Typowe problemy dotyczące usługi PowerApps i sposoby ich rozwiązywaniaCommon issues and resolutions for PowerApps

Ostatnio dodane/zmienioneRecently added/changed

 1. Aplikacja nie będzie działaćApp won't work

  Jeśli utworzona aplikacja przestaje działać bez ostrzeżenia, być może nie zaktualizowano jej lub nie opublikowano jej ponownie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.If an app you created stops working without warning, it might be because you haven't updated or re-published it in the last six months. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj i/lub ponownie opublikuj aplikację w celu zsynchronizowania jej z najnowszą wersją usługi PowerApps, a następnie kontynuuj aktualizację i/lub ponowne publikowanie aplikacji w ciągu sześciu miesięcy od czasu ostatniej publikacji.To resolve this issue, update and/or re-publish your app to sync it with the latest version of PowerApps, and then make sure that you continue to update and/or re-publish the app within six months of last publishing it.

 2. Kontrolka tabeli danychData Table control

  Jeśli skopiujesz i wkleisz kontrolkę Tabela danych, której właściwość Items ma ustawioną formułę zawierającą funkcję Filter, w formule właściwości Items w nowej kontrolce Tabela danych nazwy pól będą zawierać sufiks _1.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Powoduje to, że nazwy pól są nieprawidłowe i żadne dane nie są wyświetlane w tabeli danych.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. Aby obejść ten problem, przed skopiowaniem kontrolki sprawdź, czy funkcja Filter nie odwołuje się do żadnego pola w źródle danych mającego taką samą nazwę jak kolumna w kontrolce Tabela danych.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Jeśli jest takie odwołanie, zmień nazwę kolumny w kontrolce Tabela danych.If it does, rename the column in the Data Table control. Możesz też usunąć sufiks _1 z nieprawidłowych nazw pól, tak aby były one zgodne z nazwami w jednostce.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 3. Kontrolki aparatu w programie PowerApps Studio dla systemu WindowsCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  Program PowerApps Studio dla systemu Windows może ulec awarii, jeśli zostanie dodana kontrolka aparatu albo zostanie otwarta aplikacja używająca kontrolki aparatu.PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Aby uniknąć tego problemu, przy dodawaniu lub używaniu kontrolki aparatu używaj usługi PowerApps Studio dla sieci Web.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 4. Wersja 2.0.700 na urządzeniach z systemem AndroidRelease 2.0.700 on Android devices

  Jeśli zainstalujesz wersję 2.0.700 na urządzeniu z systemem Android, po czym nie będziesz w stanie otworzyć aplikacji (lub aplikacja przestanie odpowiadać), odinstaluj usługę PowerApps, uruchom ponownie urządzenie, a następnie jeszcze raz zainstaluj usługę PowerApps.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 5. Pusta galeria podczas otwierania aplikacji"Empty" gallery when opening an app

  Jeśli generujesz aplikację automatycznie z poziomu danych, zapisujesz ją i ponownie ją otwierasz, w galerii przeglądania dane mogą nie być wyświetlane od razu.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Aby rozwiązać ten problem, wpisz co najmniej jeden znak w polu wyszukiwania, a następnie usuń wpisany tekst.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Dane zostaną wyświetlone w galerii zgodnie z oczekiwaniami.The gallery will then show data as expected.

 6. Uaktualnianie usługi PowerApps w systemie Windows 8.1Upgrading PowerApps on Windows 8.1

  Jeśli instalujesz usługę PowerApps na komputerze z systemem Windows 8 lub Windows 8.1, utrzymuj aplikację ze Sklepu Windows otwartą i aktywną, sprawdź dostępność aktualizacji za pomocą panelu Ustawienia, a następnie zainstaluj je.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 7. Niestandardowe łączniki i usługa Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Jeśli aplikacja utworzona za pomocą usługi PowerApps (kompilacja 2.0.540 lub starsza) korzysta z bazy danych w usłudze Common Data Service i co najmniej jednego niestandardowego łącznika w innym środowisku, musisz wdrożyć łącznik w tym samym środowisku, w którym znajduje się baza danych, i zaktualizować aplikację tak, aby korzystała z nowego łącznika.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. W przeciwnym razie użytkownikom aplikacji będzie wyświetlane okno dialogowe z informacją, że nie można odnaleźć interfejsu API.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie środowisk.For more information, see the overview of environments.

