Wyświetlanie raportów analizy aplikacjiView analytics reports for your app

Czy masz utworzoną aplikację, która została udostępniona w organizacji?Have you built an app and shared it out to your organization? Zastanawiasz się, ilu współpracowników korzysta z niej codziennie?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Aby to sprawdzić, możesz skorzystać z pierwszego raportu analitycznego usługi PowerApps, który jest obecnie dostępny w wersji zapoznawczej w witrynie web.powerapps.comraportu użycia aplikacji.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Raport użycia aplikacji umożliwia śledzenie liczby użytkowników korzystających z aplikacji w ciągu ostatnich 30 dni (według dnia, platformy urządzenia i lokalizacji).The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Raport użycia aplikacji

Jak uzyskać dostęp do raportów dotyczących mojej aplikacji?How do I get access to my app's reports?

Wszystkie raporty są dostępne dla każdego użytkownika posiadającego uprawnienia „Może edytować” względem danej aplikacji. Aby uzyskać dostęp do raportu, użytkownik musi jednak posiadać Plan usługi PowerApps 2 lub licencję próbną Plan usługi PowerApps 2.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Gdzie znajdują się raporty dotyczące mojej aplikacji?Where do I find my app's reports?

Raporty dotyczące swojej aplikacji można wyświetlić, wykonując następujące czynności:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Przejdź do witryny web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje na lewym pasku nawigacyjnym.Select Apps from the left navigation bar

  Lewy pasek nawigacyjny

 3. Wybierz pozycję Analiza dla danej aplikacji.Select Analytics for the app

  Punkt wejścia do danych analitycznych

Czy można pobrać dane, na podstawie których tworzone są raporty?Can I download the data behind my reports?

Tak. Można pobrać plik csv z danymi dowolnego wykresu w raporcie. Wystarczy wykonać następujące czynności:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Wybierz wielokropek w prawym górnym rogu wykresu.Select the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Wybierz pozycję Eksportuj dane.Select Export data

  Pobieranie danych wykresu

Czy powstaną inne raporty?Are there going to be any other reports?

Tak.Yes! Planujemy opracowanie podobnych raportów dotyczących wydajności aplikacji oraz raportów dotyczących błędów.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Swoje opinie, pytania i sugestie można publikować na naszym forum z pomysłami dotyczącymi usługi PowerApps. Chętnie się z nimi zapoznamy.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.