Nawiązywanie połączenia między usługami Twitter i PowerAppsConnect to Twitter from PowerApps

Serwis Twitter

Usługa Twitter pozwala publikować i otrzymywać tweety, zamieszczać oś czasu oraz komunikować się ze znajomymi i obserwatorami z używanego konta usługi Twitter.Twitter lets you post tweets and get tweets, timeline, friends, and followers from your Twitter account.

Te informacje możesz wyświetlać w etykiecie w aplikacji.You can display this information in a label on your app. Na przykład możesz dodać pole wprowadzania tekstu i przycisk, który umożliwia „opublikowanie” tweetu wpisanego przez użytkownika.For example, you can add an input text box, ask the user to enter in some Tweet text, and then add a button that "posts" the tweet. Korzystając z podobnych metod, możesz pobrać lub wyszukać tweet, a następnie wyświetlić tekst w aplikacji w kontrolce etykiety lub galerii.You can use similar methods to get a tweet or search for a tweet, and then display the text in a label or gallery control in your app.

W tym temacie omówiono sposób nawiązywania połączenia z usługą Twitter i używania tego połączenia w aplikacji oraz przedstawiono listę dostępnych funkcji.This topic shows you how to create the Twitter connection, use the Twitter connection in an app, and lists the available functions.

Wymagania wstępnePrerequisites

Łączenie z usługą TwitterConnect to Twitter

 1. Otwórz usługę PowerApps, wybierz pozycję Nowy, a następnie utwórz pustą aplikację.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Wybierz układ telefonu lub tabletu.Choose phone or tablet layout. Układ tabletu daje większy obszar roboczy:Tablet layout gives you more workspace:

  Otwieranie pustej aplikacji

 2. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij kartę Dane, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the right-hand pane, click or tap the Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Wybierz pozycję Nowe połączenie, a następnie pozycję Twitter:Select New connection, and then select Twitter:

  Łączenie z usługą Twitter

  Łączenie z usługą Twitter

 4. Wybierz pozycję Połącz, wprowadź poświadczenia logowania w usłudze Twitter, a następnie wybierz pozycję Autoryzuj aplikację.Select Connect, enter your Twitter sign in credentials, and then select Authorize app.
 5. Wybierz pozycję Dodaj źródło danych.Select Add Data Source. Twoje połączenie zostanie wyświetlone w obszarze Źródła danych:Your connection appears under Data sources:
  Zamykanie okienka OpcjeClose the Options pane

Połączenie z usługą Twitter zostało utworzone i dodane do aplikacji.The Twitter connection has been created, and added to your app. Jest teraz gotowe do użycia.Now, it's ready to be used.

Używanie połączenia z usługą Twitter w aplikacjiUse the Twitter connection in your app

Wyświetlanie osi czasuShow a timeline

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Galeria i dodaj dowolną galerię Z tekstem.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the With text galleries.
 2. Wyświetlimy kilka osi czasu:Let's show some timelines:

  • Aby wyświetlić oś czasu bieżącego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następujące formuły:To show the current user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formulas:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Aby wyświetlić oś czasu innego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show another user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Wprowadź nazwę użytkownika usługi Twitter w podwójnym cudzysłowie lub wpisz równoważną wartość.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Na przykład wprowadź "satyanadella" lub "powerapps" bezpośrednio w wyrażeniu formuły.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Dodaj kontrolkę wprowadzania tekstu o nazwie Tweep i ustaw jej właściwość Default na wartość Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. W polu tekstowym Tweep wpisz nazwę użytkownika usługi Twitter, na przykład satyanadella (bez znaków cudzysłowu ani znaku @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Ustaw właściwość Items kontrolki galerii na następującą formułę:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   W kontrolce galerii będą automatycznie wyświetlane tweety wskazanego użytkownika usługi Twitter.The gallery control automatically shows the tweets of the Twitter handler you type in.

   Tip

   W niektórych formułach jest używany argument maxResults umożliwiający wyświetlenie na osi czasu x najnowszych tweetów.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 3. Ustaw właściwość Items galerii na wartość Twitter.HomeTimeline().Set the gallery's Items property to Twitter.HomeTimeline().

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Wybierz pozycję TweetText na pierwszej liście, pozycję TweetedBy na drugiej liście i pozycję CreatedAt na trzeciej liście.Select TweetText in the first list, select TweetedBy in the second list, and select CreatedAt in the third list.

