Używanie plików multimedialnych w usłudze PowerAppsUsing multimedia files in PowerApps

W tym temacie przedstawiono sposób osadzania plików multimedialnych w aplikacji, przekazywania rysunków wykonanych piórem do źródła danych oraz wyświetlania obrazów ze źródła danych w aplikacji.This topic shows you how to embed multimedia files in your app, upload pen drawings to a data source, and show images from a data source in your app. Źródło danych używane w tym temacie to plik programu Excel w usłudze OneDrive dla Firm.The data source used in this topic is an Excel file in OneDrive for Business.

Wymagania wstępnePrerequisites

Zarejestruj się w usłudze PowerApps i zainstaluj ją.Sign up for PowerApps, and install it. Po otwarciu usługi PowerApps zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, które były użyte podczas tworzenia konta.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.

Dodawanie multimediów z pliku lub chmuryAdd media from a file or the cloud

Możesz wybrać rodzaj pliku multimedialnego do dodania (na przykład obrazy, wideo lub dźwięk).You can choose the kind of media file to add (for example, images, video, or audio).

 1. Na karcie Zawartość wybierz pozycję Multimedia.On the Content tab, select Media.

 2. W obszarze Multimedia wybierz pozycję Obrazy, Wideo lub Dźwięk, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj:Under Media, select Images, Videos, or Audio, and then select Browse:

  Przeglądanie nośników

 3. Wybierz plik, który chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Otwórz.Select the file that you want to add, and then select Open.

  Folder Obrazy zostanie otwarty na komputerze i można będzie wybrać stamtąd obraz lub przejść do innego folderu.The Pictures folder on your computer opens, and you can select an image from there or navigate to another folder.

 4. Po zakończeniu dodawania plików, naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.When you finish adding files, press Esc to return to the default workspace.

 5. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Multimedia, a następnie wybierz pozycję Obraz, Wideo lub Dźwięk:On the Insert tab, select Media, and then select Image, Video, or Audio:

  Wybieranie typu nośnika

 6. Jeśli została dodana kontrolka obrazu, ustaw jej właściwość Image na dodany plik:If you added an image control, set its Image property to the file that you added:

  Ustawianie właściwości image

  Uwaga

  Określ tylko nazwę pliku bez rozszerzenia i ujmij ją w apostrofy.Specify the file name only, without the extension, inside single quotes.

 7. Jeśli została dodana kontrolka wideo lub dźwięku, ustaw jej właściwość Media na dodany plik:If you added a video or audio control, set its Media property to the file that you added:

  Ustawianie właściwości media

  Uwaga

  Odtwarzanie filmu wideo w usłudze YouTube jest możliwe po ustawieniu właściwości Media kontrolki wideo na odpowiedni adres URL ujęty w cudzysłów.Play a YouTube video by setting the Media property of a video control to the appropriate URL, enclosed in double quotation marks.

Dodawanie multimediów z usługi Azure Media ServicesAdd media from Azure Media Services

 1. Z konta usługi Azure Media Services możesz przekazywać i publikować zasoby wideo za pomocą pozycji AMS > Ustawienia > Zasoby.From your Azure Media Services account, upload and publish your video asset from AMS > Settings > Assets.

 2. Po opublikowaniu wideo, skopiuj jego adres URL.After the video is published, copy its URL.

 3. W usłudze PowerApps dodaj kontrolkę Wideo za pomocą pozycji Wstaw > Multimedia.From PowerApps, add the Video control from Insert > Media.

 4. Ustaw właściwość Media na skopiowany adres URL.Set the Media property to the URL that you copied.

  Jak pokazano na tym rysunku, możesz wybrać dowolny adres URL przesyłania strumieniowego obsługiwany przez usługę Azure Media Services:As this graphic shows, you can choose any streaming URL that Azure Media Services supports:

  Ustawianie właściwości media

Dodawanie obrazów z chmury do aplikacjiAdd images from the cloud to your app

W tym scenariuszu zapiszesz obrazy na koncie magazynu w chmurze usługi OneDrive dla Firm.In this scenario, you save images in a cloud storage account, OneDrive for Business. W celu przechowywania ścieżek do obrazów zostanie użyta tabela programu Excel, a obrazy będą wyświetlane przy użyciu kontrolki galerii w aplikacji.You use an Excel table to contain the path to the images, and you display the images in a gallery control in your app.