 8. Uruchamianie aplikacji w systemie Windows 8.1Running an app on Windows 8.1

  W przypadku zainstalowania tej aktualizacji systemu Windows 8.1 nie można uruchamiać aplikacji otwieranych w programie PowerApps Studio w tym systemie operacyjnym.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Można jednak uruchamiać aplikacje otwierane w witrynie powerapps.com lub przy użyciu aplikacji PowerApps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 9. Nazwy kolumn ze spacjamiColumn names with spaces

  Jeśli używasz listy programu SharePoint lub tabeli programu Excel, w której nazwa kolumny zawiera spację, usługa PowerApps zastąpi ją znakiem „_x0020_”.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". Na przykład „Nazwa kolumny” w programie SharePoint lub Excel będzie pojawiać się jako „Nazwa_x0020_kolumny” w usłudze PowerApps w przypadku wyświetlania w układzie danych lub stosowania w formule.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

StarszeOlder

 1. Zmiana przepływu w aplikacji udostępnionejChanging a flow in a shared app

  Jeśli dodasz przepływ do aplikacji, udostępnisz ją, a następnie dodasz usługę lub zmienisz połączenie w przepływie, musisz usunąć przepływ z udostępnionej aplikacji, ponownie dodać przepływ i ponownie udostępnić aplikację.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. W przeciwnym razie użytkownicy, którzy uruchomią przepływ, zobaczą komunikat o niepowodzeniu uwierzytelniania.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Używanie wersji zlokalizowanej.Using a localized version.

  W przypadku używania systemu Windows 8.1 w wersji 2.0.531 wpisywanie tekstu w kontrolce Wprowadzanie tekstu nie jest możliwe, jeśli na urządzeniu jest ustawiony język, który wymaga okna edytora IME.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. Kontrolka aparatu w systemie Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  Aplikacja, która zawiera kontrolkę aparatu, może ulec awarii w przypadku otwarciu aplikacji w systemie Windows Phone (kompilacja 10.0.10586.107).An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Aby uniknąć tego problemu, uaktualnij system do najnowszej kompilacji (na przykład, uruchamiając program Doradca uaktualnienia).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Otwieranie aplikacji utworzonej na podstawie szablonu.Opening an app from a template.

  Jeśli korzystasz z wersji 2.0.500 lub starszej, podczas próby utworzenia aplikacji z szablonu jest wyświetlany komunikat o błędzie.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy dokonać uaktualnienia.You must upgrade to be able to use this feature.

  Jeśli korzystasz z wersji 2.0.510 lub nowszej, podczas próby utworzenia aplikacji z szablonu może zostać wyświetlone ostrzeżenie.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. Można jednak zamknąć ten komunikat i utworzyć aplikację.However, you can close the message and create the app.

 5. Skanowanie kodu kreskowegoScanning a barcode

  Aby uzyskać informacje o ograniczeniach i najlepszych rozwiązaniach podczas używania kontrolki Kod kreskowy, zobacz Skanowanie kodu kreskowego.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Tworzenie i modyfikowanie aplikacji w przeglądarceCreating and modifying apps in a browser

  Internetowa aplikacja PowerApps Studio oferuje podobną funkcjonalność, co program PowerApps Studio dla systemu Windows.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji w przeglądarce.For more information, see Create an app in a browser.

 7. Zmienianie pola tytułu w jednostceChanging a Title field in an entity

  Jeśli zmienisz pole tytułu dla jednostki, do której odnoszą się inne jednostki za pośrednictwem co najmniej jednego odnośnika, podczas próby zapisania zmiany zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Aby obejść ten problem, usuń wszystkie odnośniki do jednostki, dla której chcesz zmienić pole tytułu, wprowadź zmianę, a następnie ponownie utwórz odnośniki.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Aby uzyskać więcej informacji na temat odnośników, zobacz Tworzenie relacji między jednostkami.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Aplikacje łączące się z lokalnym programem SharePointApps that connect to on-premises SharePoint