  W galerii pojawią się wartości wybranych właściwości.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Wyświetlanie obserwatorówShow followers

 1. Przy użyciu galerii Z tekstem wyświetlimy kilku obserwatorów:Using a With text gallery, let's show some followers:

  • Aby wyświetlić obserwatorów bieżącego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show the current user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Aby wyświetlić obserwatorów innego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show the another user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Wprowadź nazwę użytkownika usługi Twitter w podwójnym cudzysłowie lub wpisz równoważną wartość.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Na przykład wprowadź "satyanadella" lub "powerapps" bezpośrednio w wyrażeniu formuły.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Dodaj kontrolkę wprowadzania tekstu o nazwie Tweep i ustaw jej właściwość Default na wartość Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. W polu tekstowym Tweep wpisz nazwę użytkownika usługi Twitter, na przykład satyanadella (bez znaków cudzysłowu ani znaku @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Ustaw właściwość Items kontrolki galerii na następującą formułę:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   W kontrolce galerii będą automatycznie wyświetlani obserwatorzy wskazanego użytkownika usługi Twitter.The gallery control automatically shows who is following the Twitter handle you type in.

   Tip

   W niektórych formułach jest używany argument maxResults umożliwiający wyświetlenie na osi czasu x najnowszych tweetów.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 2. Ustaw właściwość Items galerii na wartość Twitter.MyFollowers().Set the gallery's Items property to Twitter.MyFollowers().

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Wybierz pozycję UserName z drugiej listy i pozycję FullName z trzeciej listy.Select UserName in the second list, and select FullName in the third list.

  W galerii pojawią się wartości wybranych właściwości.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Wyświetlanie obserwowanych użytkownikówShow followed users

 1. Przy użyciu galerii Z tekstem wyświetlimy kilku obserwowanych użytkowników:Using a With text gallery, let's show some followed users:

  • Aby wyświetlić użytkowników obserwowanych przez bieżącego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show which users the current user is following, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Aby wyświetlić użytkowników obserwowanych przez innego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show which users another user is following, set the Items property of the gallery to to the following formula:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Wprowadź nazwę użytkownika usługi Twitter w podwójnym cudzysłowie lub wpisz równoważną wartość.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Na przykład wprowadź "satyanadella" lub "powerapps" bezpośrednio w wyrażeniu formuły.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Dodaj kontrolkę wprowadzania tekstu o nazwie Tweep i ustaw jej właściwość Default na wartość Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. W polu tekstowym Tweep wpisz nazwę użytkownika usługi Twitter, na przykład satyanadella (bez znaków cudzysłowu ani znaku @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Ustaw właściwość Items kontrolki galerii na następującą formułę:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   W kontrolce galerii automatycznie pojawią się inni obserwowani użytkownicy.The gallery control automatically shows the other handles you are following.

   Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 2. Wybierz pozycję Description na liście Body1, pozycję UserName na liście Heading1 i pozycję FullName na liście Subtitle1.Select Description in the Body1 list, UserName in the Heading1 list, and FullName in the Subtitle1 list.

  W galerii pojawią się wartości wybranych właściwości.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Wyświetlanie informacji o użytkownikuShow information about a user

Dodaj etykietę, a następnie ustaw jej właściwość Text na jedną z tych formuł:Add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Wprowadź nazwę użytkownika usługi Twitter w podwójnym cudzysłowie lub wpisz równoważną wartość.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Na przykład wprowadź "satyanadella" lub "powerapps" bezpośrednio w wyrażeniu formuły.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

Nazwę użytkownika usługi Twitter można również wpisać, korzystając z rozwiązania używanego w tym temacie — kontrolki wprowadzania tekstu.Or, you can use an input text control to type in a Twitter handle, just as we have throughout this topic.

Wyszukiwanie tweetówSearch tweets

 1. Ustaw właściwość Items galerii Z tekstem na następującą formułę:Using a With text gallery, set its Items property to the following formula:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Argument SearchTerm wprowadź w podwójnym cudzysłowie lub za pomocą równoważnej wartości.Enter a SearchTerm in double quotation marks or by referring to an equivalent value. Na przykład wprowadź "PowerApps" lub "microsoft" bezpośrednio w formule.For example, enter "PowerApps" or "microsoft" directly in the formula.

  Wyszukiwany termin możesz również podać za pomocą rozwiązania używanego w tym temacie — kontrolki Wprowadzanie tekstu.Or, you can use an Input text control to specify a search term, just as we have throughout this topic.

