Używanie usługi Cognitive Services w usłudze PowerAppsUse Cognitive Services in PowerApps

Ten artykuł opisuje sposób utworzenia podstawowej aplikacji używającej interfejsu API analizy tekstu usług Microsoft Cognitive Services do analizowania tekstu.This article shows you how to build a basic app that uses the Microsoft Cognitive Services Text Analytics API to analyze text. Poniżej opisano sposób konfigurowania interfejsu API analizy tekstu oraz nawiązywania połączenia z łącznikiem analizy tekstu.We'll show you how to set up the Text Analytics API, and connect to it with the Text Analytics connector. Następnie przedstawiono sposób tworzenia aplikacji, która wywołuje interfejs API.Then we'll show you how to create an app that calls the API.

Note

Jeśli dopiero zaczynasz tworzenie aplikacji w usłudze PowerApps, zalecamy przeczytanie artykułu Tworzenie aplikacji od podstaw przed rozpoczęciem pracy z tym artykułem.If you are new to building apps in PowerApps, we recommend reading Create an app from scratch before diving into this article.

Wprowadzenie do usług Microsoft Cognitive ServicesIntroduction to Microsoft Cognitive Services

Usługi Microsoft Cognitive Services to zbiór interfejsów API, zestawów SDK i usług, dzięki którym Twoje aplikacje będą bardziej inteligentne i angażujące oraz będzie łatwiej je odnaleźć.Microsoft Cognitive Services are a set of APIs, SDKs, and services available to make your applications more intelligent, engaging, and discoverable. Usługi te umożliwiają łatwe dodawanie inteligentnych funkcji do aplikacji, np. wykrywania emocji i wideo, rozpoznawania twarzy, mowy i obrazów, a także rozumienia języka i mowy.These services enable you to easily add intelligent features – such as emotion and video detection; facial, speech and vision recognition; and speech and language understanding – into your applications.

W tym artykule podczas pracy z interfejsem API analizy tekstu skupimy się na „rozumieniu języka”.We'll focus on "language understanding" for this article, working with the Text Analytics API. Ten interfejs API umożliwia wykrywanie tonacji, wyrażeń kluczowych, tematów i języka w tekście.This API enables you to detect sentiment, key phrases, topics, and language from your text. Rozpoczniemy od wypróbowania wersji demonstracyjnej interfejsu API, a następnie skorzystamy z wersji zapoznawczej.Let's get started by trying out a demo of the API, then signing up for a preview version.

Testowanie interfejsu API analizy tekstuTry out the Text Analytics API

Interfejs API ma internetową wersję demonstracyjną — możesz sprawdzić, jak działa i przyjrzeć się plikowi JSON zwracanemu przez usługę.The API has an online demo – you can see how it works, and look at the JSON that the service returns.

 1. Przejdź na stronę Interfejs API analizy tekstu.Go to the Text Analytics API page.

 2. W sekcji Zobacz, jak to działa użyj przykładowego tekstu lub wprowadź swój własny.In the See it in action section, use the example text, or enter your own text. Następnie kliknij lub naciśnij przycisk Analizuj.Then click or tap Analyze.

  Demonstracja interfejsu API analizy tekstu

 3. Strona wyświetla sformatowane wyniki na karcie Przeanalizowany tekst oraz odpowiedź JSON na karcie JSON. Plik JSON jest sposobem reprezentowania danych — w tym przypadku danych zwróconych przez interfejs API analizy tekstu.The page shows formatted results on the Analyzed text tab, and the JSON response on the JSON tab. JSON is a way to represent data - in this case, data returned by the Text Analytics API.

Rejestrowanie się w celu korzystania z interfejsu API analizy tekstuSign up for the Text Analytics API

Interfejs API jest dostępny w bezpłatnej wersji zapoznawczej i jest skojarzony z subskrypcją platformy Azure.The API is available as a free preview, and it is associated with an Azure subscription. Interfejsem API zarządza się za pośrednictwem witryny Azure Portal.You manage the API through the Azure portal.

 1. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji platformy Azure, utwórz konto bezpłatnej subskrypcji.If you don't already have an Azure subscription, sign up for a free subscription.

 2. Zaloguj się do konta Azure.Sign in to your Azure account.

 3. Przejdź do bloku tworzenia usług Cognitive Services w witrynie Azure Portal.Go to the Create Cognitive Services blade in the Azure portal.

 4. Wprowadź informacje dotyczące interfejsu API analizy tekstu, jak na poniższej ilustracji.Enter information for the Text Analytics API, like in the following image. Wybierz warstwę cenową F0 (bezpłatna).Select the F0 (free) pricing tier.

