Omówienie łączników dla usługi PowerAppsOverview of connectors for PowerApps

Dane są podstawą większości aplikacji łącznie z tymi, które tworzysz w usłudze PowerApps.Data is at the core of most apps, including those you build in PowerApps. Dane są przechowywane w źródle danych i Ty przenosisz te dane do swojej aplikacji, tworząc połączenie.Data is stored in a data source, and you bring that data into your app by creating a connection. Połączenie używa określonego łącznika do komunikowania się ze źródłem danych.The connection uses a specific connector to talk to the data source. Usługa PowerApps ma łączniki dla wielu popularnych usług i lokalnych źródeł danych, takich jak SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter i innych.PowerApps has connectors for many popular services and on-premises data sources, including SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter, and more. Aby rozpocząć dodawanie danych do aplikacji, zobacz Add a data connection in PowerApps (Dodawanie połączenia danych w usłudze PowerApps).To get started adding data to an app, see Add a data connection in PowerApps.

Poniższa tabela zawiera linki do większej ilości informacji na temat naszych najpopularniejszych łączników.The following table has links to more information about our most popular connectors. Aby uzyskać pełną listę łączników, zobacz Wszystkie łączniki.For a complete list of connectors, see All connectors.

         
Usługa Common Data Service Common Data ServiceCommon Data Service   Office 365 Outlook Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
SharePoint SharePointSharePoint   Excel ExcelExcel
SQL Server SQL ServerSQL Server   OneDrive dla Firm OneDrive dla FirmOneDrive for Business
Dynamics 365 Dynamics 365Dynamics 365   OneDrive OneDriveOneDrive
Użytkownicy usługi Office 365 Użytkownicy usługi Office 365Office 365 Users   Dropbox DropboxDropbox

Typy łącznikówTypes of connectors

Usługa PowerApps ma dwa typy łączników: łączniki standardowe, takie jak wymienione powyżej, oraz łączniki niestandardowe.PowerApps has two types of connectors: standard connectors like the ones listed above, and custom connectors. Jeśli łączysz się ze źródłem danych obsługiwanym przez usługę PowerApps za pomocą łącznika standardowego, użyj tego łącznika.If you're connecting to a data source that PowerApps supports with a standard connector, use that connector. Jeśli potrzebujesz nawiązać połączenia z innym źródłem, takim jak usługa, która została utworzona, zobacz Rejestrowanie łączników niestandardowych i używanie ich.If you need to connect to another source, like a service that you've built, see Register and use custom connectors.

Łączniki standardowe zachowują się inaczej w zależności od typu źródła danych, z którym się łączą, i sposobu zwracania danych przez to źródło danych:Standard connectors behave differently depending on the type of data source they connect to and how data is returned by that data source:

  • Niektóre łączniki pracują ze źródłami danych tabelarycznych, takimi jak SharePoint, SQL Server i Excel.Some connectors work with tabular data sources, such as SharePoint, SQL Server, and Excel. Podczas pracy z tymi źródłami danych dane są zwracane do usługi PowerApps jako tabela.When working with these data sources, data is returned to PowerApps as a table. Usługa PowerApps używa własnych funkcji, takich jak Patch(), Collect(), Update() itd. w celu wchodzenia w interakcje z danymi.PowerApps uses its own functions, such as Patch(), Collect(), Update(), and so on to interact with the data. Dane tabelaryczne są również łatwe w użyciu w formularzach i galeriach, gdzie pole w tabeli jest wyświetlane jako pole w galerii lub formularzu.Tabular data is also easy to use in forms and galleries, where a field in a table is displayed as a field in a gallery or form. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:For more information, see the following articles:

    Understand data sources in PowerApps (Omówienie źródeł danych w usłudze PowerApps)Understand data sources in PowerApps

    Generowanie aplikacji na podstawie danych programu ExcelGenerate an app from Excel data

    Tworzenie aplikacji od podstawCreate an app from scratch

    Uwaga: Aby nawiązać połączenie z danymi programu Excel, skoroszyt musi być hostowany w usłudze magazynu w chmurze, takiej jak OneDrive.Note: To connect to data in Excel, the workbook must be hosted in a cloud-storage service like OneDrive. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawiązywanie połączenia z magazynem w chmurze z usługi PowerApps.For more information, see Connect to cloud-storage from PowerApps.

