Kontrolka przełącznika w usłudze PowerAppsToggle control in PowerApps

Kontrolka, którą użytkownik może włączyć lub wyłączyć za pomocą uchwytu.A control that the user can turn on or off by moving its handle.

OpisDescription

Przełącznik jest przeznaczony dla nowych graficznych interfejsów użytkownika, ale działa tak samo jak pole wyboru.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value — wartość kontrolki wejściowej.Value – The value of an input control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck — w jaki sposób aplikacja reaguje na zmianę wartości pola wyboru lub przełączenie na true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck — w jaki sposób aplikacja reaguje na zmianę wartości pola wyboru lub przełączenie na false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill — kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa false, lub kolor linii z prawej strony uchwytu w kontrolce suwaka.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill — gdy ustawisz wskaźnik na kontrolce przełączania lub suwaka, kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa false, lub kolor linii z prawej strony uchwytu w kontrolce suwaka.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset — czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill — kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa true, lub kolor linii z lewej strony uchwytu w kontrolce suwaka.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill — gdy utrzymujesz wskaźnik myszy na kontrolce przełączania lub suwaka, kolor tła prostokąta w kontrolce przełączania, gdy jej wartość jest równa true, lub kolor linii z lewej strony uchwytu w kontrolce suwaka.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Warunek, Wynik )If( Condition, Result )

PrzykładExample

 1. Dodaj przełącznik i nadaj mu nazwę RabatCzłonkowski.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj etykietę i ustaw jej właściwość Text na tę formułę:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(RabatCzłonkowski.Value = true, "Cena: 75 zł", "Cena: 100 zł")If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?Want more information about the If function or other functions?

 3. Naciśnij klawisz F5 i zmień pozycję przełącznika RabatCzłonkowski.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  Zostanie wyświetlona inna cena w zależności od pozycji przełącznika RabatCzłonkowski.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.