  Tworzenie interfejsu API analizy tekstu

 5. W lewym dolnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz.In the lower-left corner, click or tap Create.

 6. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij lub naciśnij interfejs API, który został właśnie utworzony.On the Dashboard, click or tap the API that you just created.

  Pulpit nawigacyjny platformy Azure

 7. Kliknij lub naciśnij pozycję Klucze.Click or tap Keys.

  Menu platformy Azure

 8. Skopiuj jeden z kluczy po prawej stronie ekranu.Copy one of the keys on the right of the screen. Ten klucz zostanie użyty później — podczas tworzenia połączenia z interfejsem API.You use this key later when you create a connection to the API.

  Klucze interfejsu API

Tworzenie aplikacjiBuild the app

Teraz, gdy interfejs API analizy tekstu jest uruchomiony, możesz nawiązać z nim połączenie z poziomu usługi PowerApps oraz utworzyć aplikację, która będzie go wywoływać.Now that you have the Text Analytics API up and running, you connect to it from PowerApps, and build an app that calls the API. Jest to aplikacja z jednym ekranem, która zapewnia funkcjonalność podobną do demonstracji na stronie interfejsu API analizy tekstu.This is a single screen app that provides functionality similar to the demo on the Text Analytics API page. Zacznijmy ją tworzyć.Let's get started on building this!

Tworzenie aplikacji i dodawanie połączeniaCreate the app and add a connection

Najpierw utworzysz pustą aplikację na telefon i dodasz połączenie z łącznikiem Analiza tekstu.First, you create a blank phone app and add a connection with the Text Analytics connector. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zadań, zobacz Tworzenie aplikacji od podstaw i Zarządzanie połączeniami w usłudze PowerApps.If you need more information about these tasks, see Create an app from scratch and Manage your connections in PowerApps.

 1. W witrynie web.powerapps.com wybierz pozycję Zacznij od pustej aplikacji > Ikona aplikacji na telefon (telefon) > Utwórz tę aplikację.In web.powerapps.com, choose Start from blank > Phone app icon (phone) > Make this app.

  Zacznij od pustej aplikacji

 2. W środkowym okienku programu PowerApps Studio wybierz pozycję połącz z danymi.In the middle pane of the PowerApps Studio, choose connect to data.

 3. W okienku Dane kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie > Analiza tekstu.On the Data panel, click or tap New connection > Text Analytics.

 4. Skopiuj klucz do pozycji Klucz konta, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Utwórz.Copy your key into Account Key, then click or tap Create.

  Łącznik analizy tekstu

Dodawanie kontrolek do aplikacjiAdd controls to the app

Następnym krokiem w tworzeniu aplikacji będzie dodanie wszystkich kontrolek.The next step in creating the app is to add all the controls. Zwykle podczas tworzenia aplikacji dodajemy formuły do kontrolek w trakcie pracy, ale w tym przypadku skupimy się najpierw na kontrolkach, a następnie dodamy kilka formuł w kolejnej sekcji.Normally when I build apps, I add formulas to the controls as I go, but in this case we'll focus on the controls first, then add a few formulas in the next section. Na poniższej ilustracji przedstawiono aplikację z wszystkimi kontrolkami.The following image shows the app with all the controls.

Ukończona aplikacja

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć ten ekran.Follow the steps below to create this screen. Jeśli została określona nazwa kontrolki, ta nazwa będzie używana w formule w kolejnej sekcji.If a control name is specified, that name is used in a formula in the next section.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij lub naciśnij przycisk Nowy ekran, a następnie wybierz opcję Ekran przewijany.On the Home tab, click or tap New Screen, then Scrollable screen.

 2. Na ekranie Screen2 wybierz pozycję [Title] i zmień tytuł na Text Analysis.On Screen2, select [Title] and change it to Text Analysis.

 3. Dodaj kontrolkę Etykieta zapewniającą tekst wprowadzający.Add a Label control for the introductory text.

 4. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu, aby można było wprowadzić tekst do analizy.Add a Text input control, so you can enter text to analyze. Nazwij kontrolkę tiTextToAnalyze.Name the control tiTextToAnalyze. Aplikacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The app should now look like the following image.

  Aplikacja z tytułem, podtytułem i polem wprowadzania tekstu

 5. Dodaj trzy kontrolki Pole wyboru, aby umożliwić wybieranie operacji interfejsu API do wykonania.Add three Check box controls, so you can choose which API operations to perform. Nazwij kontrolki chkLanguage, chkPhrases i chkSentiment.Name the controls chkLanguage, chkPhrases, and chkSentiment.

 6. Dodaj przycisk, aby umożliwić wywoływanie interfejsu API po wybraniu operacji do wykonania.Add a button, so you can call the API after selecting which operations to perform. Aplikacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The app should now look like the following image.

