Kontrolka ekranu w usłudze PowerAppsScreen control in PowerApps

Element interfejsu użytkownika aplikacji, który zawiera inne kontrolki.A UI element that contains one or more other controls in an app.

OpisDescription

Większość aplikacji ma wiele kontrolek ekranu, które zawierają kontrolki etykiet i przycisków oraz inne kontrolki, służące do obsługi nawigacji i wyświetlania danych.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Kluczowe właściwościKey properties

BackgroundImage — nazwa pliku obrazu wyświetlanego w tle ekranu.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

ImagePosition — pozycja (Fill, Fit, Stretch, Tile lub Center) obrazu na ekranie lub w kontrolce, jeśli ich rozmiar jest inny niż rozmiar obrazu.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden — zachowanie aplikacji po opuszczeniu ekranu przez użytkownika.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnHidden — zachowanie aplikacji po wyświetleniu ekranu przez użytkownika.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart — zachowanie aplikacji po jej uruchomieniu.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • Formuła, która ustawia tę właściwość, jest uruchamiana przed wyświetleniem pierwszego ekranu aplikacji.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Za pomocą funkcji Navigate można sterować wyświetlaniem ekranów po otwarciu aplikacji.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Jeśli nie ma wyświetlonego ekranu, nie można ustawić zmiennych kontekstowych za pomocą funkcji UpdateContext.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Można jednak przekazać zmienne kontekstowe w funkcji Navigate oraz utworzyć i wypełnić kolekcję za pomocą funkcji Collect.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Po zaktualizowaniu aplikacji formuła, która ustawia tę właściwość, jest uruchamiana podczas ładowania aplikacji do programu PowerApps Studio.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Aby zobaczyć efekt zmiany tej właściwości, musisz zapisać, zamknąć i ponownie załadować aplikację.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • Właściwość OnStart to właściwość aplikacji, a nie ekranu.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. Aby ułatwić sobie edycję, możesz wyświetlać i modyfikować tę właściwość jako właściwość pierwszego ekranu aplikacji.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Jeśli usuniesz pierwszy ekran lub zmienisz kolejność ekranów, znalezienie tej właściwości może okazać się trudne.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. W takim przypadku zapisz, zamknij i załaduj ponownie aplikację. Właściwość pojawi się ponownie jako właściwość pierwszego ekranu.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( ŹródłoDanych, NazwaKolumny )Distinct( DataSource, ColumnName )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk radiowy, nadaj jej nazwę ScreenFills i ustaw jej właściwość Items na tę wartość:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"]["Red", "Green"]

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Domyślnej kontrolce Ekran nadaj nazwę Source, dodaj kolejną kontrolkę Ekran i nadaj jej nazwę Target.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. Na kontrolce Source dodaj kontrolkę Kształt (na przykład strzałkę) i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji Navigate lub innych funkcji?Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. Na kontrolce Target dodaj kontrolkę Kształt (na przykład strzałkę) i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Ustaw właściwość Fill kontrolki Target na następującą formułę:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. Na kontrolce Source naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij dowolną opcję na kontrolce Przycisk radiowy, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Kształt.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Kontrolka Target zostanie wyświetlona w wybranym kolorze.Target appears in the color that you chose.

 7. Na kontrolce Target kliknij lub naciśnij kontrolkę Kształt, aby powrócić do kontrolki Source.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (Opcjonalnie) Kliknij lub naciśnij inną opcję w kontrolce Przycisk radiowy, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Kształt, aby upewnić się, że kontrolka Target została wyświetlona w innym kolorze.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.