Koncepcje związane z rozwiązaniami

Rozwiązania to mechanizm implementacji ALM w Power Apps i Power Automate. W tym artykule opisano następujące podstawowe pojęcia dotyczące rozwiązania:

 • Dwa typy rozwiązań
 • Składniki rozwiązania
 • Cykl życia rozwiązania
 • Wydawca rozwiązania
 • Rozwiązanie i zależności składników rozwiązania

Rozwiązania zarządzane i niezarządzane

Rozwiązanie jest zarządzane albo niezarządzane.

 • Rozwiązania niezarządzane są używane w środowiskach programistycznych podczas wprowadzania zmian w aplikacji. Rozwiązania niezarządzane mogą być eksportowane albo jako niezarządzane, albo zarządzane. Eksportowane wersje niezarządzane rozwiązań powinny być przenoszone do systemu kontroli źródła. Rozwiązania niezarządzane należy uważać za źródło zasobów Microsoft Power Platform. Usunięcie rozwiązania niezarządzanego wiąże się tylko z usunięciem kontenera rozwiązania zawierającego należące do niego dostosowania. Wszystkie niezarządzane dostosowania są nadal stosowane do rozwiązania domyślnego.

 • Rozwiązania zarządzane są używane do wdrażania w ramach dowolnego środowiska, które nie jest środowiskiem programistycznym tego rozwiązania. Dotyczy to zarówno środowisk testowych, UAT, SIT i środowisk produkcyjnych. Rozwiązania zarządzane można obsłużyć (uaktualnianie, poprawianie i usuwanie) niezależnie od innych rozwiązań zarządzanych w środowisku. Zaleca się w ramach najlepszych praktyk zarządzania cyklem życia aplikacji, aby rozwiązania zarządzane były generowane jako eksportowane rozwiązanie niezarządzane i traktowane jako artefakt kompilacji. Ponadto:

  • Składników rozwiązania zarządzanego nie można edytować w sposób bezpośredni. Aby edytować składniki zarządzane, należy najpierw dodać je do rozwiązania niezarządzanego.
   • W takim przypadku tworzy się zależność między niezarządzanymi dostosowaniami a rozwiązaniem zarządzanym. Jeśli utworzono zależność, można odinstalować rozwiązanie zarządzane tylko po jej usunięciu.
  • Niektórych zarządzanych składników nie można dostosowywać. Aby sprawdzić, czy można edytować składnik, należy wyświetlić Właściwości zarządzane.
  • Nie można eksportować rozwiązania zarządzanego.
  • Usunięcie (odinstalowanie) rozwiązania zarządzanego wiąże się z usunięciem wszystkich jego dostosowań i rozszerzeń.

  Ważne

  • Nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego do środowiska, które zawiera źródłowe rozwiązanie niezarządzane. Aby przetestować rozwiązanie zarządzane, musisz zaimportować je do oddzielnego środowiska.
  • Po usunięciu rozwiązania zarządzanego utracone zostaną następujące dane: dane przechowywane w jednostkach niestandardowych w ramach rozwiązania zarządzanego oraz dane przechowywane w atrybutach niestandardowych należących do rozwiązania zarządzanego, dotyczące innych jednostek, które nie są jego częścią.

Twórcy i deweloperzy pracują w środowiskach programistycznych korzystających z rozwiązań niezarządzanych, a następnie importują swoją pracę do innych środowisk, — takich jak testowe — jako rozwiązania zarządzane.

Rozpowszechnianie rozwiązania od dewelopera do środowisk testowych

Uwaga

Podczas dostosowywania w środowisku projektowania jest używana warstwa niezarządzana. Następnie podczas eksportowania rozwiązania niezarządzanego jako rozwiązania zarządzanego w celu dystrybuowania do innego środowiska rozwiązanie zarządzane jest importowane do środowiska w warstwie zarządzanej. Więcej informacji: Warstwy rozwiązań

Składniki rozwiązania

Składnik reprezentuje coś, co potencjalnie można dostosować. To wszystko, co może być zawarte w rozwiązaniu, jest składnikiem. Aby wyświetlić składniki zawarte w rozwiązaniu, należy otworzyć potrzebne rozwiązanie. Komponenty są wymienione na liście Składniki.

Składniki w rozwiązaniu

Uwaga

Składników rozwiązania zarządzanego nie można edytować w sposób bezpośredni.

Aby wyświetlić listę typów składników, które mogą być dodawane do dowolnego rozwiązania, zobacz Opcje ComponentType.

Niektóre składniki są zagnieżdżone w innych składnikach. Na przykład encja zawiera formularze, widoki, wykresy, pola, relacje między encjami, komunikaty i reguły biznesowe. Każdy z tych składników wymaga encji, aby mógł istnieć. Pole nie może istnieć poza encją. Mówimy, że pole jest zależne od encji. Istnieje faktycznie dwa razy więcej typów składników, niż pokazano na powyższej liście, ale większość z nich nie jest zagnieżdżona w innych składnikach i nie jest widoczna w aplikacji.

Celem posiadania składników jest śledzenie wszelkich ograniczeń dotyczących tego, co można dostosować za pomocą właściwości zarządzanych i wszystkich zależności, tak aby można było je eksportować, importować i (w rozwiązaniach zarządzanych) usuwać bez pozostawiania czegokolwiek.

Cykl życia rozwiązania

W rozwiązaniach są obsługiwane następujące działania, które pomagają w obsłudze procesów cyklu życia aplikacji:

 • Utwórz Twórz i eksportuj rozwiązania niezarządzane.