  Aplikacja z polami wyboru i przyciskiem

 7. Dodaj trzy kontrolki Etykieta.Add three Label controls. Pierwsze dwie będą przechowywać wyniki wywołań interfejsu API języka i tonacji, a trzecia będzie wprowadzeniem do galerii u dołu ekranu.The first two hold results from the language and sentiment API calls; the third is just an introduction for the gallery at the bottom of the screen.

 8. Dodaj kontrolkę Pusta galeria pionowa, a następnie dodaj kontrolkę Etykieta do galerii.Add a Blank vertical gallery control, then add a Label control to the gallery. Galeria będzie przechowywać wyniki wywołania interfejsu API fraz kluczowych.The gallery holds results from the key phrases API call. Aplikacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The app should now look like the following image.

  Aplikacja z etykietami i galerią

 9. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Screen1 > wielokropek (. . .) > Usuń (nie potrzebujesz tego ekranu w aplikacji).In the left pane, select Screen1 > ellipsis (. . .) > Delete (you don't need this screen for the app).

Utrzymujemy prostotę aplikacji, aby skupić się na wywoływaniu interfejsu API analizy tekstu, niemniej możesz dodać różne elementy np. logikę wyświetlania i ukrywania kontrolek w oparciu o wybrane pola wyboru, obsługę błędów, jeśli użytkownik nie wybierze żadnej opcji itp.We're keeping this app simple to focus on calling the Text Analytics API, but you could add things - like logic to show and hide controls based on the check boxes selected, error handling if the user doesn't select any options, and so on.

Dodawanie logiki umożliwiającej wykonywanie odpowiednich wywołań interfejsu APIAdd logic to make the right API calls

Masz już ładnie wyglądającą aplikację, która jeszcze nic nie robi.OK, you have a nice-looking app, but it doesn't do anything yet. Zaraz się tym zajmiesz.You'll fix that in a moment. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, należy zrozumieć wzorzec działania aplikacji:But before we dive into the details, let's understand the pattern that the app follows:

 1. Aplikacja wykonuje konkretne wywołania interfejsu API w oparciu o pola wyboru zaznaczone w aplikacji.The app makes specific API calls based on the check boxes selected in the app. Gdy klikniesz lub naciśniesz przycisk Analizuj tekst, aplikacja wykona 1, 2 lub 3 wywołania interfejsu API.When you click or tap Analyze text, the app makes 1, 2, or 3 API calls.

 2. Aplikacja przechowuje dane zwracane przez interfejs API w trzech różnych kolekcjach: languageCollect, sentimentCollect i phrasesCollect.The app stores data that the API returns in three different collections: languageCollect, sentimentCollect, and phrasesCollect.

 3. Aplikacja aktualizuje właściwości Text dwóch etykiet oraz właściwość Items galerii w oparciu o zawartość trzech kolekcji.The app updates the Text property for two of the labels, and the Items property for the gallery, based on what's in the three collections.

Po poznaniu tych informacji możemy dodać formułę dla właściwości OnSelect przycisku.With that background, let's add the formula for the OnSelect property of the button. To w tym miejscu dzieje się magia.This is where all the magic happens.

If(chkLanguage.Value=true,

    ClearCollect(languageCollect, TextAnalytics.DetectLanguage({numberOfLanguagesToDetect:1, text:tiTextToAnalyze.Text}).detectedLanguages.name)

);

If(chkPhrases.Value=true,

    ClearCollect(phrasesCollect, TextAnalytics.KeyPhrases({language:"en", text:tiTextToAnalyze.Text}).keyPhrases)

);

If(chkSentiment.Value=true,

    ClearCollect(sentimentCollect, TextAnalytics.DetectSentiment({language:"en", text:tiTextToAnalyze.Text}).score)

)

Ma tu miejsce wiele operacji, więc rozbijemy to na poszczególne elementy:There's a bit going on here, so let's break it down:

 • Instrukcje If są oczywiste — jeśli dane pole wyboru jest zaznaczone, wywołaj interfejs API dla tej operacji.The If statements are straightforward – if a specific check box is selected, make the API call for that operation.

 • W każdym wywołaniu określ odpowiednie parametry:Within each call, specify the appropriate parameters:

  • We wszystkich trzech wywołaniach określono wartość tiTextToAnalyze.Text jako tekst wejściowy.In all three calls, you specify tiTextToAnalyze.Text as the input text.

  • W funkcji DetectLanguage() ustalamy parametr numberOfLanguagesToDetect na wartość 1, ale można przekazywać ten parametr w oparciu o logikę w aplikacji.In DetectLanguage(), numberOfLanguagesToDetect is hard-coded as 1, but you could pass this parameter based on some logic in the app.

