Kontrolka przycisku w usłudze PowerAppsButton control in PowerApps

Kontrolka, którą użytkownik naciska lub klika, aby wchodzić w interakcję z aplikacją.A control that the user can click or tap to interact with the app.

OpisDescription

Skonfigurowanie właściwości OnSelect kontrolki Przycisk pozwala uruchomić jedną lub więcej formuł po kliknięciu lub naciśnięciu kontrolki przez użytkownika.Configure the OnSelect property of a Button control to run one or more formulas when the user clicks or taps the control.

Kluczowe właściwościKey properties

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoDisableOnSelect — automatycznie wyłącza kontrolkę, gdy działanie OnSelect jest w toku.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is running.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Pressed — wartość True, gdy kontrolka jest naciskana, w przeciwnym razie wartość false.PressedTrue while a control is being pressed, false otherwise.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft — stopień zaokrąglenia lewego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight — stopień zaokrąglenia prawego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft — stopień zaokrąglenia lewego górnego rogu kontrolki.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight — stopień zaokrąglenia prawego górnego rogu kontrolki.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Navigate( ScreenName, ScreenTransitionValue )Navigate( ScreenName, ScreenTransitionValue )

PrzykładyExamples

Dodawanie podstawowej formuły do przyciskuAdd a basic formula to a button

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu i nadaj jej nazwę Source.Add a Text input control, and name it Source.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Przycisk, ustaw jej właściwość Text na wartość „Add” i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Button control, set its Text property to "Add", and set its OnSelect property to this formula:
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji UpdateContext lub innych funkcji?Want more information about the UpdateContext function or other functions?

 3. Dodaj kontrolkę Etykieta, ustaw jej właściwość Text na wartość Total, a następnie naciśnij klawisz F5.Add a Label control, set its Text property to Total, and then press F5.
 4. Wyczyść domyślny tekst z pola Source, wpisz w nim liczbę, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Add.Clear the default text from Source, type a number in it, and then click or tap Add.

  W kontrolce Etykieta zostanie wyświetlona wpisana przez Ciebie liczba.The Label control shows the number that you typed.

 5. Wyczyść liczbę z pola Source, wpisz w nim inną liczbę, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Add.Clear the number from Source, type another number in it, and then click or tap Add.

  Kontrolka Etykieta pokaże sumę dwóch wpisanych przez Ciebie liczb.The Label control shows the sum of the two numbers that you typed.

 6. (Opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok jeszcze jeden raz lub więcej.(optional) Repeat the previous step one or more times.
 7. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc (lub kliknij albo naciśnij ikonę zamykania w prawym górnym rogu).To return to the default workspace, press Esc (or click or tap the close icon in the upper-right corner).

Konfigurowanie przycisku z wieloma formułamiConfigure a button with multiple formulas

Dodaj formułę, która czyści kontrolkę Wprowadzanie tekstu między kolejnymi wpisami.Add a formula that clears the Text input control between entries.

 1. Ustaw właściwość HintText pola Source na „Enter a number”.Set the HintText property of Source to "Enter a number".
 2. Ustaw właściwość OnSelect przycisku Add na tę formułę:Set the OnSelect property of Add to this formula:

  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})

  Note

  Kolejne formuły oddzielaj średnikami („;”).Separate multiple formulas with a semi-colon “;”.

 3. Ustaw właściwość Default pola Source na wartość ClearInput.Set the Default property of Source to ClearInput.
 4. Naciśnij klawisz F5, a następnie przetestuj aplikację, dodając kilka liczb jednocześnie.Press F5, and then test the app by adding several numbers together.

Dodawanie kolejnego przycisku zerującego sumęAdd another button to reset the total

Dodaj drugi przycisk, który będzie czyścił sumę między obliczeniami.Add a second button to clear the total between calculations.

 1. Dodaj kolejną kontrolkę Przycisk, ustaw jej właściwość Text na wartość „Clear” i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add another Button control, set its Text property to "Clear", and set its OnSelect property to this formula:

  UpdateContext({Total:0})UpdateContext({Total:0})

 2. Naciśnij klawisz F5, dodaj kilka liczb jednocześnie, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Clear w celu wyzerowania sumy.Press F5, add several numbers together, and then click or tap Clear to reset the total.

Zmienianie wyglądu przyciskuChange a button's appearance

Zmienianie kształtu przyciskuChange a button's shape

Domyślnie usługa PowerApps tworzy kontrolkę Przycisk o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami.By default, PowerApps creates a rectangular Button control with rounded corners. Do kształtu kontrolki Przycisk można wprowadzić podstawowe modyfikacje, ustawiając jej właściwości Height, Width i Radius.You can make basic modifications to the shape of a Button control by setting its Height, Width, and Radius properties.

Note

Ikony i kształty oferują szeroki wybór projektów i mogą wykonywać niektóre z podstawowych funkcji kontrolek Przycisk.Icons and Shapes provide a wide variety of designs and can perform some of the same basic functions that Button controls do. Ikony i kształty nie mają jednak właściwości Text.However, Icons and Shapes don’t have a Text property.

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwości Height oraz Width na wartość 300, aby utworzyć duży, kwadratowy przycisk.Add a Button control, and set its Height and Width properties to 300 to make a large square button.
 2. Zmodyfikuj właściwości RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft i RadiusBottomRight, aby dostosować krzywiznę każdego rogu.Modify the RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft, and RadiusBottomRight properties to adjust the amount of curvature on each corner. Oto kilka przykładów różnych kształtów, każdy bazujący na kwadratowym przycisku o rozmiarach 300 x 300:Here are some examples of different shapes, each one starting from a 300 x 300 square button:

Zmienianie koloru przycisku po zatrzymaniu na nim wskaźnika myszyChange a button's color when you hover over it

Domyślnie kolor wypełnienia kontrolki Przycisk jest przyciemniany o 20% po zatrzymaniu na niej wskaźnika myszy.By default, the fill color of a Button control will dim by 20% when you hover over it with a mouse. To zachowanie można dostosować, modyfikując właściwość HoverFill, która korzysta z funkcji ColorFade.You can adjust this behavior by changing the HoverFill property, which uses the ColorFade function. Jeśli ustawisz formułę ColorFade na dodatnią wartość procentową, po wskazaniu przycisku wskaźnikiem myszy kolor stanie się jaśniejszy. Ujemna wartość procentowa sprawi, że kolor stanie się ciemniejszy.If you set the ColorFade formula to a positive percentage, the color becomes lighter when you hover over the button, while a negative percentage makes the color darker.

 • Zmień wartość procentową ColorFade we właściwości HoverFill jednego z utworzonych przycisków i zobacz, jakie będą efekty.Change the ColorFade percentage in the HoverFill property of one of the buttons that you created, and observe the effects.

Możesz również określić kolor kontrolki Przycisk, ustawiając jej właściwość HoverFill na formułę zawierającą funkcję ColorValue zamiast funkcji ColorFade, tak jak w zapisie ColorValue("Red").You can also specify the color of a Button control by setting its HoverFill property to a formula that contains the ColorValue function instead of the ColorFade function, as in ColorValue("Red").

Note

Wartość koloru może być dowolną definicją koloru CSS w postaci nazwy lub wartości szesnastkowej.The color value can be any CSS color definition, either a name or a hex value.

 • Zastąp funkcję ColorFade funkcją ColorValue dla jednego z utworzonych przycisków i zobacz, jakie będą efekty.Replace the ColorFade function with a ColorValue function in one of the buttons that you created, and observe the effects.