Wyświetlanie, edytowanie lub dodawanie rekordu z tabeli w usłudze PowerAppsShow, edit, or add a record from a table in PowerApps

Aby wyświetlić wszystkie pola w rekordzie, dodaj i skonfiguruj kontrolkę Formularz wyświetlania.To show all fields in a record, add and configure a Display form control. Aby edytować dowolne pole w rekordzie (lub dodać rekord) i zapisać zmiany z powrotem w źródle danych, dodaj i skonfiguruj kontrolkę Formularz edycji.To edit any field in a record (or to add a record) and save your changes back to a data source, add and configure an Edit form control.

Wymagania wstępnePrerequisites

Dodawanie formularza i pokazywanie danychAdd a form, and show data

 1. Dodaj kontrolkę Lista rozwijana, nadaj jej nazwę ChooseProduct i ustaw jej właściwość Items na następującą wartość:Add a Drop down control, name it ChooseProduct, and set its Items property to this value:

  FlooringEstimates.NameFlooringEstimates.Name

  Uwaga

  Jeśli nie masz pewności, jak dodać kontrolkę, zmienić jej nazwę lub ustawić właściwość, zobacz Dodawanie i konfigurowanie kontrolek.If you're not sure how to add a control, rename it, or set a property, see Add and configure controls.

  Lista zawiera nazwy produktów podłogowych ze źródła danych.The list shows names of flooring products from the data source.

 2. Dodaj kontrolkę Formularz edycji, przenieś ją pod kontrolkę ChooseProduct, a następnie zmień rozmiar formularza, aby zajął prawie cały ekran.Add an Edit form control, move it below ChooseProduct, and then resize the form to cover most of the screen.

  Dodawanie formularza

  Uwaga

  W tym temacie opisano kontrolkę Formularz edycji, ale podobne zasady dotyczą kontrolki Formularz wyświetlania.This topic describes the Edit form control, but similar principles apply to the Display form control.

 3. Ustaw właściwość DataSource formularza na wartość FlooringEstimates, a właściwość Item formularza na następującą formułę:Set the DataSource property of the form to FlooringEstimates and the Item property of the form to this formula:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  Ta formuła określa, że po skończeniu konfigurowania formularza zostaje wyświetlony rekord wybrany przez użytkownika za pomocą kontrolki ChooseProduct.This formula specifies that, after you finish configuring the form, it will show the record that the user selects in ChooseProduct.

 4. W okienku Dane po prawej stronie kliknij lub naciśnij pole wyboru dla każdego pola, aby było wyświetlane.In the Data pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Uwaga

  Jeśli okienko Dane jest zamknięte, otwórz je, wybierając formularz w okienku po lewej stronie, a następnie klikając lub naciskając pozycję Dane w okienku po prawej stronie.If the Data pane is closed, open it by selecting the form in the left-hand pane and then clicking or tapping Data in the right-hand pane.

  Pokazywanie pól na formularzu

 5. W okienku Dane przeciągnij pozycję Name na początek listy.In the Data pane, drag the Name entry to the top of the list.

  Przenoszenie karty

  Kontrolka Formularz edycji będzie odzwierciedlać wprowadzone zmiany.The Edit form control reflects your change.

  Pozycja Name u góry

Ustawianie typu karty dla polaSet the card type for a field

 1. W wybranym formularzu kliknij lub naciśnij selektor karty Price w okienku Dane.With the form selected, click or tap the card selector for Price in the Data pane.

  Wybieranie selektora karty

 2. Przewiń w dół, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Wyświetl tekst, aby pole było tylko do odczytu.Scroll down, and then click or tap the View text option to make the field read-only.

  Wyświetl tekst

  Formularz odzwierciedla wprowadzoną zmianę.The form reflects your change.

  Liczba tylko do odczytu

Zapisywanie zmian (tylko formularz edycji)(Edit form only) Save changes

 1. W okienku po lewej stronie wybierz formularz, a następnie kliknij lub naciśnij wielokropek (...).In the left-hand pane, select the form, and then click or tap the ellipsis (...).

  Wybieranie formularza

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę formularza na EditForm.Click or tap Rename, and then rename the form EditForm.

 3. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość Text na wartość Save.Add a Button control, and set its Text property to Save.

  Dodawanie przycisku zapisywania

 4. Dla właściwości OnSelect przycisku Save ustaw następującą formułę:Set the OnSelect property of the Save button to this formula:

  SubmitForm(EditForm)SubmitForm(EditForm)

 5. Otwórz tryb podglądu, naciskając klawisz odtwarzania w pobliżu prawego górnego rogu (lub naciskając klawisz F5).Open Preview mode by selecting the play button near the upper-right corner (or by pressing F5).

  Otwieranie trybu podglądu

 6. Zmień nazwę produktu, a następnie kliknij lub naciśnij utworzony przed chwilą przycisk Save.Change the name of a product, and then click or tap the Save button that you created.

  Funkcja SubmitForm zapisuje zmiany w źródle danych, które posłużyło do skonfigurowania formularza.The SubmitForm function saves your changes to the data source with which you configured the form.

 7. (Opcjonalnie) Wybierz ikonę Zamknij, aby zamknąć podgląd (lub naciśnij klawisz Esc).(optional) Select the close icon to close Preview (or press Esc).

  Zamykanie podglądu

Następne krokiNext steps

Dowiedz się więcej o formularzach i formułach.Learn more about working with forms and formulas.