Kontrolka listy rozwijanej w usłudze PowerAppsDrop down control in PowerApps

Lista, która wyświetla tylko pierwszy element do momentu jej otwarcia przez użytkownika.A list that shows only the first item unless the user opens it.

OpisDescription

Kontrolka listy rozwijanej pozwala oszczędzać powierzchnię ekranu, zwłaszcza gdy lista zawiera wiele opcji.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Kontrolka zajmuje tylko jeden wiersz, chyba że użytkownik wybierze strzałkę, aby wyświetlić więcej opcji.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected — wybrany element.Selected – The selected item.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground — kolor tła strzałki w dół na liście rozwijanej.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill — kolor strzałki w dół na liście rozwijanej.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset — czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor — kolor tekstu zaznaczonego elementu lub elementów listy albo kolor narzędzia zaznaczania w kontrolce pióra.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill — kolor tła wybranego elementu lub elementów listy albo zaznaczonego obszaru kontrolki pióra.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość Text na wyświetlanie kolekcji.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Ustaw właściwość OnSelect kontrolki Przycisk na następującą formułę:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"Londyn", Country:"Zjednoczone Królestwo", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"NIemcy", Population:3562000}, {City:"Madryt", Country:"Hiszpania", Population:3165000}, {City:"Rzym", Country:"Włochy", Population:2874000}, {City:"Paryż", Country:"Francja", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Niemcy", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Hiszpania", Population:1602000}, {City:"Monachium", Country:"Niemcy", Population:1494000}, {City:"Mediolan", Country:"Włochy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Potrzebujesz informacji na temat funkcji ClearCollect lub innych funkcji?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk i naciśnij klawisz Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Dodaj kontrolkę Lista rozwijana, nadaj jej nazwę Kraje i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations, Country)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Dodaj kontrolkę Galeria tekstowa w orientacji pionowej i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Kraje.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. W pierwszym elemencie kontrolki Galeria tekstowa ustaw właściwość Text górnej kontrolki Etykieta na wartość ThisItem.City i usuń dolną kontrolkę Etykieta.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Ustaw właściwość TemplateSize kontrolki Galeria tekstowa na wartość 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij ikonę strzałki na liście Kraje, a następnie wybierz opcję z tej listy.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  W kontrolce Galeria tekstowa pojawią się tylko miasta z wybranego kraju.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.