Kontrolka wykresu kołowego w usłudze PowerAppsPie chart control in PowerApps

Kontrolka, która wyświetla wartości względne w porównaniu do siebie nawzajem.A control that shows relative values in comparison to each other.

OpisDescription

Dodaj kontrolkę Wykres kołowy, jeżeli chcesz pokazać dane względne z tabeli, która zawiera etykiety w skrajnej lewej kolumnie i wartości w drugiej kolumnie z lewej strony.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

Kluczowe właściwościKey properties

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels — czy wykres kołowy pokazuje wartość, która jest skojarzona z każdym z jego klinów.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode — odległość między klinami wykresu kołowego.Explode – The distance between wedges in a pie chart.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor — kolor obramowania wokół każdego klina wykresu kołowego.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderThickness — grubość obramowania wokół każdego klina wykresu kołowego.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet — kolor każdego punktu danych na wykresie.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition — lokalizacja etykiet na wykresie kołowym względem jego klinów.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( DataSource, ColumnName )Max( DataSource, ColumnName )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganimedes", Revenue:26300}, {Product:"Kallisto", Revenue:29200})Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Dodaj kontrolkę Wykres kołowy i ustaw jej właściwość Items na Revenue2015.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  Kontrolka Wykres kołowy wyświetli dane o przychodach dla każdego produktu w powiązaniu z innymi produktami.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.