Połączenie z usługi Microsoft PowerApps do systemu Dynamics AXConnect from Microsoft PowerApps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

To połączenie umożliwia łatwe tworzenie aplikacji, które odczytują, aktualizują i usuwają dane z poniższych wersji systemu Dynamics AX:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + artykuł KB poprawki• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 i nowsza• Dynamics AX Update 2 and later

Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia aplikacji, zobacz Automatyczne generowanie aplikacji lub Tworzenie aplikacji od podstaw.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Te tematy zostały napisane dla programu Excel, ale te same zasady mają zastosowanie do systemu Dynamics AX.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu dodawania danych z systemu Dynamics AX do istniejącej aplikacji, zobacz Dodawanie połączenia danych.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Zobacz listę dostępnych połączeń i dowiedz się, jak zarządzać połączeniami w usłudze PowerApps.See the list of available connections, and learn how to manage connections in PowerApps.

Następne krokiNext steps