Kontrolka dodawania obrazu w usłudze PowerAppsAdd picture control in PowerApps

Wykonuje zdjęcie lub ładuje obrazy z urządzenia lokalnego.Takes a photo or loads images from the local device.

OpisDescription

Za pomocą tej kontrolki użytkownicy mogą robić zdjęcia lub przekazywać pliki obrazów ze swojego urządzenia oraz aktualizować źródło danych przy użyciu tej zawartości.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Na urządzeniu przenośnym użytkownik zobaczy okno dialogowe wyboru urządzenia umożliwiające wybór między zrobieniem zdjęcia a wyborem już dostępnego.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Ta kontrolka jest kontrolką złożoną utworzoną z dwóch kontrolek.This control is a composite control, made up of two controls. Naciśnij raz, aby wybrać zewnętrzną kontrolkę, która pokazuje załadowany obraz.Press or tap once to select the outer control that shows the image that has been loaded. Naciśnij ponownie, aby wybrać wewnętrzną kontrolkę etykiety.Press or tap again to select the inner label control.

Właściwości kontrolki zewnętrznejOuter control properties

Te właściwości mają zastosowanie do kontrolki zewnętrznej.These properties apply to the outer control.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Error — w przypadku problemu podczas przekazywania obrazu ta właściwość będzie zawierać odpowiedni ciąg błędu.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Media — identyfikator klipu odtwarzanego przez kontrolkę dźwięku lub wideo.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Właściwości wewnętrznej kontrolkiInner text properties

Te właściwości mają zastosowanie do wewnętrznej kontrolki etykiety, która domyślnie wyświetla komunikat „Naciśnij lub kliknij, aby dodać obraz”.These properties apply to the inner label control that by default says "Tap or click to add a picture". Aby wybrać tę wewnętrzną kontrolkę, jeden raz naciśnij kontrolkę Dodaj obraz, a następnie naciśnij ją ponownie.To select this inner control, press or tap the Add picture control once, and then again.

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

Padding — odległość między tekstem na przycisku importowania lub eksportowania a krawędziami tego przycisku.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Patch( ŹródłoDanych, RekordBazowy, RekordZmiany )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Dodaj obraz, a następnie trzykrotnie ją kliknij.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij lub naciśnij plik obrazu, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.
 3. Dodaj kontrolkę Przycisk, przenieś ją poniżej kontrolki Dodaj obraz i ustaw właściwość OnSelect kontrolki Przycisk na następującą formułę:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Dodaj kontrolkę Galeria obrazów i ustaw jej właściwość Items na wartość MyPix.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.
 5. Naciśnij klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk.Press F5, and then click or tap the Button control.

  Obraz z kontrolki Dodaj obraz będzie widoczny w kontrolce Galeria obrazów.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Jeśli Twój obraz nie ma takiego samego współczynnika proporcji jak kontrolka Obraz w kontrolce Galeria obrazów, ustaw właściwość ImagePosition kontrolki Obraz na Fit.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Kliknij lub naciśnij kontrolkę Dodaj obraz, kliknij lub naciśnij inny plik obrazu, kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk, która została dodana.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  Drugi obraz pojawi się w kontrolce Galeria obrazów.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok przynajmniej jeden raz, a następnie wróć do domyślnego obszaru roboczego, naciskając klawisz Esc.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Użyj funkcji SaveData, aby zapisać obrazy lokalnie, lub funkcji Patch, aby zaktualizować źródło danych.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.