Fragmentatory w usłudze Power BISlicers in Power BI

DOTYCZY:APPLIES TO: tak Power BI DesktopPower BI Desktop tak w usłudze Power BIPower BI serviceDOTYCZY:APPLIES TO: tak Power BI DesktopPower BI Desktop tak w usłudze Power BIPower BI service

Załóżmy, że chcesz, aby czytelnicy raportu mogli zapoznawać się z ogólnymi metrykami sprzedaży, ale również identyfikować wydajność poszczególnych menedżerów regionalnych i wydajność w różnych przedziałach czasowych.Suppose you want your report readers to be able to look at overall sales metrics, but also highlight performance for individual district managers and different time frames. Możesz utworzyć oddzielne raporty lub wykresy porównawcze.You could create separate reports or comparative charts. Możesz dodawać filtry w okienku Filtry.You could add filters in the Filters pane. Możesz też skorzystać z fragmentatorów.Or you could use slicers. Fragmentatory to inyy sposób filtrowania.Slicers are another way of filtering. Zawężają one część zestawu danych, który jest wyświetlany w innych wizualizacjach raportu.They narrow the portion of the dataset that is shown in the other report visualizations.

Animacja fragmentatora w akcji.

W tym artykule opisano tworzenie i formatowanie podstawowego fragmentatora przy użyciu bezpłatnego przykładu Retail Analysis.This article walks through creating and formatting a basic slicer, using the free Retail Analysis Sample. Omówiono w nim również kontrolowanie wizualizacji, na które fragmentator ma wpływ, synchronizowanie z fragmentatorami na innych stronach oraz filtrowanie i formatowanie fragmentatorów.It also covers controlling which visuals are affected by a slicer, syncing with slicers on other pages, and filtering and formatting slicers.

W pozostałych artykułach wyjaśniono sposób tworzenia określonych typów fragmentatorów:These other articles explain how to make specific types of slicers:

Kiedy użyć fragmentatoraWhen to use a slicer

Fragmentatory są doskonałym wyborem, jeśli chcesz:Slicers are a great choice when you want to:

 • Wyświetlić często używane lub ważne filtry na kanwie raportu w celu ułatwienia dostępu.Display commonly used or important filters on the report canvas for easier access.
 • Ułatwić wyświetlanie bieżącego stanu przefiltrowanego bez konieczności otwierania listy rozwijanej.Make it easier to see the current filtered state without having to open a drop-down list.
 • Filtrowanie według kolumn, które są niepotrzebne i ukryte w tabelach danych.Filter by columns that are unneeded and hidden in the data tables.
 • Tworzenie bardziej ukierunkowanych raportów (przez umieszczenie fragmentatorów obok ważnych wizualizacji).Create more focused reports by putting slicers next to important visuals.

Fragmentatory usługi Power BI nie obsługują następujących elementów:Power BI slicers don't support:

 • Pola wejścioweInput fields
 • Przechodzenie do szczegółówDrilldown

Tworzenie fragmentatoraCreate a slicer

Ten fragmentator filtruje dane według menedżera regionalnego.This slicer filters data by district manager. Aby postępować zgodnie z tą procedurą, pobierz plik PBIX przykładu Retail Analysis.If you want to follow along with this procedure, download the Retail Analysis sample PBIX file.

 1. Otwórz program Power BI Desktop i z paska menu wybierz pozycję Plik > Otwórz.Open Power BI Desktop, and from the menu bar, select File > Open.

 2. Przejdź do pliku PBIX przykładu Retail Analysis, a następnie wybierz pozycję Otwórz.Browse to the Retail Analysis sample PBIX.pbix file, then select Open.

 3. W lewym okienku wybierz ikonę Raport Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Raport.On the left pane, select the Report icon Screenshot of Report icon. aby otworzyć plik w widoku raportu.to open the file in report view.