W tym scenariuszu jest używany plik CreateFirstApp.zip zawierający pewne pliki JPEG.This scenario uses the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Uwaga

Ścieżka do tych obrazów w pliku programu Excel musi używać ukośników.The path to these images in the Excel file must use forward slashes. Gdy usługa PowerApps zapisuje ścieżki obrazów w tabeli programu Excel, ścieżka używa ukośników odwrotnych.When PowerApps saves image paths in an Excel table, the path uses backslashes. Jeśli używasz ścieżek obrazów z takiej tabeli, zmień ścieżki w tabeli programu Excel tak, aby używać ukośników zamiast ukośników odwrotnych.If you use image paths from such a table, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną wyświetlone.Otherwise, the images won't display.

 1. Pobierz plik CreateFirstApp.zip i wyodrębnij folder Assets do swojego konta magazynu w chmurze.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.

 2. Zmień nazwę folderu Assets na Assets_images.Rename the Assets folder to Assets_images.

 3. W arkuszu kalkulacyjnym programu Excel utwórz jednokolumnową tabelę i wypełnij ją następującymi danymi:In an Excel spreadsheet, create a one-column table, and fill it with the following data:

  Tabela Jackets

 4. Nadaj tabeli nazwę Jackets i nazwij plik programu Excel Assets.xlsx.Name the table Jackets, and name the Excel file Assets.xlsx.

 5. W swojej aplikacji dodaj tabelę Jackets jako źródło danych.In your app, add the Jackets table as a data source.

 6. Dodaj kontrolkę Tylko obraz (karta Wstawianie > Galeria) i ustaw jej właściwość Items na Jackets:Add an Image only control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Właściwość Items

  Galeria zostanie automatycznie zaktualizowana przy użyciu obrazów:The gallery is automatically updated with the images:

  Obrazy kurtek

  Podczas ustawiania właściwości Items kolumna o nazwie PowerAppsId zostanie automatycznie dodana do tabeli programu Excel.When you set the Items property, a column named PowerAppsId is automatically added to the Excel table.

  W tabeli programu Excel ścieżką obrazu może być również adres URL obrazu.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Przykładem jest przykładowy plik Flooring Estimates.An example is the Flooring Estimates sample file. Możesz pobrać go do swojego konta magazynu w chmurze, dodać tabelę FlooringEstimates jako źródło danych w swojej aplikacji, a następnie ustawić kontrolkę galerii na tabelę FlooringEstimates.You can download it to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galeria zostanie automatycznie zaktualizowana przy użyciu obrazów.The gallery is automatically updated with the images.

Przekazywanie rysunków wykonanych piórem do chmuryUpload pen drawings to the cloud

W tym scenariuszu dowiesz się, jak przekazać rysunki wykonane piórem do źródła danych, usługi OneDrive dla Firm, i sprawdzić, jak rysunki są tam przechowywane.In this scenario, you learn how to upload pen drawings to your data source, OneDrive for Business, and examine how the drawings are stored there.

 1. W programie Excel dodaj wartość Image [image] do komórki A1.In Excel, add Image [image] to cell A1.

 2. Utwórz tabelę, wykonując następujące czynności:Create a table using the following steps:

  1. Wybierz komórkę A1.Select cell A1.

  2. Na wstążce Wstawianie wybierz pozycję Tabela.On the Insert ribbon, select Table.

  3. W oknie dialogowym wybierz pozycję Moja tabela ma nagłówki, a następnie wybierz przycisk OK.In the dialog box, select My table has headers, and then select OK.

   Tworzenie tabeli

   Plik programu Excel jest teraz w formacie tabeli.Your Excel file is now in a table format. Zobacz Formatowanie danych jako tabeli, aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu tabel w programie Excel.See Format the data as a table for more information about table formatting in Excel.

