Kontrolka galerii w usłudze PowerAppsGallery control in PowerApps

Kontrolka, który zawiera inne kontrolki i wyświetla zestaw danych.A control that contains other controls and shows a set of data.

OpisDescription

Kontrolka Galeria może wyświetlić wiele rekordów ze źródła danych, a każdy rekord może zawierać wiele typów danych.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Na przykład kontrolka Galeria może wyświetlać wiele kontaktów, przy czym każdy element wyświetla informacje kontaktowe obejmujące nazwę, adres i numer telefonu dla każdego kontaktu.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Każde pole danych pojawia się w oddzielnej kontrolce w ramach kontrolki Galeria i możesz skonfigurować te kontrolki w jej szablonie.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. Szablon jest wyświetlany jako pierwszy element w galerii przy lewej krawędzi kontrolki Galeria w orientacji poziomej i w górnej części kontrolki Galeria w orientacji pionowej.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Wszelkie zmiany wprowadzone w szablonie są odzwierciedlane w całej kontrolce Galeria.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Dostępne są wstępnie zdefiniowane szablony galerii do wyświetlania obrazów, tekstu oraz galerii z elementami o zmiennej wysokości.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — element lub rekord ze źródła danych, który należy wybrać w galerii podczas uruchamiania aplikacji.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected — wybrany element.Selected – The selected item.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

AllItems — wszystkie elementy w galerii łącznie z dodatkowymi wartościami kontrolki, które są częścią szablonu galerii.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout — czy użytkownik przewija galerię, dostosowuje suwak od góry do dołu (Vertical) lub od lewej do prawej (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep — jak daleko galeria przewija się, jeśli jej właściwość ShowNavigation jest ustawiona na wartość true i użytkownik wybierze strzałkę nawigacji na końcu tej galerii.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation — czy strzałka pojawia się na każdym końcu galerii tak, że użytkownik może przewijać elementy w galerii, klikając lub naciskając strzałkę.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar — czy pasek przewijania jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na galerii.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap — czy w przypadku, gdy użytkownik przewija galerię, będzie ona automatycznie przyciągana tak, aby następny element został wyświetlony w całości.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill — kolor tła galerii.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding — odległość między elementami w galerii.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize — wysokość szablonu galerii w orientacji pionowej lub szerokość szablonu dla galerii w orientacji poziomej.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition — efekt wizualny (Pop, Push lub None), gdy użytkownik ustawi wskaźnik myszy na elemencie w galerii.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount — liczba elementów wyświetlanych w wierszu lub kolumnie na podstawie układu poziomego lub pionowego.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( DataSource, Formula )Filter( DataSource, Formula )

PrzykładyExamples

Wyświetlanie i filtrowanie danychShow and filter data

Pobieranie danych od użytkownikaGet data from the user