  Tip

  Aby wyświetlić pięć pierwszych wyników, użyj argumentu maxResults:Show the first five results by using maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Ustaw właściwość Items galerii na wartość Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).Set the gallery's Items property to Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Wybierz pozycję TweetText na pierwszej liście, pozycję TweetedBy na drugiej liście i pozycję CreatedAt na trzeciej liście.Select TweetText in the first list, TweetedBy in the second list, and CreatedAt in the third list.

  W galerii pojawią się wartości wybranych właściwości.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Wysyłanie tweetuSend a tweet

 1. Dodaj kontrolkę wprowadzania tekstu i zmień jej nazwę na MyTweet.Add a text input control, and then rename it MyTweet.
 2. Dodaj przycisk i ustaw jego właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a button, and then set its OnSelect property to the following formula:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})
 3. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz przycisk podglądu ().Press F5, or select the Preview button (). Wpisz tekst w kontrolce MyTweet, a następnie wybierz przycisk, aby wysłać wprowadzony tekst jako tweet.Type some text into MyTweet, and then select the button to tweet the text that you entered.
 4. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.

Wyświetlanie dostępnych funkcjiView the available functions

To połączenie obejmuje następujące funkcje:This connection includes the following functions:

Nazwa funkcjiFunction Name OpisDescription
UserTimelineUserTimeline Pobiera kolekcję najnowszych tweetów opublikowanych przez wskazanego użytkownikaRetrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user
HomeTimelineHomeTimeline Pobiera najnowsze tweety i podania dalej opublikowane przeze mnie i moich obserwatorówRetrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers
SearchTweetSearchTweet Pobiera kolekcję odpowiednich tweetów pasujących do określonego zapytaniaRetrieves a collection of relevant tweets matching a specified query
FollowersFollowers Pobiera użytkowników obserwujących wskazanego użytkownikaRetrieves users following the specified user
MyFollowersMyFollowers Pobiera użytkowników, którzy obserwują mnieRetrieves users who are following me
FollowingFollowing Pobiera użytkowników obserwowanych przez wskazanego użytkownikaRetrieves users who the specified user is following
MyFollowingMyFollowing Pobiera użytkowników, których obserwujęRetrieves users that I am following
UserUser Pobiera szczegółowe informacje o wskazanym użytkowniku (na przykład nazwę użytkownika, opis i liczbę obserwatorów)Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)
TweetTweet TweetTweet
OnNewTweetOnNewTweet Wyzwala przepływ pracy w przypadku opublikowania nowego tweetu, zgodnego z zapytaniem wyszukiwaniaTriggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

UserTimelineUserTimeline

Pobiera oś czasu użytkownika — kolekcję najnowszych tweetów opublikowanych przez wskazanego użytkownikaGet user timeline: Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
userNameuserName ciągstring takyes Nazwa użytkownika usługi TwitterTwitter handle
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych tweetów, np. {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
TweetTextTweetText ciągstring TakYes
TweetIdTweetId ciągstring NieNo
CreatedAtCreatedAt ciągstring NieNo
RetweetCountRetweetCount liczba całkowitainteger TakYes
TweetedByTweetedBy ciągstring TakYes
MediaUrlsMediaUrls tablicaarray NieNo

HomeTimelineHomeTimeline

Pobiera oś czasu na stronie głównej — najnowsze tweety i podania dalej opublikowane przeze mnie i moich obserwatorówGet home timeline: Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych tweetów, np. {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
TweetTextTweetText ciągstring TakYes
TweetIdTweetId ciągstring NieNo
CreatedAtCreatedAt ciągstring NieNo
RetweetCountRetweetCount liczba całkowitainteger TakYes
TweetedByTweetedBy ciągstring TakYes
MediaUrlsMediaUrls tablicaarray NieNo

SearchTweetSearchTweet

Umożliwia wyszukiwanie tweetu. Pobiera kolekcję odpowiednich tweetów pasujących do określonego zapytaniaSearch tweet: Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
searchQuerysearchQuery ciągstring takyes Tekst zapytania (można używać dowolnych operatorów zapytań obsługiwanych przez usługę Twitter: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych tweetów, np. {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
TweetTextTweetText ciągstring TakYes
TweetIdTweetId ciągstring NieNo
CreatedAtCreatedAt ciągstring NieNo
RetweetCountRetweetCount liczba całkowitainteger TakYes
TweetedByTweetedBy ciągstring TakYes
MediaUrlsMediaUrls tablicaarray NieNo