 4. Na stronie Przegląd, nie zaznaczając żadnych elementów na kanwie raportu, wybierz ikonę Fragmentator Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Fragmentator.On the Overview page, with nothing selected on the report canvas, select the Slicer icon Screenshot of slicer icon. w okienku Wizualizacje, aby utworzyć nowy fragmentator.in the Visualizations pane to create a new slicer.

 5. Po wybraniu nowego fragmentatora w okienku Pola wybierz pozycję District > DM (Region > Menedżer regionalny), aby wypełnić fragmentator.With the new slicer selected, from the Fields pane, select District > DM to populate the slicer.

  Nowy fragmentator zostanie wypełniony listą nazwisk menedżerów regionalnych wraz z polami zaznaczenia.The new slicer is now populated with a list of district manager names and their selection boxes.

  Zrzut ekranu przedstawiający fragmentator wypełniony nazwiskami menedżerów regionalnych.

 6. Zmień rozmiar elementów na kanwie i przeciągnij je, aby zrobić miejsce na fragmentator.Resize and drag the elements on the canvas to make room for the slicer. Pamiętaj, że jeśli zmienisz rozmiar fragmentatora na zbyt mały, jego elementy zostaną odcięte.Note that if you resize the slicer too small, its items are cut off.

 7. Wybierz nazwiska w obrębie fragmentatora i zobacz, jak wpłynie to na inne wizualizacje na stronie.Select names on the slicer and notice the effects on the other visualizations on the page. Wybierz nazwiska ponownie, aby usunąć ich zaznaczenie, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, aby wybrać więcej niż jedno nazwisko.Select names again to deselect them, or hold down the Ctrl key to select more than one name. Zaznaczenie wszystkich nazw ma ten sam efekt, co niewybranie żadnej nazwy.Selecting all names has the same effect as selecting none.

 8. Alternatywnie wybierz pozycję Formatuj (ikona wałka do malowania) w okienku Wizualizacje, aby sformatować fragmentator.Alternately, select Format (paint roller icon) in the Visualizations pane to format your slicer.

  Dostępnych jest zbyt wiele opcji, aby opisać je wszystkie w tym miejscu — poeksperymentuj i utwórz fragmentator, który będzie odpowiedni do Twoich celów.There are too many options to describe them all here; experiment and create a slicer that works for you. Na poniższej ilustracji pierwszy fragmentator ma orientację poziomą i kolorowe tła elementów.In the following image, the first slicer has a horizontal orientation and colored backgrounds for the items. Drugi fragmentator ma orientację pionową i kolorowy tekst, aby uzyskać bardziej standardowy wygląd.The second slicer has a vertical orientation and colored text for a more standard look.

  Zrzut ekranu przedstawiający fragmentator sformatowany.

  Porada

  Elementy listy fragmentatora są domyślnie sortowane rosnąco.Slicer list items are sorted in ascending order, by default. Aby odwrócić kolejność sortowania, kliknij wielokropek ( ... ) w prawym górnym rogu fragmentatora i wybierz opcję Sortuj malejąco.To reverse the sort order to descending, select the ellipsis (...) in the top right corner of the slicer and choose Sort descending.

Kontrolowanie wizualizacji stron, na które wpływają fragmentatoryControl which page visuals are affected by slicers

Domyślnie fragmentatory na stronach raportu mają wpływ na inne wizualizacje na tej stronie, w tym na siebie.By default, slicers on report pages affect all the other visualizations on that page, including each other. Podczas wybierania wartości we właśnie utworzonych fragmentatorach list i dat zwróć uwagę, jak wpływa to na inne wizualizacje.As you choose values in the list and date sliders you just created, notice the effects on the other visualizations. Odfiltrowane dane to część wspólna wartości wybranych w obu fragmentatorach.The filtered data is an intersection of the values selected in both slicers.