  • Inne łączniki pracują ze źródłami danych opartymi na funkcji, takimi jak Twitter, Facebook i Office 365 Outlook.Other connectors work with function-based data sources, such as Twitter, Facebook, and Office 365 Outlook. Podczas pracy z tymi źródłami danych dane są zwracane do usługi PowerApps na podstawie wywołania określonych funkcji w usłudze podstawowej.When working with these data sources, data is returned to PowerApps based on calling specific functions in the underlying service. Na przykład za pomocą łącznika Twitter należy wywołać Twitter.MyFollowers(), aby zwrócić listę obserwatorów.For example, with the Twitter connector you call Twitter.MyFollowers() to return a list of your followers. Możesz nadal używać tych danych w formularzu lub galerii, ale wymaga to nieco więcej pracy niż dane tabelaryczne.You can still use this data in a form or gallery, but it requires a little more work than tabular data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawiązywanie połączenia między usługami Twitter i PowerApps.For more information, see Connect to Twitter from PowerApps.

Wszystkie łącznikiAll connectors

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich naszych łączników.The following table lists all our connectors. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych łączników, zobacz Microsoft Connector Reference (Dokumentacja łączników firmy Microsoft).For more information about each connector, see the Microsoft Connector Reference. Łączniki Premium wymagają planu 1 lub 2 usługi PowerApps.Premium connectors require PowerApps Plan 1 or Plan 2. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Plany usługi PowerApps.For more information, see PowerApps Plans.

