Kontrolka tekstu HTML w usłudze PowerAppsHTML text control in PowerApps

Pole zawierające tekst, które konwertuje tagi HTML na elementy formatowania.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

OpisDescription

Kontrolka Tekst HTML wyświetla zwykły tekst i liczby, a ponadto konwertuje tagi HTML, takie jak spacje nierozdzielające.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Kluczowe właściwościKey properties

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HTMLText — tekst wyświetlany w kontrolce Tekst HTML, który może zawierać tagi HTML.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( SzukanyCiąg, WCiągu )Find( FindString, WithinString )

PrzykładExample

  1. Dodaj kontrolkę Etykieta, nazwij ją Źródło i ustaw następujący ciąg dla właściwości Text:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

<p> Zrealizowaliśmy niezwykle &nbsp; &quot; szczegółowy &quot; proces globalizacji i lokalizacji.<p> We have done an unusually &nbsp; &quot; deep &quot; globalization and localization. <p><p>

Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Dodaj kontrolkę Tekst HTML i ustaw jej właściwość HTMLText na tę wartość:Add an HTML text control, and set its HTMLText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    W kontrolce Tekst HTML pojawi się ten sam tekst co w kontrolce Etykiet, ale tagi zostaną przekonwertowane na odpowiednie znaki.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.