Za pomocą interakcji wizualnych możesz wykluczyć niektóre wizualizacje strony, aby nie podlegały wpływowi innych.Use visual interactions to exclude some page visualizations from being affected by others. Na stronie Overview (Przegląd) wykres Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager (Różnice łącznej sprzedaży według wartości FiscalMonth i menedżera regionalnego) przedstawia ogólne dane porównawcze dla menedżerów regionalnych według miesiąca, które mają być widoczne przez cały czas.On the Overview page, the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart shows overall comparative data for district managers by month, which you want to keep visible at all times. Za pomocą interakcji wizualnych możesz uniemożliwić filtrowanie tego wykresu na podstawie wyborów fragmentatora.Use visual interactions to keep slicer selections from filtering this chart.

 1. Przejdź do strony Overview (Przegląd) raportu, a następnie wybierz utworzony wcześniej fragmentator DM (Menedżer regionalny).Go to the Overview page of the report, and then select the DM slicer you previously created.

 2. W menu programu Power BI Desktop wybierz menu Format w obszarze Narzędzia wizualizacji, a następnie wybierz pozycję Edytuj interakcje.On the Power BI Desktop menu, select the Format menu under Visual Tools, and then select Edit interactions.

  Nad wszystkimi wizualizacjami na stronie zostaną wyświetlone kontrolki filtrowania Zrzut ekranu przedstawiający kontrolki filtrowania., a każda z nich będzie udostępniać opcję Filtruj i Brak.Filter controls Screenshot of filter controls., each with a Filter and a None option, appear above all the visuals on the page. Początkowo opcja Filtruj jest wstępnie zaznaczona we wszystkich kontrolkach.Initially, the Filter option is preselected on all the controls.

 3. Wybierz opcję Brak w kontrolce filtrowania powyżej wykresu Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager (Różnice łącznej sprzedaży według wartości FiscalMonth i menedżera regionalnego), aby nie był on filtrowany przez fragmentator DM (Menedżer regionalny).Select the None option in the filter control above the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart to stop the DM slicer from filtering it.

 4. Wybierz fragmentator OpenDate, a następnie opcję Brak powyżej wykresu Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager (Różnice łącznej sprzedaży według wartości FiscalMonth i menedżera regionalnego), aby nie był on filtrowany przez ten fragmentator.Select the OpenDate slicer, and then select the None option above the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart to stop this slicer from filtering it.

  Teraz po wybraniu nazwisk i zakresów dat we fragmentatorach wykres Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager (Różnice łącznej sprzedaży według wartości FiscalMonth i menedżera regionalnego) pozostaje niezmieniony.Now, as you select names and date ranges in the slicers, the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart is unchanged.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania interakcji, zobacz Zmienianie sposobu interakcji wizualizacji w raporcie usługi Power BI.For more information about editing interactions, see Change how visuals interact in a Power BI report.

Synchronizacja i używanie fragmentatorów na innych stronachSync and use slicers on other pages

Fragmentator można zsynchronizować i używać go na niektórych lub wszystkich stronach w raporcie.You can sync a slicer and use it on any or all pages in a report.

W bieżącym raporcie na stronie District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) dostępny jest fragmentator District Manager (Menedżer regionalny), ale co zrobić, jeśli chcemy, aby ten fragmentator był również na stronie New Stores (Nowe sklepy)?In the current report, the District Monthly Sales page has a District Manager slicer, but what if we also wanted that slicer on the New Stores page? Na stronie New Stores (Nowe sklepy) istnieje fragmentator, ale dotyczy tylko pola Store Name (Nazwa sklepu).The New Stores page has a slicer, but it provides only Store Name information. Korzystając z okienka Synchronizowanie fragmentatorów, można zsynchronizować fragmentator District Manager (Menedżer regionalny) z tymi stronami, aby wybory fragmentatora na dowolnej stronie wpływały na wizualizacje na wszystkich trzech stronach.With the Sync slicers pane, you can sync the District Manager slicer to these pages, so that slicer selections on any page affect visualizations on all three pages.

