświeżania przyrostowego są definiowane w programie Power BI Desktop i stosowane po opublikowaniu w obszarze roboczym w pojemności Premium.Incremental refresh policies are defined in Power BI Desktop, and applied when published to a workspace in a Premium capacity.

Szczegóły odświeżania danych

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Odświeżanie przyrostowe w usłudze Power BI Premium.To learn more, see Incremental refresh in Power BI Premium.

Raporty z podziałem na stronyPaginated reports

Raporty z podziałem na strony, które są obsługiwane w jednostkach SKU P1–P3 i A4–A6, bazują na technologii RDL (Report Definition Language) w usługach SQL Server Reporting Services.Paginated reports, supported on P1-P3 and A4_A6 SKUs, are based on Report Definition Language (RDL) technology in SQL Server Reporting Services. Pomimo bazowania na technologii RDL to obciążenie różni się od Serwera raportów usługi Power BI, który jest dostępną do pobrania platformą raportowania możliwą do zainstalowania w środowisku lokalnym będącą również częścią usługi Power BI Premium.While based on RDL technology, it's not the same as Power BI Report Server, which is a downloadable reporting platform you can install on-premises, also included with Power BI Premium. Raporty z podziałem na strony są formatowane w taki sposób, aby były dopasowane do strony, dzięki czemu można je wydrukować i udostępnić.Paginated reports are formatted to fit well on a page that can be printed or shared. Dane są wyświetlane w tabeli, nawet jeśli tabela zajmuje wiele stron.Data is displayed in a table, even if the table spans multiple pages. Korzystając z bezpłatnej, klasycznej aplikacji systemu Windows Power BI Report Builder, użytkownicy mogą tworzyć raporty z podziałem na strony i publikować je w usłudze.By using the free Power BI Report Builder Windows Desktop application, users author paginated reports and publish them to the service.

W usłudze Power BI Premium raporty z podziałem na strony są obciążeniem, które musi zostać włączone przy użyciu portalu administracyjnego.In Power BI Premium, Paginated reports are a workload that must be enabled for a capacity by using the Admin portal. Administratorzy pojemności mogą włączać obciążenie, a następnie określać ilość pamięci jako wartość procentową ogólnych zasobów pamięci pojemności.Capacity admins can enable and then specify the amount of memory as a percentage of the capacity's overall memory resources. W przeciwieństwie do innych typów obciążeń pojemność Premium uruchamia raporty z podziałem na strony w przestrzeni zawartej w pojemności.Unlike other types of workloads, Premium runs paginated reports in a contained space within the capacity. Określona maksymalna ilość pamięci w tej przestrzeni jest używana bez względu na to, czy obciążenie jest aktywne.The maximum memory specified for this space is used whether or not the workload is active. Wartość domyślna to 20%.The default is 20%.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Raporty z podziałem na strony w usłudze Power BI Premium.To learn more, see Paginated reports in Power BI Premium. Aby dowiedzieć się więcej na temat włączania obciążenia Raporty z podziałem na strony, zobacz Konfigurowanie obciążeń.To learn more about enabling the Paginated reports workload, see Configure workloads.

serwerze raportów usługi Power BIPower BI Report Server

Serwer raportów usługi Power BI to zawarty w usłudze Power BI Premium lokalny serwer raportów powiązany z portalem internetowym.Included with Power BI Premium, Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal. Dzięki niemu możesz zbudować swoje lokalne środowisko analizy biznesowej i dystrybuować raporty za zaporą swojej organizacji.You can build your BI environment on-premises and distribute reports behind your organization’s firewall. Serwer raportów oferuje użytkownikom dostęp do zaawansowanych, interaktywnych możliwości raportowania usług SQL Server Reporting Services dla przedsiębiorstw.Report Server gives users access to rich, interactive, and enterprise reporting capabilities of SQL Server Reporting Services. Użytkownicy mogą eksplorować dane wizualizacji i szybko odnajdywać wzorce, aby szybciej podejmować dobre decyzje.Users can explore visual data and quickly discover patterns to make better, faster decisions. Serwer raportów umożliwia utrzymanie ładu na własnych warunkach.Report Server provides governance on your own terms. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Serwer raportów usługi Power BI ułatwia przeprowadzenie migracji do chmury, gdzie Twoja organizacja może w pełni skorzystać z zalet usługi Power BI Premium.If and when the time comes, Power BI Report Server makes it easy to migrate to the cloud, where your organization can take full advantage of all Power BI Premium functionality.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Serwer raportów usługi Power BI.To learn more, see Power BI Report Server.

Udostępnianie zawartości bez ograniczeńUnlimited content sharing

W wersji Premium każdy — bez względu na to, czy należy do Twojej organizacji, czy nie — może wyświetlać zawartość usługi Power BI, w tym raporty z podziałem na strony i raporty interaktywne, bez konieczności zakupu indywidualnych licencji.With Premium, anyone, whether they’re inside or outside your organization can view your Power BI content including paginated and interactive reports without purchasing individual licenses.

Udostępnianie zawartości

Wersja Premium umożliwia szeroką dystrybucję zawartości przez użytkowników wersji Pro bez wymagania licencji usługi Pro od osób wyświetlających taką zawartość.Premium enables widespread distribution of content by Pro users without requiring Pro licenses for recipients who view the content. Licencje usługi Pro są wymagane dla twórców zawartości.Pro licenses are required for content creators. Twórcy nawiązują połączenie ze źródłami danych, modelują dane i tworzą raporty oraz pulpity nawigacyjne, które są dostarczane jako aplikacje w obszarze roboczym.Creators connect to data sources, model data, and create reports and dashboards that are packaged as workspace apps.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Licencjonowanie usługi Power BI.To learn more, see Power BI licensing.

Łączność z narzędziami (wersja zapoznawcza)Tool connectivity (Preview)

Zestawy danych usługi Power BI bazują na sprawdzonym w przedsiębiorstwach aparacie Vertipaq usług Analysis Services firmy Microsoft.Under the hood, the enterprise proven Microsoft Analysis Services Vertipaq engine powers Power BI datasets. Usługi Analysis Services udostępniają funkcje programowania, aplikację kliencką i obsługę narzędzi za pośrednictwem bibliotek klienckich i interfejsów API, które obsługują otwarty protokół XMLA.Analysis Services provides programmability and client application and tool support through client libraries and APIs that support the open-standard XMLA protocol. Aktualnie zestawy danych usługi Power BI Premium obsługują operacje tylko do odczytu aplikacji klienckich i narzędzi firmy Microsoft oraz innych firm za pośrednictwem punktów końcowych protokołu XMLA.Currently, Power BI Premium datasets support read-only operations from Microsoft and third-party client applications and tools through XMLA endpoints.

Narzędzia firmy Microsoft, takie jak SQL Server Management Studio i SQL Server Profiler, oraz aplikacje innych firm, takie jak DAX Studio i aplikacje do wizualizacji danych, mogą nawiązywać połączenia z zestawami danych Premium i wykonywać na nich zapytania za pomocą zdarzeń XMLA, DAX, MDX, DMV i zdarzeń śledzenia.Microsoft tools like SQL Server Management Studio and SQL Server Profiler, and third-party apps such as DAX Studio and data visualization applications, can connect to and query Premium datasets by using XMLA, DAX, MDX, DMVs, and Trace events.

SSMS

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie z zestawami danych za pomocą narzędzi i aplikacji klienckich.To learn more, see Connect to datasets with client applications and tools.

Następne krokiNext steps

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community

||||||