Łącznik interfejsu API — często zadawane pytania (PowerApps)API connector FAQ (PowerApps)

WymaganiaRequirements

Pytanie: Nie jestem niezależnym dostawcą oprogramowania. Czy mimo to mogę utworzyć łącznik?Q: If I am not an ISV, can I still build a connector?

Odpowiedź: Aby udostępnić łącznik publicznie, trzeba być właścicielem usługi źródłowej lub posiadać jawne prawa do korzystania z danego interfejsu API.A: To release a connector publicly, we require that you either own the underlying service or present explicit rights to use the API.

Pytanie: Czy można utworzyć łącznik bez interfejsów API REST?Q: Can I build a connector without REST APIs?

Odpowiedź: Nie.A: No. Aby utworzyć łącznik API, trzeba zapewnić obsługę stabilnych interfejsów API REST z wykorzystaniem protokołu HTTP w zakresie danej usługi.In order to build an API connector, you are required to support stable HTTP REST APIs for your service.

Pytanie: Jakie typy uwierzytelniania są obsługiwane?Q: What are the supported authentication types?

Odpowiedź: Obsługujemy następujące standardy uwierzytelniania:A: We support the following standards of authentication:

  • OAuth2.0 (z uwzględnieniem usługi Azure Active Directory)OAuth2.0 (includes Azure Active Directory)
  • Klucz interfejsu APIAPI Key
  • Uwierzytelnianie podstawoweBasic Authentication

WyzwalaczeTriggers

Pytanie: Czy można utworzyć wyzwalacze bez elementów webhook?Q: Can I build triggers without webhooks?

Odpowiedź: Łączniki interfejsu API dla usług Microsoft Flow i Logic Apps umożliwiają tworzenie tylko wyzwalaczy bazujących na elementach webhook.A: API connectors for Microsoft Flow and Logic Apps allow you to build webhook-based triggers only. W przypadku żądania dotyczącego innych form implementacji należy napisać na adres condevhelp@microsoft.com, podając więcej szczegółów dotyczących danego interfejsu API.If you have a request for other forms of implementation, please contact condevhelp@microsoft.com along with more details about your API.

Różne postanowieniaMiscellaneous

Pytanie: Moje interfejsy API korzystają z hosta dynamicznego.Q: My APIs use a dynamic host. Jak przeprowadzić takie wdrożenie w standardzie OpenAPI?How do I implement this in the OpenAPI?

Odpowiedź: Funkcja łącznika interfejsu API nie obsługuje hostów dynamicznych.A: The API connector feature doesn't support dynamic hosts. Użyj hosta statycznego na użytek projektowania i testowania.Please use a static host for development and testing purposes. Podczas przesyłania zwróć się do odpowiedniego przedstawiciela firmy Microsoft, aby omówić wdrażanie dynamiczne.During submission, talk to your Microsoft contact regarding the dynamic implementation.

Pytanie: Czy kolekcja Postman w wersji 2 jest obsługiwana?Q: Do you support Postman Collection V2?

Odpowiedź: Nie. Kolekcja Postman w wersji 2 nie jest obecnie obsługiwana.A: No, Postman V2 is currently not supported.

Pytanie: Czy standard OpenAPI 3.0 jest obsługiwany?Q: Do you support OpenAPI 3.0?

A: Nie. Standard OpenAPI jest obecnie obsługiwany wyłącznie w wersji 2.0.A: No, OpenAPI 2.0 is currently the only supported version.