Korzystanie z okienka Analiza w programie Power BI DesktopUse the Analytics pane in Power BI Desktop

Za pomocą okienka Analiza w programie Power BI Desktop możesz dodać do wizualizacji dynamiczne linie odwołania i skoncentrować się na ważnych trendach lub szczegółowych informacjach.With the Analytics pane in Power BI Desktop, you can add dynamic reference lines to visuals, and provide focus for important trends or insights. Okienko i ikona Analiza znajdują się w obszarze Wizualizacje programu Power BI Desktop.The Analytics icon and pane is found in the Visualizations area of Power BI Desktop.

Okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

Uwaga

Okienko Analiza jest wyświetlane tylko po wybraniu wizualizacji na kanwie programu Power BI Desktop.The Analytics pane only appears when you select a visual on the Power BI Desktop canvas.

Wyszukiwanie w okienku AnalizaSearch within the Analytics pane

W wersji programu Power BI Desktop z lutego 2018 r. (wersja 2.55.5010.201 lub nowsza) można przeprowadzać wyszukiwanie w okienku Analiza, które stanowi podsekcję okienka Wizualizacje.Beginning with the February 2018 release of Power BI Desktop (version 2.55.5010.201 or later), you can search within the Analytics pane, which is a subsection of the Visualizations pane. Pole wyszukiwania jest wyświetlane po wybraniu ikony Analiza.The search box appears when you select the Analytics icon.

Pole wyszukiwania, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

Używanie okienka AnalizaUse the Analytics pane

Za pomocą okienka Analiza można utworzyć następujące typy dynamicznych linii odwołania:With the Analytics pane, you can create the following types of dynamic reference lines:

 • Linia stałej (oś X)X-Axis constant line
 • Linia stałej (oś Y)Y-Axis constant line
 • Linia minimumMin line
 • Linia maksimumMax line
 • Linia średniejAverage line
 • Linia medianyMedian line
 • Linia percentyluPercentile line
 • Cieniowanie symetriiSymmetry shading

Uwaga

Nie wszystkie linie są dostępne dla wszystkich typów wizualizacji.Not all lines are available for all visual types.

W poniższych sekcjach przedstawiono, jak można wykorzystać okienko Analiza i dynamiczne linie odwołania w swoich wizualizacjach.The following sections show how you can use the Analytics pane and dynamic reference lines in your visualizations.

Aby wyświetlić dynamiczne linie odwołania dostępne dla danej wizualizacji, wykonaj następujące kroki:To view the available dynamic reference lines for a visual, follow these steps:

 1. Wybierz lub utwórz wizualizację, a następnie wybierz ikonę Analiza znajdującą się w sekcji Wizualizacje.Select or create a visual, then select the Analytics icon from the Visualizations section.

  Wyświetlanie analizy dla wizualizacji, okienko Wizualizacje, Power BI Desktop

 2. Wybierz typ linii, którą chcesz utworzyć, aby rozwinąć dostępne opcje.Select the type of line you want to create to expand its options. W tym przypadku wybierzemy pozycję Linia średniej.In this case, we'll select Average line.

  Linia średniej, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

 3. Aby utworzyć nową linię, wybierz pozycję + Dodaj.To create a new line, select + Add. Następnie możesz nazwać linię.Then you can name the line. Kliknij dwukrotnie pole tekstowe i wprowadź nazwę.Double-click the text box and enter your name.

  Teraz masz wiele opcji dla swojej linii.Now you have all sorts of options for your line. Możesz określić jej kolor, procent przezroczystości, styl linii i położenie (w stosunku do elementów danych wizualizacji).You can specify its Color, Transparency percentage, Line style, and Position (compared to the visual's data elements). Możesz także wybrać, czy chcesz dodawać etykietę danych.You may also choose whether to include the Data label. Aby określić miarę wizualizacji, na której chcesz oprzeć swoją linię, wybierz listę rozwijaną Miara, która jest automatycznie wypełniania elementami danych z wizualizacji.To specify the visual measure to base your line upon, select the Measure dropdown list, which is automatically populated with data elements from the visual. W tym przypadku jako miarę wybierzemy pozycję Culture, oznaczymy ją etykietą Average of Culture i dostosujemy kilka innych opcji.Here we'll select Culture as the measure, label it Average of Culture, and customize a few of the other options.

  Linia średniej kultury, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

 4. Jeśli chcesz, aby etykieta danych była wyświetlana, przesuń suwak Etykieta danych z pozycji Wył. na Wł. .If you want to have a data label appear, change Data label from Off to On. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do wielu dodatkowych opcji dotyczących etykiety danych.When you do so, you get a whole host of additional options for your data label.

  Ustawienia etykiety danych, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

 5. Zwróć uwagę na liczbę obok elementu Linia średniej w okienku Analiza.Notice the number that appears next to the Average line item in the Analytics pane. Informuje on, ile dynamicznych linii poszczególnych typów znajduje się obecnie w wizualizacji.That tells you how many dynamic lines you currently have on your visual, and of which type. Jeśli dodamy element Linia maksimum dla pozycji Affordability, w okienku Analiza pojawi się informacja, że wizualizacja została wzbogacona o linię odwołania dynamicznej Linii maksimum.If we add a Max line for Affordability, the Analytics pane shows that we now also have a Max line dynamic reference line applied to this visual.