 1. W menu Widok programu Power BI Desktop wybierz pozycję Synchronizuj fragmentatory.On the Power BI Desktop View menu, select Sync slicers.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór opcji Synchronizuj fragmentatory.

  Okienko Synchronizowanie fragmentatorów zostanie wyświetlone między okienkami Filtry i Wizualizacje.The Sync slicers pane appears between the Filters and Visualizations panes.

  Zrzut ekranu przedstawiający okienko Synchronizuj fragmentatory.

 2. Na stronie District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) w raporcie wybierz fragmentator District Manager (Menedżer regionalny).On the District Monthly Sales page of the report, select the District Manager slicer.

  Ponieważ już utworzono fragmentator District Manager (DM) na stronie Overview (Przegląd), okienko Synchronizowanie fragmentatorów będzie wyglądać następująco:Because you've already created a District Manager (DM) slicer on the Overview page, the Sync slicers pane appears as follows:

  Zrzut ekranu przedstawiający synchronizowanie fragmentatora District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie).

 3. W kolumnie Synchronizuj okienka Synchronizowanie fragmentatorów wybierz strony Overview (Przegląd), District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) i New Stores (Nowe sklepy).In the Sync column of the Sync slicers pane, select the Overview, District Monthly Sales, and New Stores pages.

  Ten wybór spowoduje synchronizowanie fragmentatora District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) między tymi trzema stronami.This selection causes the District Monthly Sales slicer to sync across these three pages.

 4. W kolumnie Widoczne okienka Synchronizowanie fragmentatorów wybierz stronę New Stores (Nowe sklepy).In the Visible column of the Sync slicers pane, select the New Stores page.

  Po tym wyborze fragmentator District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) będzie widoczny na tych trzech stronach.This selection causes the District Monthly Sales slicer to be visible in these three pages. Okienko Synchronizowanie fragmentatorów wygląda teraz następująco:The Sync slicers pane now appears as follows:

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie stron w okienku Synchronizowanie fragmentatorów.

 5. Obserwuj skutki synchronizowania fragmentatora i oznaczania go jako widocznego na stronie.Observe the effects of syncing the slicer and making it visible on the other pages. Na stronie District Monthly Sales (Miesięczna sprzedaż w regionie) zauważ, że fragmentator District Manager (Menedżer regionalny) zawiera teraz opcje wybrane na stronie Overview (Przegląd).On the District Monthly Sales page, notice that the District Manager slicer now shows the same selections as on the Overview page. Na stronie New Stores (Nowe sklepy) jest teraz widoczny fragmentator District Manager (Menedżer regionalny), a opcje w nim wybierane wpływają na opcje widoczne we fragmentatorze Store Name (Nazwa sklepu).On the New Stores page, the District Manager slicer is now visible and it selections affect the selections that are visible in the Store Name slicer.

  Porada

  Mimo że fragmentator początkowo jest wyświetlany na zsynchronizowanych stronach w tym samym rozmiarze i położeniu, co na stronie oryginalnej, zsynchronizowane fragmentatory można niezależnie przenosić i formatować oraz zmieniać ich rozmiary na różnych stronach.Although the slicer initially appears on the synced pages at the same size and position as on the original page, you can move, resize, and format synced slicers on the various pages independently.

  Uwaga

  Jeśli zsynchronizujesz fragmentator ze stroną, ale nie ustawisz go jako widocznego na tej stronie, wybory fragmentatora dokonane na innych stronach będą nadal powodować filtrowanie danych na tej stronie.If you sync a slicer to a page but don't make it visible on that page, slicer selections made on the other pages still filter the data on the page.

