Wyświetlanie aplikacji PowerApps utworzonych w Twojej organizacjiView PowerApps created in your organization

Jako administrator środowiska możesz teraz pobrać listę aplikacji tworzonych w środowisku z Centrum administracyjnego usługi PowerApps.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem dzierżawy usługi Azure Active Directory, możesz pobrać listę aplikacji dla wszystkich środowisk w Twojej organizacji.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. Lista zawiera nazwę aplikacji, twórcę aplikacji, wszystkie łączniki, których aplikacja używa do nawiązywania połączeń ze źródłami danych, oraz inne informacje.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Pobieranie listy aplikacjiDownload the list of apps

  1. W centrum administracyjnym usługi PowerApps kliknij pozycję Środowiska w pobliżu lewej krawędzi i wybierz środowisko, dla którego chcesz wyświetlić listę aplikacji:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    Plik i udział

  2. Odwiedź stronę Zasoby, korzystając z nawigacji poziomej, i wybierz pozycję Aplikacje.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Pobierz listę aplikacji, klikając przycisk Pobierz listę aplikacji, jak pokazano poniżej:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    Plik i udział

  3. Zaczekaj kilka minut na pobranie pliku CSV, a następnie otwórz go w programie Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Plik i udziałFile and Share