Dodawanie bota do Facebooka

[Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.]

Można dodać bota na Facebook Messenger, aby umożliwić użytkownikom Facebooka z nim rozmowę.

Program Facebook Messenger i usługi pokrewne są zarzadzane przez własne prawa i postanowienia Facebook. Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu Facebook Messenger, skontaktuj się bezpośrednio z Facebookiem.

Ważne

Ten artykuł jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy zarządzają stroną na Facebooku w imieniu swojej organizacji.

Uwaga

Po dodaniu bota do strony w serwisie Facebook, niektóre dane, takie jak zawartość bota lub zawartość czatu z użytkownikiem końcowym, zostaną udostępnione serwisowi Facebook (co oznacza, że dane będą przepływać poza granicami zgodności, geograficznymi lub regionalnymi Twojej organizacji).
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady platformy Facebook.

Wymagania wstępne

Dodawanie bota do Facebook Messenger

Należy stworzyć aplikację Facebook, oraz posiadać konto programisty, aby połączyć bota Power Virtual Agents z programem Facebook Messenger na stronach Facebooka.

Oto kroki, które należy wykonać w tym procesie:

 1. Konfigurowanie ustawień aplikacji Facebook: pobierz informacje o aplikacji Facebook włącz dostęp do interfejsu API, dodaj program Facebook Messenger do aplikacji i skonfiguruj strony Facebook, na których aplikacja powinna być dostępna.

 2. Skonfiguruj kanał publikacji Facebook w programie Power Virtual Agents.

 3. Połącz aplikację Facebook z programem Power Virtual Agents (za pomocą punktów webhook).

Zanim będzie można opublikować swoją aplikację i ustawić ją jako publiczną, należy przesłać aplikację do przejrzenia firmie Facebook.

Konfigurowanie ustawień aplikacji Facebook

Pobieranie informacji o aplikacji Facebook:

 1. Zaloguj się do aplikacji Facebooka, do ktorej chcesz dodać bota w Centrum programistów Facebook [Facebook for Developers].

 2. W obszarze Ustawienia na panelu w menu bocznym wybierz opcję Podstawowy.

 3. Skopiuj Identyfikator aplikacji i Klucz aplikacji. Te dane będą potrzebne podczas konfigurowania kanału Facebook w programie Power Virtual Agents.

  Zdobądź identyfikator aplikacji Facebook i klucz

Uruchomienie dostępu za pośrednictwem interfejsu API dla Twojej aplikacji Facebook:

 1. Zaloguj się do aplikacji Facebooka, do ktorej chcesz dodać bota w Centrum programistów Facebook [Facebook for Developers].

 2. W obszarze Ustawienia na panelu w menu bocznym wybierz opcję Zaawansowany.

 3. Upewnij się , że wartość Zezwalaj na dostęp do interfejsu API w ustawieniach aplikacji jest ustawiona na Tak.

 4. Wybierz pozycję Zapisz zmiany, aby zastosować zmiany.

  Zezwalaj na dostęp do interfejsu API w ustawieniach aplikacji

Dodawanie Facebook Messenger do Twojej aplikacji:

 1. Zaloguj się do aplikacji Facebooka, do ktorej chcesz dodać bota w Centrum programistów Facebook [Facebook for Developers].

 2. Przejdź do Pulpitu nawigacyjnego. W sekcji Dodawanie produktu wybierz Konfiguracja na kafelku Messenger.

  Dodaj produkt Messenger

Konfigurowanie stron Facebooka:

 1. Zaloguj się do aplikacji Facebooka, do ktorej chcesz dodać bota w Centrum programistów Facebook [Facebook for Developers].

 2. Wybierz Ustawienia na panelu Produkty oraz Messenger w menu bocznym.

 3. Dodaj strony, do których chcesz dodać bota zaznaczając pole wyboru Dodaj lub Usuń strony w secji Tokeny dostępu. Można również utworzyć nową stronę, wybierając przycisk Utworzenie nowej strony.

  Dodawanie strony Facebook do aplikacji Facebook

 4. Podczas dodawania stron należy upewnić się, że opcja Zarządzaj konwersacjami i dostępem do strony na Messenger jest ustawiona na Tak.

  Uprawnienie Messenger dla strony

 5. Skopiuj Identyfikator strony i Token każdej strony, do której chcesz dodać bota. Konieczne będzie wybranie opcji Generowania tokenu na każdej stronie. Te dane będą potrzebne podczas konfigurowania kanału Facebook w programie Power Virtual Agents.

  Pobierz identyfikator strony i token

Skonfiguruj kanał Facebook w programie Power Virtual Agents

 1. W Power Virtual Agents wybierz polecenie Zarządzaj w bocznym okienku nawigacji, a następnie przejdź do zakładki Kanały.

 2. Wybierz kafelek Facebook, aby otworzyć okienko konfiguracji.

  Kanał Facebook

 3. Wklej App ID, Klucz aplikacji, Identyfikator strony oraz Token, które wcześniej zostały zapisane, do odpowiednich pól.