  Jeśli udostępnisz aplikację korzystającą z połączeń, które nie są automatycznie udostępniane (na przykład lokalne witryny programu SharePoint), użytkownicy otwierający aplikację w przeglądarce po kliknięciu lub naciśnięciu pozycji Zaloguj się zobaczą okno dialogowe bez tekstu.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć lub nacisnąć ikonę zamknięcia (X) w prawym górnym rogu.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeśli otworzysz aplikację w programie PowerApps Studio lub aplikacji PowerApps Mobile.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń udostępnianych, zobacz Udostępnianie zasobów aplikacji.For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. Gdy usługa PowerApps generuje aplikację na podstawie danych, pole używane do sortowania i wyszukiwania nie jest automatycznie konfigurowane.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Aby skonfigurować to pole, edytuj formułę Elementy galerii, jak opisano w sekcjach dotyczących filtrowania i sortowania w temacie Dodawanie galerii.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. W przypadku aplikacji tworzonych na podstawie danych można uzyskać dostęp tylko do 500 pierwszych rekordów źródła danych.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  W większości przypadków usługa PowerApps współpracuje ze źródłem danych o dowolnym rozmiarze poprzez delegowanie operacji do źródła danych.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. W przypadku operacji, których nie można delegować, usługa PowerApps wyświetli ostrzeżenie w czasie tworzenia i będzie przetwarzać tylko pierwsze 500 rekordów źródła danych.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Zobacz artykuł Funkcja filtrowania, aby uzyskać więcej informacji na temat delegowania.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Dane programu Excel muszą być sformatowane jako tabela.Excel data must be formatted as a table.

  Aby uzyskać informacje o ograniczeniach podczas korzystania z programu Excel jako źródła danych, zobacz Połączenia magazynu w chmurze.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. Niestandardowe listy programu SharePoint są obsługiwane, ale nie biblioteki, niektóre typy kolumn list bądź kolumny obsługujące wiele wartości lub zaznaczeń.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 13. Współtworzenie nie jest obsługiwane. W danym momencie nad aplikacją powinna pracować tylko jedna osoba.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Jeśli w tym samym czasie tę samą aplikację będzie modyfikować więcej niż jedna osoba, może dojść do nadpisania zmian i uszkodzenia aplikacji.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Zamknij aplikację, zanim inna osoba zacznie ją edytować.Close the app before someone else edits it.

 14. Zanim będzie można używać nowo udostępnionej aplikacji, może upłynąć trochę czasu.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  W niektórych przypadkach nowo udostępniona aplikacja nie będzie od razu dostępna.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Poczekaj chwilę, a powinna stać się dostępna.Wait a few moments, and it should become available.

 15. W obszarze Kontrolka formularza nie można zmienić danych przy użyciu karty niestandardowej.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Karta niestandardowa zapasów nie ma właściwości Update, która jest wymagana do zapisywania zwrotnego zmian.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Aby obejść ten problem, należy wykonać następujące czynności:To work around this:

  • Zaznacz kontrolkę formularza i wstaw kartę za pomocą okienka po prawej stronie opartego na polu, które ta karta ma wyświetlać.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Odblokuj kartę zgodnie z opisem w temacie Informacje o kartach danych.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Usuń kontrolki na karcie lub zmień ich rozmieszczenie zgodnie z potrzebami, tak jak w przypadku karty niestandardowej.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. Aplikacja uruchomiona w systemie Android 5.0, na telefonie Nexus 6 z aplikacją Webview w wersji v48 lub v49 może ulegać awariom.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Użytkownicy mogą rozwiązać ten problem, aktualizując aplikację Webview do niższej wersji (3x) lub aktualizując system Android do wersji 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. Korzystanie z aparatu może zostać tymczasowo wyłączone w przypadku braku pamięci.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Jeśli w urządzeniu przenośnym brakuje pamięci, aparat jest tymczasowo wyłączany, aby uniknąć awarii urządzenia.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. Łącznik Wideo w usłudze Office 365 nie jest obsługiwany.Office 365 Video connector isn't supported.

 19. Galeria kart jest przestarzała.Card gallery is deprecated.

  Istniejące aplikacje korzystające z tej funkcji będą przez pewien czas nadal działać, ale nie będzie można dodać galerii kart.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Zastąp galerie kart nowymi kontrolkami Formularz edycji i Formularz wyświetlania.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.