FollowersFollowers

Pobiera obserwatorów — użytkowników obserwujących wskazanego użytkownikaGet followers: Retrieves users following the specified user

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
userNameuserName ciągstring takyes Nazwa użytkownika w usłudze TwitterTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych użytkowników, np. {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
FullNameFullName ciągstring TakYes
LokalizacjaLocation ciągstring TakYes
IdId liczba całkowitainteger NieNo
UserNameUserName ciągstring TakYes
FollowersCountFollowersCount liczba całkowitainteger NieNo
OpisDescription ciągstring TakYes
StatusesCountStatusesCount liczba całkowitainteger NieNo
FriendsCountFriendsCount liczba całkowitainteger NieNo

MyFollowersMyFollowers

Pobiera moich obserwatorów — użytkowników, którzy obserwują mnieGet my followers: Retrieves users who are following me

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych użytkowników, np. {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
FullNameFullName ciągstring TakYes
LokalizacjaLocation ciągstring TakYes
IdId liczba całkowitainteger NieNo
UserNameUserName ciągstring TakYes
FollowersCountFollowersCount liczba całkowitainteger NieNo
OpisDescription ciągstring TakYes
StatusesCountStatusesCount liczba całkowitainteger NieNo
FriendsCountFriendsCount liczba całkowitainteger NieNo

FollowingFollowing

Pobiera obserwowane osoby — użytkowników obserwowanych przez wskazanego użytkownikaGet following: Retrieves users who the specified user is following

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
userNameuserName ciągstring takyes Nazwa użytkownika w usłudze TwitterTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych użytkowników, np. {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
FullNameFullName ciągstring TakYes
LokalizacjaLocation ciągstring TakYes
IdId liczba całkowitainteger NieNo
UserNameUserName ciągstring TakYes
FollowersCountFollowersCount liczba całkowitainteger NieNo
OpisDescription ciągstring TakYes
StatusesCountStatusesCount liczba całkowitainteger NieNo
FriendsCountFriendsCount liczba całkowitainteger NieNo

MyFollowingMyFollowing

Pobiera moich obserwowanych — użytkowników, których obserwujęGet my following: Retrieves users that I am following

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
maxResultsmaxResults liczba całkowitainteger nieno Maksymalna liczba pobieranych użytkowników, np. {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
FullNameFullName ciągstring TakYes
LokalizacjaLocation ciągstring TakYes
IdId liczba całkowitainteger NieNo
UserNameUserName ciągstring TakYes
FollowersCountFollowersCount liczba całkowitainteger NieNo
OpisDescription ciągstring TakYes
StatusesCountStatusesCount liczba całkowitainteger NieNo
FriendsCountFriendsCount liczba całkowitainteger NieNo

UserUser

Pobiera dane użytkownika — szczegółowe informacje o wskazanym użytkowniku (na przykład nazwę użytkownika, opis i liczbę obserwatorów)Get user: Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
userNameuserName ciągstring takyes Nazwa użytkownika w usłudze TwitterTwitter handle of the user

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
FullNameFullName ciągstring TakYes
LokalizacjaLocation ciągstring TakYes
IdId liczba całkowitainteger NieNo
UserNameUserName ciągstring TakYes
FollowersCountFollowersCount liczba całkowitainteger NieNo
OpisDescription ciągstring TakYes
StatusesCountStatusesCount liczba całkowitainteger NieNo
FriendsCountFriendsCount liczba całkowitainteger NieNo

TweetTweet

Umożliwia opublikowanie nowego tweetuPost a new tweet: Tweet

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
tweetTexttweetText ciągstring nieno Tekst do opublikowania, np. {tweetText:"hello"}Text to be posted e.g. {tweetText:"hello"}
bodybody ciągstring nieno Multimedia do opublikowaniaMedia to be posted

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
TweetIdTweetId ciągstring TakYes

OnNewTweetOnNewTweet

Wyzwala przepływ pracy w przypadku opublikowania nowego tweetu, zgodnego z zapytaniem wyszukiwaniaWhen a new tweet appears: Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
searchQuerysearchQuery ciągstring takyes Tekst zapytania (można używać dowolnych operatorów zapytań obsługiwanych przez usługę Twitter: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
valuevalue tablicaarray NieNo

Zobacz wszystkie dostępne połączenia.See all the available connections.
Dowiedz się, jak dodawać połączenia do aplikacji.Learn how to add connections to your apps.