Zarządzanie połączeniami w usłudze PowerAppsManage your connections in PowerApps

W witrynie powerapps.com można utworzyć lub usunąć połączenie usługi PowerApps z co najmniej jednym źródłem danych, a także zaktualizować poświadczenia takiego połączenia.In powerapps.com, create a connection from PowerApps to one or more data sources, delete a connection, or update its credentials.

Dana aplikacja może mieć połączenie danych z programami SharePoint, SQL Server, Excel, usługami Office 365, OneDrive dla Firm, Salesforce oraz z wieloma innymi źródłami danych.Your app's data connection can connect to SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel, and many other data sources.

Następnym krokiem, który należy wykonać po zapoznaniu się z tym artykułem, jest wyświetlenie danych ze źródła danych w aplikacji i zarządzanie nimi, co pokazano w tych przykładach:Your next step after this article is to display and manage data from the data source in your app, as in these examples:

 • Połącz się z usługą OneDrive dla Firm i zarządzaj danymi w skoroszycie programu Excel w swojej aplikacji.Connect to OneDrive for Business, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Zaktualizuj listę w witrynie programu SharePoint.Update a list on a SharePoint site.
 • Połącz się z programem SQL Server i zaktualizuj tabelę z poziomu aplikacji.Connect to SQL Server, and update a table from your app.
 • Wyślij wiadomość e-mail w usłudze Office 365.Send email in Office 365.
 • Wyślij tweet.Send a tweet.
 • Połącz się z usługą Twilio i wyślij z aplikacji wiadomość SMS.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.

Wymagania wstępnePrerequisites

 1. Rejestracja w usłudze PowerApps.Sign up for PowerApps.
 2. Zaloguj się w witrynie powerapps.com, korzystając z poświadczeń użytych podczas zakładania konta.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

Informacje dodatkowe dotyczące połączeń danychBackground on data connections

Większość aplikacji PowerApps używa zewnętrznych informacji zwanych źródłami danych przechowywanych w usługach w chmurze.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Typowym przykładem jest tabela w pliku programu Excel przechowywana w usłudze OneDrive dla Firm.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Aplikacje mogą korzystać z tych źródeł danych za pomocą połączeń.Apps are able to access these data sources by using Connections.

Najbardziej typowe źródła danych to tabele. Służą one do pobierania i przechowywania informacji.The commonest type of data source is the table, which you can use to retrieve and store information. Połączeń ze źródłami danych można użyć do odczytywania i zapisywania danych w skoroszytach programu Microsoft Excel, listach programu SharePoint, tabelach SQL i wielu innych formatach, które można przechowywać w usługach w chmurze, takich jak OneDrive dla Firm, DropBox, SQL Server itp.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Istnieją także inne rodzaje źródeł danych, które nie są tabelami. Są to między innymi wiadomości e-mail, kalendarze, Twitter, a wkrótce dołączą do nich powiadomienia.There are other kinds of data sources that are not tables, such as email, calendars, twitter, and (coming soon) notifications.

Przy użyciu kontrolek Galeria, Formularz wyświetlania i Formularz edycji można łatwo utworzyć aplikację, która odczytuje dane ze źródła danych i zapisuje je w nim.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Aby rozpocząć, przeczytaj artykuł Omówienie formularzy danych.To get started, read the article Understand data forms.

Oprócz tworzenia połączeń w witrynie powerapps.com i zarządzania nimi można również tworzyć połączenia podczas wykonywania następujących zadań:In addition to creating and managing connections in powerapps.com, you also create connections when you do these tasks:

Uwaga: aby zamiast tego użyć programu PowerApps Studio, otwórz menu Plik, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia. Zostanie otwarta witryna powerapps.com, w której można tworzyć połączenia i zarządzać nimi.Note: If you want to use PowerApps Studio instead, open the File menu, and then click or tap Connections, powerapps.com opens so that you can create and manage connections there.

Tworzenie nowego połączeniaCreate a new connection

 1. Zaloguj się w witrynie powerapps.com (jeśli logowanie jeszcze nie nastąpiło).If you have not already done so, log in to powerapps.com.
 2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia.In the left navigation bar, click or tap Connections.

  Zarządzanie połączeniami

 3. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie.In the upper-right corner, click or tap New connection.

  Dodawanie połączeń

 4. Na wyświetlonej liście kliknij lub naciśnij łącznik, a następnie postępuj zgodnie z monitami.Click or tap a connector in the list that appears, and then follow the prompts.

  Dodawanie połączeń

 5. Kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz.Click or tap the Create button.

  Dodawanie połączeń

 6. Postępuj zgodnie z monitami.Follow the prompts. Niektóre łączniki monitują o podanie poświadczeń, wskazanie określonego zestawu danych lub wykonanie innych czynności.Some connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Inne, np. Microsoft Translator, nie robią tego.Others such as Microsoft Translator, do not.

  Na przykład te łączniki wymagają dodatkowych informacji, zanim będzie można ich użyć.For example, these connectors require additional information before you can use them.

Nowy łącznik jest widoczny w obszarze Połączenia i można dodać go do aplikacji.The new connector appears under Connections, and you can add it to an app.

Aktualizowanie lub usuwanie połączeniaUpdate or delete a connection

Na liście połączeń znajdź połączenie, które chcesz zaktualizować lub usunąć, a następnie kliknij lub naciśnij wielokropek (symbol 3 kropek) z prawej strony połączenia.In the list of connections, find the connection that you want to update or delete, and then click or tap the ellipsis (3-dots-symbol) on the right of the connection.

Aktualizowanie połączenia

 • Aby zaktualizować poświadczenia połączenia, kliknij lub naciśnij ikonę klucza, a następnie wprowadź poświadczenia dla tego połączenia.To update the credentials for a connection, click or tap the key icon, and then provide credentials for that connection.
 • Aby usunąć połączenie, kliknij lub naciśnij ikonę kosza na śmieci.To delete the connection, click or tap the trash-can icon.