Tworzenie połączenia z usługi PowerApps do programu SharePointCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Utwórz połączenie do usługi SharePoint Online lub lokalnego programu SharePoint, aby móc automatycznie wygenerować aplikację lub zbudować ją od podstaw.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

Jeśli nie znasz dobrze usługi PowerApps, zobacz artykuł Wprowadzenie do usługi PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Na chwilę obecną usługa PowerApps obsługuje listy niestandardowe, ale nie biblioteki.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Ponadto można wyświetlać dane w niektórych typach kolumn, takich jak Wybór i Obraz, ale nie można aktualizować tych danych.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znane problemy.For more information, see Known issues.

Określanie połączenia programu SharePointSpecify a SharePoint connection

 1. Utwórz konto w usłudze PowerApps, jeśli jeszcze go nie masz.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.

 2. Zaloguj się w witrynie powerapps.com, korzystając z poświadczeń użytych podczas zakładania konta.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

 3. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Opcja Nowy w menu Plik

 4. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Przycisk Nowe połączenie

 5. Na liście połączeń kliknij przycisk lub naciśnij pozycję SharePoint.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  Dodawanie połączenia programu SharePoint

 6. Wykonaj kroki opisane w dowolnej z procedur znajdujących się w dalszej części tego tematu:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Łączenie z witryną usługi SharePoint OnlineConnect to a SharePoint Online site

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Połącz bezpośrednio (usługi w chmurze), a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj połączenie.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  Wybieranie usługi SharePoint Online

 2. Przejdź do sekcji Następne kroki na końcu tego tematu.Go to Next steps at the end of this topic.

Łączenie z lokalną witryną programu SharePointConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Połącz przy użyciu lokalnej bramy danych.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Wybieranie lokalnego programu SharePoint

  Uwaga

  Bramy i połączenia lokalne mogą być tworzone i używane tylko w środowisku domyślnym użytkownika.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Określ nazwę użytkownika i hasło.Specify your user name and your password.

  Jeśli Twoje poświadczenia obejmują nazwę domeny, określ ją jako Domena\Alias.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Określanie poświadczeń

 3. Jeśli nie masz zainstalowanej lokalnej bramy danych, zainstaluj ją, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę, aby odświeżyć listę bram.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Instalowanie bramy

 4. W obszarze Wybierz bramę kliknij lub naciśnij bramę, której chcesz użyć, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj połączenie.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Wybieranie bramy

Następne krokiNext steps

 • Wygeneruj aplikację automatycznie na podstawie określonej listy.Generate an app automatically based on a list that you specify. Domyślnie aplikacja będzie mieć trzy ekrany: jeden do przeglądania rekordów, jeden do wyświetlania szczegółów jednego rekordu oraz jeden do tworzenia i aktualizowania rekordu.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Kompilowanie aplikacji od podstaw.Build an app from scratch. Ten temat został napisany dla programu Excel, ale te same zasady mają zastosowanie w programie SharePoint.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.