   
10to8 Appointment Scheduling10to8 Appointment Scheduling
Act!Act!
Adobe Creative CloudAdobe Creative Cloud Łącznik Premium
Adobe SignAdobe Sign
Amazon RedshiftAmazon Redshift Łącznik Premium
Apache ImpalaApache Impala Łącznik Premium
AppFiguresAppFigures
ApprovalsApprovals
AsanaAsana
AWeberAWeber Łącznik Premium
Azure ADAzure AD
Azure Application InsightsAzure Application Insights
Azure AutomationAzure Automation
Azure Blob StorageAzure Blob Storage
Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
Azure Data LakeAzure Data Lake
Azure Event GridAzure Event Grid
Azure Event Grid PublishAzure Event Grid Publish
Azure File StorageAzure File Storage
Azure Log AnalyticsAzure Log Analytics
Azure Log Analytics Data CollectorAzure Log Analytics Data Collector
Azure QueuesAzure Queues
Azure Resource ManagerAzure Resource Manager
Azure Table StorageAzure Table Storage
Basecamp 2Basecamp 2
Basecamp 3Basecamp 3
Benchmark EmailBenchmark Email Łącznik Premium
Mapy BingBing Maps
Wyszukiwanie BingBing Search
BitbucketBitbucket Łącznik Premium
BitlyBitly
Bizzy (H3 Solutions, Inc.)Bizzy (H3 Solutions, Inc.)
BloggerBlogger
BoxBox
bttnbttn
BufferBuffer
CalendlyCalendly Łącznik Premium
CampfireCampfire
Capsule CRMCapsule CRM Łącznik Premium
ChatterChatter Łącznik Premium
Cognito FormsCognito Forms
Usługa Common Data ServiceCommon Data Service Łącznik Premium
Interfejs API wizualizacji komputerowejComputer Vision API
Content ConversionContent Conversion
Content ModeratorContent Moderator
DB2DB2 Łącznik Premium
DisqusDisqus
DocFusion365 — SPDocFusion365 – SP Łącznik Premium
DocuSignDocuSign Łącznik Premium
DropboxDropbox
Dynamics 365Dynamics 365
Dynamics 365 for FinancialsDynamics 365 for Financials
Dynamics for OperationsDynamics for Operations
Dynamics NAVDynamics NAV
Easy RedmineEasy Redmine Łącznik Premium
Elastic FormsElastic Forms
Event HubsEvent Hubs
EventbriteEventbrite Łącznik Premium
ExcelExcel
Interfejs API twarzyFace API
Serwis FacebookFacebook
System plikówFile System
FlicFlic
FlowFormaFlowForma Łącznik Premium
FreshBooksFreshBooks Łącznik Premium
FreshdeskFreshdesk
FreshserviceFreshservice Łącznik Premium
FTPFTP
GitHubGitHub
GmailGmail
Kalendarz GoogleGoogle Calendar
Google ContactsGoogle Contacts
Dysk GoogleGoogle Drive
Arkusze GoogleGoogle Sheets
Lista zadań GoogleGoogle Tasks
GoToMeetingGoToMeeting Łącznik Premium
GoToTrainingGoToTraining Łącznik Premium
GoToWebinarGoToWebinar Łącznik Premium
HarvestHarvest Łącznik Premium
HelloSignHelloSign Łącznik Premium
HipChatHipChat
HTTP z usługą Azure ADHTTP with Azure AD Łącznik Premium
InformixInformix Łącznik Premium
InfusionsoftInfusionsoft Łącznik Premium
InoreaderInoreader
InsightlyInsightly
InstagramInstagram
InstapaperInstapaper
IntercomIntercom
JIRAJIRA Łącznik Premium
JotFormJotForm Łącznik Premium
LeanKitLeanKit Łącznik Premium
LinkedInLinkedIn
LiveChatLiveChat Łącznik Premium
LUISLUIS
PocztaMail
MailChimpMailChimp Łącznik Premium
MandrillMandrill Łącznik Premium
ŚrednieMedium
Microsoft FlowMicrosoft Forms
Microsoft StaffHubMicrosoft StaffHub
Microsoft TeamsMicrosoft Teams
Microsoft TranslatorMicrosoft Translator
MSN WeatherMSN Weather
Muhimbi PDFMuhimbi PDF
MySQLMySQL Łącznik Premium
NexmoNexmo Łącznik Premium
PowiadomieniaNotifications
Office 365 BookingsOffice 365 Bookings
Office 365 GroupsOffice 365 Groups
Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
Użytkownicy usługi Office 365Office 365 Users
Office 365 VideoOffice 365 Video
OneDriveOneDrive
OneDrive dla FirmOneDrive for Business
OneNote (biznesowe)OneNote (Business)
Baza danych OracleOracle Database Łącznik Premium
Outlook Customer ManagerOutlook Customer Manager
Outlook TasksOutlook Tasks
Outlook.comOutlook.com
PagerDutyPagerDuty
ParserrParserr
PaylocityPaylocity Łącznik Premium
PinterestPinterest
PipedrivePipedrive Łącznik Premium
Pitney Bowes Data ValidationPitney Bowes Data Validation Łącznik Premium
Pivotal TrackerPivotal Tracker
PlannerPlanner
PlivoPlivo Łącznik Premium
PostgreSQLPostgreSQL Łącznik Premium
Power BIPower BI
PowerApps NotificationPowerApps Notification Łącznik Premium
Project OnlineProject Online
RedmineRedmine
Kanały informacyjne RSSRSS
SalesforceSalesforce Łącznik Premium
SendGridSendGrid
Service BusService Bus
SFTPSFTP
SharePointSharePoint
Skype dla firmSkype for Business
SlackSlack
SmartSheetSmartSheet
SMTPSMTP
SparkPostSparkPost
SQL ServerSQL Server
StripeStripe Łącznik Premium
SurveyMonkeySurveyMonkey Łącznik Premium
Teamwork ProjectsTeamwork Projects Łącznik Premium
TeradataTeradata Łącznik Premium
Analiza tekstuText Analytics
TodoistTodoist
ToodledoToodledo
TrelloTrello
TwilioTwilio
Serwis TwitterTwitter
TypeFormTypeForm
UserVoiceUserVoice Łącznik Premium
Indeksator wideoVideo Indexer
VimeoVimeo
Visual Studio Team ServicesVisual Studio Team Services
WebMergeWebMerge
WordPressWordPress
WunderlistWunderlist
YammerYammer
YouTubeYouTube
ZendeskZendesk Łącznik Premium

Jeśli masz pytania dotyczące określonego łącznika, skorzystaj z forów usługi PowerApps.If you have questions about a specific connector, please use the PowerApps Forums. Jeśli masz pomysł na nowy łącznik lub sugestie ulepszeń, dołącz do społeczności PowerApps Ideas.If you have an idea for a new connector or suggestions for improvement, use PowerApps Ideas.