  • W funkcjach KeyPhrases() i DetectSentiment() ustalamy język na wartość „en”, ale można przekazywać ten parametr w oparciu o logikę w aplikacji.In KeyPhrases() and DetectSentiment(),language is hard-coded as "en", but you could pass this parameter based on some logic in the app. Na przykład możesz najpierw wykryć język, a następnie ustawić ten parametr w oparciu o dane zwrócone przez funkcję DetectLanguage().For example, you could detect the language first, then set this parameter based on what DetectLanguage() returns.

 • Dla każdego wykonanego wywołania dodaj wyniki do odpowiedniej kolekcji:For each call that is made, add the results to the appropriate collection:

  • W przypadku kolekcji languageCollect dodaj nazwę języka, który został zidentyfikowany w tekście.For languageCollect, add the name of the language that was identified in the text.

  • W przypadku kolekcji phrasesCollect dodaj frazy kluczowe (keyPhrases), które zostały zidentyfikowane w tekście.For phrasesCollect, add the keyPhrases that were identified in the text.

  • W przypadku kolekcji sentimentCollect dodaj wynik tonacji dla tekstu, który ma wartość 0–1, przy czym 1 oznacza wartość w 100% pozytywną.For sentimentCollect, add the sentiment score for the text, which is a value of 0-1, with 1 being 100% positive.

Wyświetlanie wyników wywołań interfejsu APIDisplay the results of the API calls

Aby wyświetlić wyniki wywołań interfejsu API, odwołaj się do odpowiedniej kolekcji w każdej kontrolce:To display the results of the API calls, reference the appropriate collection in each control:

 1. Ustaw właściwość Text etykiety języka na następującą formułę: "The language detected is " & First(languageCollect).name.Set the Text property of the language label to: "The language detected is " & First(languageCollect).name.

  Funkcja First() zwraca pierwszy (i w tym przypadku jedyny) rekord w kolekcji languageCollect, po czym aplikacja wyświetla nazwę (jedyne pole) skojarzoną z tym rekordem.The First() function returns the first (and in this case only) record in languageCollect, and the app displays the name (the only field) associated with that record.

 2. Ustaw właściwość Text etykiety tonacji na następującą formułę: "The sentiment score is " & Round(First(sentimentCollect.Value).Value, 3)\*100 & "% positive.".Set the Text property of the sentiment label to: "The sentiment score is " & Round(First(sentimentCollect.Value).Value, 3)\*100 & "% positive.".

  Ta formuła również używa funkcji First(), pobiera Wartość (0–1) z pierwszego i jedynego rekordu, a następnie formatuje ją do wartości procentowej.This formula also uses the First() function, gets the Value (0-1) from the first and only record, then formats it as a percentage.

 3. Ustaw właściwość Items galerii fraz kluczowych na następującą formułę: phrasesCollect.Set the Items property of the key phrases gallery to: phrasesCollect.

  W tym momencie pracujesz z galerią, więc nie potrzebujesz funkcji First() do wyodrębnienia pojedynczej wartości.You're now working with a gallery so you don't need the First() function to extract a single value. Odwołujesz się do kolekcji, a w galerii frazy kluczowe są wyświetlane jako lista.You reference the collection, and the gallery displays the key phrases as a list.

Uruchamianie aplikacjiRun the app

Teraz, gdy aplikacja jest ukończona, uruchom ją i sprawdź, jak działa: kliknij lub naciśnij przycisk uruchamiania w prawym górnym roguNow that the app is finished, run it to see how it works: click or tap the run button in the upper right corner Uruchamianie aplikacji.. Na poniższej ilustracji wybrano wszystkie trzy opcje, a tekst jest taki sam jak tekst domyślny na stronie interfejsu API analizy tekstu.In the following image, all three options are selected, and the text is the same as the default text on the Text Analytics API page.

Ukończona aplikacja z danymi

Jeśli porównasz dane wyjściowe tej aplikacji ze stroną interfejsu API analizy tekstu na początku artykułu, możesz zobaczyć, że wyniki są takie same.If you compare the output of this app to the Text Analytics API page at the beginning of this article, you see that the results are the same.

Mamy nadzieję, że teraz rozumiesz nieco lepiej interfejs API analizy tekstu oraz że nasza prezentacja dołączania go do aplikacji była pomocna.We hope you now understand a little more about the Text Analytics API, and you've enjoyed seeing how to incorporate it into an app. Daj nam znać, jeśli istnieją inne usługi Cognitive Services (lub ogólnie inne usługi), na których powinniśmy się skupić w kolejnych artykułach.Let us know if there are other Cognitive Services (or other services in general) that you would like us to focus on in our articles. Jak zawsze prosimy o pozostawienie swojej opinii i wszelkich pytań w komentarzach.As always, please leave feedback and any questions in the comments.