Właściwości wizualne w usłudze PowerAppsImage properties in PowerApps

PrzeglądOverview

Skonfiguruj elementy graficzne w swojej aplikacji, a w tym obrazy, zdjęcia i elementy kontrolki pióra.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage — nazwa pliku obrazu wyświetlanego w tle ekranu.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

  • Dotyczy kontrolki Ekran.Applies to the Screen control.

Image — nazwa obrazu wyświetlanego w kontrolce obrazu, dźwięku lub mikrofonu.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition — pozycja (Fill, Fit, Stretch, Tile lub Center) obrazu na ekranie lub kontrolce, jeśli nie ma ona takiego samego rozmiaru jak obraz.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.