Fragmentatory filtrująceFiltering slicers

Filtry na poziomie wizualizacji pozwalają zmniejszyć listę wartości, które są wyświetlane we fragmentatorze.You can apply visual-level filters to slicers to reduce the list of values that are displayed in the slicer. Na przykład można odfiltrować wartości puste z fragmentatora listy lub niektóre daty z fragmentatora zakresu.For example you might filter out blank values from a list slicer, or filter out certain dates from a range slicer. Działanie to ma wpływ tylko na wartości wyświetlane we fragmentatorze, a nie na filtr stosowany przez fragmentator do innych wizualizacji po wybraniu danych.When you do this it only affects the values that are shown in the slicer, not the filter that the slicer applies to other visuals when you make a selection. Załóżmy na przykład, że stosujesz filtr do fragmentatora zakresu w celu wyświetlenia tylko niektórych dat.For example, let's say you apply a filter to a range slicer to only show certain dates. Zgodnie z zaznaczeniem na fragmentatorze będą wyświetlane tylko pierwsza i ostatnia data z zakresu, ale w innych wizualizacjach będą wyświetlane również pozostałe daty.The selection on the slicer will only show the first and last dates from that range, but you would still see other dates in your other visuals. Gdy zmienisz zakres we fragmentatorze, inne wizualizacje zostaną zaktualizowane.Once you change the selected range in the slicer you'll see the other visuals update. Wyczyszczenie fragmentatora spowoduje ponowne wyświetlenie wszystkich dat.Clearing the slicer would show all the dates again.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów na poziomie wizualizacji, zobacz Typy filtrów.See Filter types for more information on visual-level filters.

Formatowanie fragmentatorówFormat slicers

W zależności od typu fragmentatora są dostępne różne opcje formatowania.Different formatting options are available, depending on the slicer type. Używając orientacji Pozioma, układu Dynamiczny i kolorowania Element, można tworzyć przyciski lub kafelki zamiast standardowych elementów list, a także zmieniać rozmiary elementów fragmentatora tak, aby pasowały do różnych rozmiarów i układów ekranu.By using Horizontal orientation, Responsive layout, and Item coloring, you can produce buttons or tiles rather than standard list items, and make slicer items resize to fit different screen sizes and layouts.

 1. Po wybraniu fragmentatora District Manager (Menedżer regionalny) na dowolnej stronie w okienku Wizualizacje wybierz ikonę Formatuj Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Formatuj.,With the District Manager slicer selected on any page, in the Visualizations pane, select the Format icon Screenshot of Format icon. aby wyświetlić kontrolki formatowania.to display the formatting controls.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór ikony Formatuj.

 2. Wybierz strzałki listy rozwijanej obok każdej kategorii, aby wyświetlić i edytować opcje.Select the drop-down arrows next to each category to display and edit the options.

Opcje ogólneGeneral options

 1. W obszarze Format wybierz pozycję Ogólne, wybierz czerwony kolor dla opcji Kolor konturu, a następnie zmień ustawienie Grubość konturu na wartość 2.Under Format, select General, select a red color under Outline color, and then change Outline weight to 2.

  To ustawienie zmienia kolor i grubość konturów i podkreśleń nagłówków oraz elementów.This setting changes the color and thickness of the header and item outlines and underlines.

 2. Dla pozycji Orientacja jest domyślnie wybrana wartość Pionowa.For Orientation, Vertical is selected by default. Wybierz wartość Pozioma, aby utworzyć fragmentator z kafelkami lub przyciskami ułożonymi w poziomie oraz strzałkami przewijania umożliwiającymi uzyskiwanie dostępu do elementów, które nie mieszczą się we fragmentatorze.Select Horizontal to produce a slicer with horizontally arranged tiles or buttons, and scroll arrows to access items that don't fit in the slicer.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybory w obszarze Ogólne.

 3. Przełącz na wartość Wł. opcję układu Dynamiczny, aby zmieniać rozmiar i rozmieszczenie elementów fragmentatora w zależności od ekranu widoku i rozmiaru fragmentatora.Turn On the Responsive layout to change the size and arrangement of slicer items according to the view screen and slicer size.

