Kontrolka suwaka w usłudze PowerAppsSlider control in PowerApps

Kontrolka, za pomocą której użytkownik może określić wartości przez przeciąganie uchwytu.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

OpisDescription

Użytkownik może wskazać wartość z zakresu od określonej wartości minimalnej do maksymalnej, przeciągając uchwyt suwaka od lewej do prawej lub z góry na dół w zależności od wybranego kierunku.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max — wartość maksymalna, do której użytkownik może ustawić suwak lub ocenę.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min — wartość minimalna, do której użytkownik może ustawić suwak.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value — wartość kontrolki wejściowej.Value – The value of an input control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

HandleActiveFill — kolor uchwytu suwaka w miarę zmieniania jego wartości przez użytkownika.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill — kolor uchwytu (elementu, który zmienia pozycję) w kontrolce przełącznika lub suwaka.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill – kolor uchwytu suwaka, gdy użytkownik ustawi na nim wskaźnik myszy.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout — czy użytkownik przewija galerię, dostosowuje suwak od góry do dołu (Vertical) lub od lewej do prawej (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill — kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa false, lub kolor linii z prawej strony uchwytu w kontrolce suwaka.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill — gdy ustawisz wskaźnik na kontrolce przełączania lub suwaka, kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa false, lub kolor linii z prawej strony uchwytu w kontrolce suwaka.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly — czy użytkownik może zmienić wartość kontrolki suwaka lub oceny.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset — czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue — czy wartość suwaka lub oceny jest wyświetlana, gdy użytkownik zmienia tę wartość lub zatrzymuje wskaźnik myszy na kontrolce.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill — kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa true, lub kolor linii z lewej strony uchwytu w kontrolce suwaka.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill — gdy utrzymujesz wskaźnik myszy na kontrolce przełączania lub suwaka, kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa true, lub kolor linii z lewej strony uchwytu w kontrolce suwaka.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum( Value1, Value2 )Sum( Value1, Value2 )

PrzykładExample

 1. Dodaj przycisk i ustaw dla jego właściwości OnSelect następującą formułę:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"Londyn", Country:"Zjednoczone Królestwo", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"NIemcy", Population:3562000}, {City:"Madryt", Country:"Hiszpania", Population:3165000}, {City:"Rzym", Country:"Włochy", Population:2874000}, {City:"Paryż", Country:"Francja", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Niemcy", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Hiszpania", Population:1602000}, {City:"Monachium", Country:"Niemcy", Population:1494000}, {City:"Mediolan", Country:"Włochy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Potrzebujesz informacji na temat funkcji ClearCollect lub innych funkcji?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Naciśnij klawisz F5, wybierz przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Dodaj suwak, przenieś go poniżej przycisku i nazwij suwak MinPopulation.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.
 4. Ustaw właściwość Max suwaka na 5000000 i jego właściwość Min na 1000000.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.
 5. Dodaj galerię tekstu w orientacji pionowej, przenieś ją poniżej suwaka, a następnie ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation) Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)
 6. W pierwszym elemencie galerii ustaw właściwość Text górnej etykiety na ThisItem.City i ustaw właściwość Text dolnej etykiety na następującą formułę:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Population, "##,###")Text(ThisItem.Population, "##,###")
 7. Naciśnij klawisz F5, a następnie dostosuj kontrolkę MinPopulation, aby były wyświetlane tylko miasta mające populację, która jest większa niż określona przez Ciebie wartość.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.
 8. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.