Kontrolka selektora daty w usłudze PowerAppsDate Picker control in PowerApps

Kontrolka, którą użytkownik może kliknąć lub nacisnąć, aby określić datę.A control that the user can click or tap to specify a date.

OpisDescription

Jeśli dodasz kontrolkę Selektor daty zamiast kontrolki Wprowadzanie tekstu, pomożesz zapewnić, że użytkownik określi datę w poprawnym formacie.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Kluczowe właściwościKey properties

DefaultDate — początkowa wartość kontrolki daty, chyba że użytkownik ją zmieni.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate — data aktualnie wybrana w kontrolce daty.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format — format tekstu, w którym kontrolka pokazuje datę, a użytkownik określa datę.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. Wartość tej właściwości możesz ustawić na ShortDate (ustawienie domyślne) lub LongDate, aby sformatować daty na podstawie właściwości Language tej kontrolki.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. Możesz też ustawić tę właściwość na wyrażenie, takie jak rrrr/mm/dd, jeśli chcesz uzyskać ten sam format niezależnie od języka.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Na przykład:For example:

 • Kontrolka pokaże 12/31/2017, jeśli użytkownik kliknie lub naciśnie ostatni dzień 2017 roku, właściwość Format jest ustawiona na ShortDate i właściwość Language jest ustawiona na en-us.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Kontrolka pokaże niedziela, 31 grudnia 2017, jeśli użytkownik kliknie lub naciśnie ostatni dzień 2017 roku, właściwość Format jest ustawiona na LongDate i właściwość Language jest ustawiona na pl-pl.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Language — określa język używany do formatowania dat, w tym nazw miesięcy.Language – Determines the language used to format dates, including names of months. Jeśli ta właściwość nie jest określona, ustawienie urządzenia użytkownika określa język.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear — ostatni rok, dla którego użytkownik może ustawić wartość kontrolki selektora daty.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear — pierwszy rok, dla którego użytkownik może ustawić wartość kontrolki selektora daty.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DateTimeValue )Year( DateTimeValue )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Selektor daty i nadaj jej nazwę Termin.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw jej właściwość Text na następującą formułę:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " dni do końca!"DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Naciśnij klawisz F5, wybierz datę w kontrolce Termin, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  Kontrolka Etykieta pokazuje liczbę dni od dnia dzisiejszego do daty, która została wybrana.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.