  W przypadku fragmentatorów listy układ dynamiczny zapobiega obcinaniu elementów na małych ekranach.For list slicers, responsive layout prevents items from being cut off on small screens. Jest on dostępny tylko w orientacji poziomej.It's available only in horizontal orientations. W przypadku fragmentatorów suwaka zakresu formatowanie dynamiczne powoduje zmianę stylu suwaka i oferuje bardziej elastyczne zmiany rozmiaru.For range slider slicers, responsive formatting changes the style of the slider and provides more flexible resizing. Oba typy fragmentatorów stają się ikonami filtrów, jeśli ich rozmiar jest mały.Both types of slicers become filter icons at small sizes.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawianie układu dynamicznego.

  Uwaga

  Zmiany układu dynamicznego mogą zastępować określone formatowanie nagłówka i elementów ustawione przez użytkownika.Responsive layout changes can override specific heading and item formatting that you set.

 4. Za pomocą opcji Położenie X, Położenie Y, Szerokość i Wysokość ustaw położenie i rozmiar fragmentatora z dokładnością liczbową lub przenieś i zmień rozmiar fragmentatora bezpośrednio na kanwie.Under X Position, Y Position, Width, and Height, set the slicer position and size with numeric precision, or move and resize the slicer directly on the canvas.

  Eksperymentuj z różnymi rozmiarami i położeniami elementów i zobacz, jakie zmiany są wprowadzane przez funkcję formatowania dynamicznego.Experiment with different item sizes and arrangements, and note how the responsive formatting changes accordingly. Te opcje są dostępne tylko po wybraniu orientacji poziomej.These options are available only when you select horizontal orientations.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje dostępne w orientacji poziomej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat orientacji poziomej i układu dynamicznego, zobacz Tworzenie fragmentatora dynamicznego z możliwością zmiany rozmiaru w usłudze Power BI.For more information about horizontal orientations and responsive layouts, see Create a responsive slicer you can resize in Power B I.

Opcje kontrolek wyboru (tylko fragmentatory listy)Selection controls options (list slicers only)

 1. W obszarze Kontrolki wyboru ustaw pozycję Pokaż opcję „Zaznacz wszystko” na wartość Wł. , aby dodać opcję Zaznacz wszystko do fragmentatora.Under Selection controls, turn Show "Select all" option to On to add a Select All item to the slicer.

  Pozycja Pokaż opcję „Zaznacz wszystko” ma domyślnie wartość Wył. .Show "Select all" option is Off by default. Gdy ta opcja jest włączona, jej przełączanie umożliwia zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia wszystkich elementów.When enabled, this option, when toggled, selects or deselects all items. W przypadku zaznaczenia wszystkich elementów wybranie elementu powoduje usunięcie jego zaznaczenia, co pozwala na stosowanie filtru typu nie jest.If you select all items, selecting an item deselects it, allowing an is-not type of filter.

  Zrzut ekranu przedstawiający kontrolki wyboru.

 2. Ustaw pozycję Wybór pojedynczego elementu na wartość Wył. , aby umożliwić zaznaczanie wielu elementów bez konieczności trzymania naciśniętego klawisza Ctrl.Turn Single select to Off to allow you to select multiple items without needing to hold down the Ctrl key.

  Pozycja Wybór pojedynczego elementu ma domyślnie wartość Wł. .Single select is On by default. Wybranie elementu powoduje jego zaznaczenie, a przytrzymanie klawisza Ctrl umożliwia zaznaczenie wielu elementów.Selecting an item selects it, and holding down the Ctrl key selects multiple items. Ponowne wybranie elementu powoduje anulowanie zaznaczenia.Selecting item again deselects it.

Opcje tytułuTitle options

Pozycja Tytuł ma domyślnie wartość Wł. .Title is On by default. Ten wybór pokazuje nazwę pola danych u góry fragmentatora.This selection shows the data field name at the top of the slicer. Tytuł także możesz edytować — jest to szczególnie przydatne w przypadku fragmentatorów hierarchii.You can edit the title, too, which is especially useful for hierarchy slicers. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Zmienianie tytułu w artykule „Dodawanie wielu pól do fragmentatora hierarchii”.See Change the title in the article "Add multiple fields to a hierarchy slicer" for details.