  4. Nadaj tabeli nazwę Drawings:Name the table Drawings:

   Zmienianie nazwy tabeli na Drawings

 3. Zapisz plik programu Excel w usłudze OneDrive dla Firm jako SavePen.xlsx.Save the Excel file to OneDrive for Business as SavePen.xlsx.

 4. W usłudze PowerApps utwórz pustą aplikację.In PowerApps, create a blank app.

 5. W swojej aplikacji dodaj konto usługi OneDrive dla Firm jako źródło danych:In your app, add the OneDrive for Business account as a data source:

  1. Kliknij lub naciśnij kartę Widok, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Źródła danych.Click or tap the View tab, and then click or tap Data sources.

  2. Kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję OneDrive dla Firm.Click or tap Add data source, and then click or tap OneDrive for Business.

  3. Kliknij lub naciśnij plik SavePen.xlsx.Click or tap SavePen.xlsx.

  4. Wybierz tabelę Drawings, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.Select the Drawings table, and then click or tap Connect.

   Połączenie

   Teraz tabela Drawings zostanie wymieniona jako źródło danych.Now, the Drawings table is listed as a data source.

 6. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tekst, a następnie wybierz pozycję Wprowadzanie piórem.On the Insert tab, select Text, and then select Pen input.

 7. Zmień nazwę nowej kontrolki na MyPen:Rename the new control MyPen:

  Zmiana nazwy

 8. Na karcie Wstawianie dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:On the Insert tab, add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 9. Dodaj kontrolkę Galeria obrazów (karta Wstawianie > Galeria) i ustaw jej właściwość Items na Drawings.Add an Image gallery control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Drawings. Właściwość Image galerii zostanie automatycznie ustawiona na ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Rozmieść kontrolki, aby ekran był podobny do poniższego:Arrange the controls so that your screen resembles the following:

  Przykładowy ekran

 10. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz przycisk Podgląd (Press F5, or select Preview ( przycisk podglądu ).).

 11. Narysuj coś w kontrolce MyPen, a następnie wybierz przycisk.Draw something in MyPen, and then select the button.

  Pierwszy obraz w kontrolce galerii przedstawia to, co zostało narysowane.The first image in the gallery control displays what you drew.

 12. Dodaj coś jeszcze do swojego rysunku i wybierz przycisk.Add something else to your drawing, and select the button.

  Drugi obraz w kontrolce galerii przedstawia to, co zostało narysowane.The second image in the gallery control displays what you drew.

 13. Zamknij okno podglądu, naciskając klawisz Esc.Close the preview window by pressing Esc.

  Na Twoim koncie magazynu w chmurze folder SavePen_images został utworzony automatycznie.In your cloud storage account, a SavePen_images folder has been automatically created. Ten folder zawiera zapisane obrazy z identyfikatorami jako nazwami plików.This folder contains your saved images with IDs for their file names. Aby wyświetlić folder, może być konieczne odświeżenie okna przeglądarki, na przykład przez naciśnięcie klawisza F5.To show the folder, you may need to refresh the browser window by, for example, pressing F5.

  W pliku SavePen.xlsx kolumna Obraz określa ścieżkę do nowych obrazów.In SavePen.xlsx, the Image column specifies the path to the new images.

Znane ograniczeniaKnown limitations

Aby uzyskać informacje na temat udostępniania danych programu Excel w swojej organizacji, przejrzyj następujące ograniczenia.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Więcej informacjiFor more information

Pamiętaj o przetestowaniu aplikacji na różnych platformach, w tym w oknie przeglądarki i na telefonie.Be sure to test your app on different platforms, including in a browser window and on a phone.

Aby uzyskać informacje o bardziej zaawansowanych scenariuszach obejmujących przekazywanie zawartości multimedialnej bezpośrednio do innego źródła danych, zobacz porady dotyczące przechwytywania obrazów i łączniki niestandardowe do przekazywania obrazów.For information about more advanced scenarios that involve uploading multimedia directly to a different data source, see image capture pro tips and custom connectors for image upload.

Innym sposobem przekazywania plików do źródła danych jest użycie funkcji Patch.Another way to upload files to a data source is to use the Patch function.