  Sumy linii maksimum i linii średniej, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

Jeśli do wybranej wizualizacji nie można zastosować dynamicznych linii odwołania (w tym przypadku jest to wizualizacja Mapa), po wybraniu okienka Analiza zobaczysz poniższy komunikat.If the visual you've selected can't have dynamic reference lines applied to it (in this case, a Map visual), you'll see the following message when you select the Analytics pane.

Niedostępna analiza dla wizualizacji Mapa, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

Tworząc dynamiczne linie odwołania w okienku Analiza, możesz wyróżnić wiele interesujących informacji szczegółowych.You can highlight many interesting insights by creating dynamic reference lines with the Analytics pane.

Planujemy wprowadzenie kolejnych funkcji i możliwości. Mamy między innymi zamiar poszerzyć liczbę wizualizacji obsługujących dynamiczne linie odwołania.We're planning more features and capabilities, including expanding which visuals can have dynamic reference lines applied to them. Warto zatem często sprawdzać, co mamy nowego.Check back often to see what's new.

Stosowanie prognozowaniaApply forecasting

Jeśli Twoje źródło danych zawiera dane czasu, możesz użyć funkcji prognozowania.If you have time data in your data source, you can use the forecasting feature. Po prostu wybierz wizualizację, a następnie rozwiń sekcję Prognoza okienka Analiza.Just select a visual, then expand the Forecast section of the Analytics pane. Możesz określić wiele danych wejściowych, aby zmodyfikować prognozę, np. Długość prognozy lub Interwał ufności.You may specify many inputs to modify the forecast, such as the Forecast length or the Confidence interval. Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawową wizualizację liniową z zastosowanym prognozowaniem.The following image shows a basic line visual with forecasting applied. Użyj swojej wyobraźni (i pobaw się funkcją prognozowania), aby zobaczyć, jak można zastosować tę funkcję do Twoich modeli.Use your imagination (and play around with forecasting) to see how it may apply to your models.

Funkcja prognoza, okienko Analiza, Wizualizacje, Power BI Desktop

Uwaga

Funkcja prognozowania jest dostępna tylko dla wizualizacji wykresu liniowego.The forecasting feature is only available for line chart visuals.

OgraniczeniaLimitations

Możliwość używania dynamicznych linii odwołania zależy od typu wizualizacji.The ability to use dynamic reference lines is based on the type of visual being used. Na poniższej liście dokładniej opisano te ograniczenia.The following lists describe these limitations more specifically.

Linii stałej osi x, linii stałej osi y i cieniowania symetrii możesz użyć na następujących wizualizacjach:You may use x-axis constant line, y-axis constant line, and symmetry shading on the following visual:

 • Wykres punktowyScatter chart

Możliwość użycia linii stałej, linii minimum, linii maksimum, linii średniej, linii mediany i linii percentylu jest dostępna na tych wizualizacjach:Use of constant line, min line, max line, average line, median line, and percentile line is available on these visuals:

 • Wykres warstwowyArea chart
 • Wykres słupkowy grupowanyClustered bar chart
 • Wykres kolumnowy grupowanyClustered column chart
 • Wykres liniowyLine chart
 • Wykres punktowyScatter chart

Poniższe wizualizacje mogą używać jedynie linii stałej z okienka Analiza:The following visuals can use only a constant line from the Analytics pane:

 • Skumulowany wykres warstwowyStacked area chart
 • Skumulowany wykres słupkowyStacked bar chart
 • Skumulowany wykres kolumnowyStacked column chart
 • Wykres kaskadowyWaterfall chart
 • 100% skumulowany wykres słupkowy100% Stacked bar chart
 • 100% skumulowany wykres kolumnowy100% Stacked column chart

Na poniższych wizualizacjach można używać linii trendu, jeśli istnieją dane czasu:The following visuals can use a trend line if there's time data:

 • Wykres warstwowyArea chart
 • Wykres kolumnowy grupowanyClustered column chart
 • Wykres liniowyLine chart
 • Wykres liniowy i grupowany wykres kolumnowyLine and clustered column chart

Obecnie można zastosować dowolne linie dynamiczne do wielu wizualizacji, w tym (ale nie tylko):Lastly, you can't currently apply any dynamic lines to many visuals, including (but not limited to):

 • LejekFunnel
 • Wykres liniowy i grupowany wykres kolumnowyLine and clustered column chart
 • Wykres liniowy i skumulowany wykres kolumnowyLine and stacked column chart
 • Wykres wstążkowyRibbon chart
 • Wizualizacje niekartezjańskie, takie jak wykres pierścieniowy, miernik, macierz, wykres kołowy i tabelaNon-Cartesian visuals, such as Donut chart, Gauge, Matrix, Pie chart, and Table

Linia percentylu jest dostępna tylko w przypadku używania zaimportowanych danych w programie Power BI Desktop lub łączenia na żywo z modelem na serwerze z usługami Analysis Services 2016 lub nowszymi, usługami Azure Analysis Services lub zestawem danych w usłudze Power BI.The percentile line is only available when using imported data in Power BI Desktop or when connected live to a model on a server that's running Analysis Service 2016 or later, Azure Analysis Services, or a dataset on the Power BI service.

Następne krokiNext steps

Program Power BI Desktop ma różnorodne zastosowania.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources: