Kontrolka mikrofonu w usłudze PowerAppsMicrophone control in PowerApps

Kontrolka, za pomocą której użytkownik może rejestrować dźwięki.A control with which the user can record sounds.

OpisDescription

Jeśli dodasz tę kontrolkę, użytkownik może zaktualizować źródło danych przy użyciu przynajmniej jednego dźwięku wszędzie tam, gdzie aplikacja jest uruchomiona.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

Kluczowe właściwościKey properties

Mic — w urządzeniu, które ma więcej niż jeden mikrofon, identyfikator numeryczny mikrofonu, z którego korzysta aplikacja.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop — w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy użytkownik zatrzymuje nagrywanie za pomocą kontrolki mikrofonu.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image — nazwa obrazu wyświetlanego w kontrolce obrazu, dźwięku lub mikrofonu.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition — pozycja (Fill, Fit, Stretch, Tile lub Center) obrazu na ekranie lub w kontrolce, jeśli ich rozmiar jest inny niż rozmiar obrazu.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart — w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy użytkownik rozpoczyna nagrywanie za pomocą kontrolki mikrofonu.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset — określa, czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ŹródłoDanych, RekordBazowy, RekordZmiany )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Mikrofon, nadaj jej nazwę MyMic i ustaw jej właściwość OnStop na następującą formułę:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds, MyMic.Audio)Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Dodaj kontrolkę Galeria niestandardowa, przenieś ją poniżej kontrolki MyMic i ustaw właściwość Items kontrolki Galeria niestandardowa na MySounds.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. W szablonie kontrolki Galeria niestandardowa dodaj kontrolkę Dźwięk i ustaw jej właściwość Media na ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę MyMic, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie kliknij lub naciśnij ją ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. W kontrolce Galeria niestandardowa kliknij lub naciśnij przycisk odtwarzania w kontrolce Dźwięk, aby odtworzyć nagranie.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Dodaj tyle nagrań, ile chcesz, a następnie wróć do domyślnego obszaru roboczego, naciskając klawisz Esc.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (opcjonalnie) W szablonie kontrolki Galeria niestandardowa dodaj kontrolkę Przycisk, ustaw jej właściwość OnSelect na Remove(MySounds, ThisItem), naciśnij klawisz F5, a następnie usuń nagranie, klikając lub naciskając odpowiednią kontrolkę Przycisk.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Użyj funkcji SaveData, aby zapisać nagrania lokalnie, lub funkcji Patch, aby zaktualizować źródło danych.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.