  Przekazywanie dot. aplikacji i strony do Facebooka

 4. Wymagana jest co najmniej jedna strona, ale można wybrać opcję Dodaj stronę, aby dodać dodatkowe strony.

  Przekazywanie wielu inormacji o stronach Facebookowi

 5. Wybierz przycisk Dodaj i czekaj na komunikat potwierdzający działanie. Po pomyślnym zakończeniu poprzedniego działania, skopiuj Adres URL wywołania zwrotnego i Sprawdź token. Będą potrzebne, gdy aplikacja Facebook zostanie podłączona do programu Power Virtual Agents.

  Informacje o wywołaniu zwrotnym Facebook

Połącz swoją aplikację na Facebooka z Power Virtual Agents

 1. Zaloguj się do aplikacji Facebooka, do ktorej chcesz dodać bota w Centrum programistów Facebook [Facebook for Developers].

 2. Wybierz Ustawienia na panelu Produkty oraz Messenger w menu bocznym.

 3. W sekcji Elementy webhook wybierz Dodaj adres URL wywołania zwrotnego.

  Konfiguracjaelementów webhook aplikacji Facebook

 4. Wprowadź Adres URL wywołania zwrotnego i Zweryfikuj token z sekcji Konfigurowanie kanału Facebook w Power Virtual Agents i wybierz opcję Weryfikuj i zapisz.

  Dodawanie adresu URL wywołania zwrotnego i token weryfikacji

 5. Wybierz opcję Dodaj subskrypcje dla każdej strony, do której chcesz dodać bota.

  Dodawanie subskrypcji elementu webhook

 6. Wybierz następujące pola:

  • wiadomości
  • messaging_postbacks
  • messaging_optins
  • message_deliveries
 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Pola dodawanie subskrypcji elementu webhook

Prześlij do recenzji portalowi Facebook

Zanim będzie można opublikować swoją aplikację Facebook i ustawić ją jako publiczną, należy przesłać aplikację do przejrzenia firmie Facebook. Facebook wymaga podania adresu URL do zasad ochrony prywatności i warunków usługi. Musisz je przekazać na stronie podstawowe ustawienia aplikacji Facebook (po zalogowaniu w aplikacji w Facebook dla programistów [Facebook for Developers], wybierz kolejno Podstawowe w obszarze Ustawienia na panelu w menu bocznym).

Strona Kodeksu postępowania zawiera zasoby innych firm, które pomagają tworzyć zasady zachowania poufności informacji. Na Warunki użytkownia usługi znajdują się przykładowe terminy pomocne przy tworzeniu dokumentu Warunków korzystania z usługi.

Facebook ma własny proces opiniowania aplikacji publikowanych w programie Messenger. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przykładowych przesłanych elementach i typowych przyczynach odrzucenia. Bot zostanie przetestowany w celu upewnienia się, że jest zgodny z Zasadami platformy Facebook, zanim można będzie go opublikować dla wszystkich na Facebooku.

Udostępnij aplikację jako publiczną i opublikuj stronę

Do czasu opublikowania jej opublikowania, aplikacja jest w trybie projektowania. Bot nie będzie widoczny publicznie i będzie działać tylko dla administratorów, deweloperów i testerów.

Po pomyślnym zakończeniu opiniowania na Pulpicie nawigacyjnym w obszarze Przeglądanie aplikacji ustaw status aplikacji na Publiczny. Upewnij się, że skojarzona z programem strona Facebook jest opublikowana. Stan zostanie wyświetlony w obszarze ustawień Strony.

Usuwanie bota z Facebook Messenger

Aby bot nie był osiągalny w programie Facebook Messenger, można usunąć go z Facebooka.

 1. W Power Virtual Agents wybierz polecenie Zarządzaj w bocznym okienku nawigacji, a następnie przejdź do zakładki Kanały.

 2. Kliknij kafelek Facebook, a następnie wybierz opcję Usuń.

  Usuwanie kanału Facebook

Aktualizowanie zawartości bota w istniejących konwersacjach w Facebook

Aby zapobiec zakłóceniom podczas rozmowy między użytkownikiem a botem, istniejące konwersacje nie będą już aktualizowane pod względem wprowdzonych do bota aktualizacji bezpośrednio po jej wdrożeniu. Zamiast tego zawartość zostanie zaktualizowana po 30 minutach bezczynności rozmowy.

Nowe konwersacje między użytkownikiem a botem będą zawierać najnowszą opublikowaną zawartość bota.

Znane ograniczenia

 • Będzie trzeba uwtorzyć nowego bota, jeśli ankieta dot. satysfakcji klienta (CSAT) wyświetli się jako obraz karty z obrazami, z którymi nie można wchodzić w interakcję, dla botów utworzonych podczas publicznej wersji zapoznawczej, aby uzyskać dostep do najnowszych treści CSAT.
 • Po dodaniu kanału publikacji na Facebooku może być trzeba poczekać do kilku minut, zanim bot stanie się osiągalny dla użytkowników Facebooka.
 • Po usunięciu kanału publikacji na Facebooku może być trzeba poczekać do kilku minut, zanim bot stanie się nieosiągalny dla użytkowników Facebooka i zostanie w pełni usunięty.
 • Po usunięciu strony na Facebooku może być trzeba poczekać do kilku minut, zanim bot stanie się nieosiągalny dla użytkowników usuniętej strony w Facebook Messenger.

Uwaga

Can you tell us about your documentation language preferences? Take a short survey.

The survey will take about seven minutes. No personal data is collected (privacy statement).