 • Na potrzeby tego artykułu sformatuj tekst tytułu w następujący sposób:For this article, format the title text as follows:
  • Kolor czcionki: czerwonyFont color: red
  • Rozmiar tekstu: 14 punktówText size: 14 pt
  • Wyrównanie: Do środkaAlignment: Center
  • Rodzina czcionek: Arial BlackFont family: Arial Black

Opcje elementówItems options

Opcje elementów są dostępne tylko dla fragmentatorów listy.Items options are only available for list slicers.

 1. Na potrzeby tego artykułu ustaw opcje Elementy w następujący sposób:For this article, format the Items options as follows:

  • Kolor czcionki: czarnyFont color: black
  • Tło: jasnoczerwonyBackground: light red
  • Rozmiar tekstu: 10 punktówText size: 10 pt
  • Rodzina czcionek: ArialFont family: Arial
 2. Dla pozycji Kontur wybierz wartość Ramka, aby dookoła każdego elementu narysować obramowanie o rozmiarze i kolorze ustawionych w obszarze opcji Ogólne.For Outline, choose Frame to draw a border around each item with the size and color you set under the General options.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje konturu ramki.

  Porada

  • Po wybraniu pozycji Ogólne > Orientacja > Pozioma elementy, które nie zostały zaznaczone, pokazują wybrane kolory tekstu i tła.With General > Orientation > Horizontal selected, deselected items show the chosen text and background colors. Wybrane elementy używają domyślnego ustawienia systemowego, czyli zazwyczaj czarnego tła z białym tekstem.Selected items use the system default, usually a black background with white text.
  • W przypadku wybrania pozycji Ogólne > Orientacja > Pionowa elementy są zawsze wyświetlane przy użyciu ustawionych kolorów, a pola wyboru są zawsze czarne po zaznaczeniu.With General > Orientation > Vertical selected, items always show the selected colors, and check boxes are always black when selected.

Dane wejściowe daty/liczbowe i opcje suwakaDate/numeric inputs and slider options

Dane wejściowe daty/liczbowe i opcje suwaka są dostępne tylko dla fragmentatorów suwaka zakresu.Date/numeric inputs and slider options are only available for range slider slicers.

 • W przypadku fragmentatorów listy opcje danych wejściowych daty/liczbowych są takie same jak opcje Elementy z wyjątkiem braku opcji konturu i podkreślenia.For list slicers, date/numeric input options are the same as Items options except that there's no outline or underline options.
 • Opcje Suwak umożliwiają ustawianie koloru suwaka zakresu i przełączanie suwaka do pozycji Wył. , co powoduje pozostawienie tylko liczbowych danych wejściowych.Slider options allow you to set the color of the range slider, or turn the slider to Off, leaving only the numeric inputs.

Inne opcje formatowaniaOther formatting options

Inne opcje formatowania mają domyślnie wartość Wył. .The other formatting options are Off by default. Ustaw je na wartość Wł. , aby je kontrolować:Turn On these options to control them:

 • Tło: Dodaj kolor tła do fragmentatora i ustaw jego przezroczystość.Background: Add a background color to the slicer and sets its transparency.
 • Blokuj proporcje: W przypadku zmiany rozmiaru zachowaj względną wysokość i szerokość fragmentatora.Lock aspect: Retain the relative height and width of the slicer if it's resized.
 • Obramowanie: Dodaj obramowanie wokół fragmentatora i ustaw jego kolor.Border: Add a border around the slicer and sets its color. To obramowanie fragmentatora jest oddzielne i niezależne od ustawień Ogólne.This slicer border is separate from and unaffected by the General settings.
 • Cień: Dodaj cień do suwaka.Shadow: Add a drop shadow to the slider.

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji o fragmentatorach, zobacz następujące artykuły:For more about slicers, see the following articles: