Dodawanie połączenia danych w usłudze PowerAppsAdd a data connection in PowerApps

W usłudze PowerApps możesz dodać połączenie do istniejącej aplikacji lub aplikacji, którą tworzysz od podstaw.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. W tym temacie będziemy pracować w programie PowerApps Studio, ale czynności te można także wykonać w witrynie powerapps.com, jak opisano w temacie Zarządzanie połączeniami.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Dana aplikacja może mieć połączenie danych z programem SharePoint, usługą Salesforce, OneDrive lub jednym z wielu innych źródeł danych.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Następnym krokiem, który należy wykonać po zapoznaniu się z tym artykułem, jest wyświetlenie danych z tego źródła danych w aplikacji i zarządzanie nimi, co pokazano w tych przykładach:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Połącz się z usługą OneDrive i zarządzaj danymi w skoroszycie programu Excel w swojej aplikacji.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Połącz się z usługą Twilio i wyślij z aplikacji wiadomość SMS.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Połącz się z programem SQL Server i zaktualizuj tabelę z poziomu aplikacji.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

Wymagania wstępnePrerequisites

Zarejestruj się w usłudze PowerApps, zainstaluj ją i otwórz, a następnie zaloguj się, podając te same poświadczenia, których użyto podczas rejestracji.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Informacje dodatkowe dotyczące połączeń danychBackground on data connections

Większość aplikacji PowerApps używa zewnętrznych informacji zwanych źródłami danych przechowywanych w usługach w chmurze.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Typowym przykładem jest tabela w pliku programu Excel przechowywana w usłudze OneDrive dla Firm.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Aplikacje mogą korzystać z tych źródeł danych za pomocą łączników.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

Najbardziej typowe źródła danych to tabele. Służą one do pobierania i przechowywania informacji.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Łączników do źródeł danych można używać, aby odczytywać i zapisywać dane w skoroszytach programu Microsoft Excel, listach programu SharePoint, tabelach SQL i wielu innych formatach, które można przechowywać w usługach w chmurze, np. OneDrive dla Firm, DropBox, SQL Server itp.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Źródła danych inne niż tabele obejmują pocztę e-mail, kalendarze, serwis Twitter i powiadomienia.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

Przy użyciu kontrolek Galeria, Formularz wyświetlania i Formularz edycji można łatwo utworzyć aplikację, która odczytuje dane ze źródła danych i zapisuje je w nim.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Aby rozpocząć, przeczytaj artykuł Omówienie formularzy danych.To get started, read the article Understand data forms.

Dodawanie połączeniaAdd a connection

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Nowy w menu Plik (w pobliżu lewej krawędzi).Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Opcja Nowy w menu Plik

 2. Na kafelku Pusta aplikacja kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Tworzenie aplikacji od podstaw

 3. W środkowym okienku kliknij lub naciśnij pozycję Połącz z danymi.In the center pane, click or tap connect to data.

 4. Jeśli lista połączeń w okienku Dane obejmuje odpowiednie połączenie, kliknij lub naciśnij je, aby dodać je do aplikacji.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.Otherwise, skip to the next step.

  Dodawanie źródła danych

 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie, aby wyświetlić listę łączników.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Dodawanie połączenia

 6. Przewiń listę łączników, dopóki nie zostanie wyświetlony typ połączenia, które chcesz utworzyć (na przykład Office 365 Outlook), a następnie kliknij je lub naciśnij.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Wybieranie połączenia

 7. Kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz, aby utworzyć połączenie i dodać je do aplikacji.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Niektóre łączniki, na przykład Microsoft Translator, nie wymagają dodatkowych kroków i dane z tych łączników możesz pokazać od razu.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. Inne łączniki monitują o podanie poświadczeń, wskazanie określonego zestawu danych lub wykonanie innych czynności.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Na przykład programy SharePoint i SQL Server wymagają dodatkowych informacji, zanim będzie można ich użyć.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Wyświetlanie lub zmienianie źródła danychView or change a data source

Jeśli aktualizujesz aplikację, może zaistnieć konieczność zidentyfikowania lub zmiany źródła danych wyświetlanego w galerii, formularzu lub innej kontrolce, która ma właściwość Item.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli pracujesz nad aplikacją utworzoną przez inną osobę lub chcesz przypomnieć sobie źródło danych skonfigurowane jakiś czas temu.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Wybierz kontrolkę, dla której chcesz zidentyfikować źródło danych.Select the control for which you want to identify the data source.

  Na przykład wybierz galerię (nie kontrolkę w galerii), klikając lub naciskając ją na hierarchicznej liście ekranów i kontrolek przy lewej krawędzi.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Nazwa źródła danych zostanie wyświetlona na karcie Właściwości w okienku po prawej stronie.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Źródło danych na karcie Właściwości

 2. Aby wyświetlić więcej informacji o źródle danych lub zmienić je, kliknij lub naciśnij pozycję Dane w okienku po prawej stronie.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Okienko Dane

 3. Aby zmienić źródło danych, kliknij lub naciśnij strzałkę w dół obok tego źródła danych, a następnie wybierz lub utwórz inne źródło.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Następne krokiNext steps