 • Aktualizacja Tworzenie aktualizacji rozwiązań zarządzanych, które zostaną wdrożone w nadrzędnej wersji rozwiązania zarządzanego. Nie można usuwać składników za pomocą aktualizacji.

 • Uaktualnienie Importowanie rozwiązania jako uaktualnienia do istniejącego rozwiązanie zarządzanego, które usuwa nieużywane składniki i implementuje logikę uaktualniania. Uaktualnienia wymagają sporządzenia zestawienia (scalenia) wszystkich poprawek w rozwiązaniu w nowej wersji rozwiązania. Uaktualnienia rozwiązania usuną istniejące składniki, które nie są już uwzględnione w uaktualnionej wersji. Użytkownik może wybrać opcję natychmiastowego uaktualnienia lub przeprowadzenia uaktualnienia w etapach, aby wykonać dodatkowe czynności przed ukończeniem uaktualniania.

 • Poprawka Poprawka zawiera tylko zmiany w zarządzanym rozwiązaniu nadrzędnym, takie jak dodane lub edytowane składniki i zasoby. Użyj poprawek podczas wykonywania mniejszych aktualizacji (takich jak np hotfix). W przypadku zaimportowania poprawek są one nakładane na rozwiązanie nadrzędne. Nie można usuwać składników za pomocą poprawki.

Wydawca rozwiązania

Wszystkie aplikacje i inne składniki rozwiązania, takie jak utworzone przez użytkownika encje, oraz dowolne wprowadzone dostosowania stanowią część rozwiązania. Ze względu na fakt, że każde rozwiązanie ma określonego wydawcę, należy utworzyć własnego wydawcę zamiast używać domyślnego. Wydawca jest określany podczas tworzenia rozwiązania.

Uwaga

Nawet w przypadku niekorzystania z rozwiązania niestandardowego będziesz pracował nad rozwiązaniami, które są określane jako Rozwiązanie domyślne usługi Common Data Service i Domyślne. Więcej informacji: Rozwiązanie domyślne i rozwiązanie domyślne usługi Common Data Service

Wydawca rozwiązania, w którym składnik został utworzony, jest traktowany jako właściciel tego składnika. Właściciel składnika decyduje o tym, jakie zmiany są dozwolone dla innych wydawców rozwiązań w przypadku danego składnika. Możliwe jest przeniesienie własności składnika z jednego rozwiązania do innego w ramach tego samego wydawcy, ale nie w ramach wielu wydawców. Z tego powodu warto zdefiniować jednego wydawcę w celu późniejszego zmodyfikowania modelu warstwowego u innych wydawców.

Wydawca rozwiązania określa kto opracował aplikację. Z tego względu należy utworzyć nazwę wydawcy rozwiązania, która ma znaczenie.

Prefiks wydawcy rozwiązania

Wydawca rozwiązania zawiera prefiks. Prefiks wydawcy jest mechanizmem pomagającym w uniknięciu niezgodności nazw. Pozwala na instalowanie rozwiązań pochodzących od różnych wydawców w środowisku z zaistniałymi konfliktami. Na przykład wyświetlane tutaj rozwiązanie Contoso zawiera prefiks rozwiązania od firmy Contoso.

Zmienianie prefiksu wydawcy rozwiązania – przykład

Uwaga

Zmianę prefiksu wydawcy rozwiązania należy przed utworzeniem nowych aplikacji lub elementów metadanych, ponieważ nie można zmieniać nazw elementów metadanych już po ich utworzeniu.

Więcej informacji:

Zależności rozwiązań

Ze względu na sposób, w jaki rozwiązania zarządzane są ułożone warstwami, niektóre rozwiązania zarządzane mogą być zależne od składników rozwiązań w innych rozwiązaniach zarządzanych. Niektórzy wydawcy rozwiązań wykorzystują to do tworzenia rozwiązań modułowych. Musisz najpierw zainstalować „podstawowe” rozwiązanie zarządzane, a następnie możesz zainstalować drugie rozwiązanie zarządzane, które dodatkowo dostosuje składniki w podstawowym rozwiązaniu zarządzanym. Drugie rozwiązanie zarządzane zależy od składników rozwiązania, które są częścią pierwszego rozwiązania.

System śledzi te zależności między rozwiązaniami. Jeśli spróbujesz zainstalować rozwiązanie, które wymaga rozwiązania podstawowego, które nie zostało jeszcze zainstalowane, instalacja okaże się niemożliwa do przeprowadzenia. Pojawi się komunikat, że rozwiązanie wymaga uprzedniego zainstalowania innego rozwiązania. Podobnie, z powodu zależności, nie możesz odinstalować rozwiązania podstawowego, jeśli wciąż jest zainstalowane rozwiązanie, które od niego zależy. Musisz odinstalować rozwiązanie zależne przed odinstalowaniem rozwiązania podstawowego. Więcej informacji: Usuwanie zależności

Zależności składników rozwiązania

Składnik rozwiązania reprezentuje coś, co potencjalnie można dostosować. Wszystkie elementy, które mogą być zawarte w rozwiązaniu, to składniki rozwiązania, które są zależne od innych składników. Na przykład raport podsumowanie klientów i konta w witrynie sieci Web jest uzależniony od encji klient. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Śledzenie zależności składników rozwiązania

Zobacz także

Warstwy rozwiązania
Tworzenie środowisk i zarządzanie nimi w centrum administracyjnym usługi Power Platform