Kontrolka kafelka usługi Power BI w usłudze PowerAppsPower BI tile control in PowerApps

Kontrolka, który pokazuje kafelek usługi Power BI wewnątrz aplikacji.A control that shows a Power BI tile inside an app.

OpisDescription

Skorzystaj z istniejącej analizy danych i raportowania, wyświetlając Twoje kafelki usługi Power BI wewnątrz własnych aplikacji.Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Wybierz kafelek, który ma zostać wyświetlony, ustawiając jego właściwości Workspace, Dashboard i Tile na karcie Dane panelu opcji.Choose the tile you want to show by setting its Workspace, Dashboard and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Udostępnianie i zabezpieczeniaSharing and security

Po udostępnieniu usługa PowerApps będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienia dostępu do aplikacji.Once shared, the PowerApp will be accessible by all users who have permissions to access the app. Jednak w celu zapewnienia widoczności usługi Power BI tym użytkownikom pulpit nawigacyjny, z którego pochodzi kafelek, musi być udostępniony użytkownikowi usługi Power BI.However in order to make the Power BI content visible to those users, the dashboard where the tile comes from needs to be shared with the user on Power BI. Zapewni to, że uprawnienia udostępniania usługi Power BI są przestrzegane, gdy zawartość usługi Power BI jest dostępna w aplikacji.This ensures that Power BI sharing permissions are respected when Power BI content is accessed in an app.

Kluczowe właściwościKey properties

Workspace — obszar roboczy usługi Power BI, z której pochodzi kafelek.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Dashboard — pulpit nawigacyjny usługi Power BI, z której pochodzi kafelek.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Tile — nazwa kafelka usługi Power BI, który chcesz wyświetlić.Tile – The name of the Power BI tile you want to display.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Domyślne zachowanie przenosi użytkownika do raportu usługi Power BI skojarzonego z kafelkiem.Default behavior takes the user to the Power BI report associated with the tile.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PrzykładExample

  1. Dodaj kontrolkę Kafelek usługi Power BI z karty Wstaw menu Kontrolki.Add a Power BI tile control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Na karcie Dane na panelu opcji wybierz pozycję „Mój obszar roboczy” jako ustawienie Workspace.In the Data tab on options panel choose "My Workspace" for the Workspace setting. Wybierz pulpit nawigacyjny z listy pulpitów nawigacyjnych, a kafelek z listy kafelków.Choose a dashboard from the list of dashboards, and a tile from the list of tiles.

    Kontrolka renderuje kafelek usługi Power BI.The control renders the Power BI tile.

    Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

    Nie masz usługi Power BI?Don't have have Power BI? Utwórz konto.Sign up.