Tworzenie bazy danych Common Data ServiceCreate a Common Data Service database

Bazę danych i aplikacje możesz tworzyć przy użyciu usługi Common Data Service jako magazynu danych.You can create a database and build apps by using Common Data Service as a data store. Możesz tworzyć własne niestandardowe jednostki albo użyć wstępnie zdefiniowanych jednostek.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Aby utworzyć bazę danych, musisz najpierw utworzyć środowisko albo mieć przypisanie do istniejącego środowiska jako administrator.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an administrator. Ponadto musisz mieć przypisaną odpowiednią licencję.In addition, you must be assigned the appropriate license. Aby uzyskać informacje o zakupie planu umożliwiającego używanie usługi Common Data Service, zobacz Informacje o cenach.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Istnieją trzy sposoby tworzenia bazy danych:There are three ways to create a database:

 • W centrum administracyjnymIn the admin center
 • W okienku Narzędzia główne witryny powerapps.comIn the Home pane of powerapps.com
 • W okienku Jednostki witryny powerapps.comIn the Entities pane of powerapps.com

Tworzenie bazy danych w centrum administracyjnymCreate a database in the admin center

 1. W Centrum administracyjnym w okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję Środowiska.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Wybierz środowisko lub, w razie potrzeby, utwórz nowe.Select the environment, or create a new environment if needed.
 3. Na karcie Baza danych kliknij pozycję Utwórz bazę danych.On the Database tab, click Create a database. Domyślnie baza danych zostanie utworzona w trybie otwartego dostępu.By default, the database is created in Open access mode.
 4. Jeśli chcesz wymusić zabezpieczenia, wybierz pozycję Ogranicz dostęp.If you want to enforce security, select Restrict access.

Tworzenie bazy danych w okienku Narzędzia główne witryny powerapps.comCreate a database in the Home pane of powerapps.com

 1. W witrynie powerapps.com, w lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Narzędzia główne.On powerapps.com, in the left navigation pane, click Home.
 2. W sekcji Użyj usługi Microsoft Common Data Service poszukaj przycisku o nazwie Utwórz bazę danych albo Wprowadzenie.In the Use the Microsoft Common Data Service section, look for the button that is named either Create database or Get started. Nazwa przycisku zależy od przypisanej licencji i uprawnień.The button's name depends on your license and permission assignments. Możesz nie mieć zezwolenia na utworzenie bazy danych w bieżącym środowisku.You might not be allowed to create a database in the current environment.

Tworzenie bazy danych w bieżącym środowiskuCreate database in current environnmet

 1. Kliknij pozycję Utwórz bazę danych.Click Create database.
 2. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Ogranicz dostęp do bazy danych, jeśli chcesz wymusić zabezpieczenia.In the dialog box, select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 3. Kliknij pozycję Utwórz moją bazę danych.Click Create my database.

Rozpoczynanie pracy od utworzenia nowego środowiskaGet started by creating a new environment

 1. Kliknij pozycję Wprowadzenie.Click Get started.
 2. W oknie dialogowym kliknij pozycję Utwórz nowe środowisko, aby rozpocząć tworzenie nowego środowiska i bazy danych.In the dialog box, click Create new environment to start to create a new environment and database.
 3. W polu Nazwa środowiska wprowadź unikatową nazwę.In the Environment name field, enter a unique name. W polu Region wybierz odpowiedni region.In the Region field, select the appropriate region.
 4. Zaznacz pole wyboru Ogranicz dostęp do bazy danych, jeśli chcesz wymusić zabezpieczenia.Select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 5. Kliknij pozycję Utwórz.Click Create.

Tworzenie bazy danych w okienku Jednostki witryny powerapps.comCreate a database in the Entities pane of powerapps.com

 1. W witrynie powerapps.com rozwiń sekcję Common Data Service i kliknij lub naciśnij pozycję Jednostki w lewym okienku nawigacji.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Kliknij pozycję Wprowadzenie.Click Get started. Baza danych zostanie utworzona w trybie otwartego dostępu.The database is created in Open access mode.

Otwarte i ograniczone bazy danychOpen and restricted databases

Domyślnie baza danych jest tworzona w trybie otwartego dostępu.By default, a database is created in Open access mode. W tym trybie zabezpieczenia dostępu do jednostek nie są wymuszane.In this mode, security for access to entities isn't enforced. Administrator środowiska może przełączyć bazę danych w tryb ograniczonego dostępu.The environment administrator can set the database to Restrict access mode. W tym trybie zabezpieczenia dostępu do jednostek są wymuszane na podstawie zestawów uprawnień i ról.In this mode, security for access to entities is enforced, based on permission sets and roles.

 1. W Centrum administracyjnym w okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję Środowiska.On admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Wybierz środowisko.Select the environment.
 3. Na karcie Baza danych wykonaj jedną z następujących czynności:On the Database tab, follow one of these steps:
  • Aby wymusić zabezpieczenia, wybierz pozycję Ogranicz dostęp.To enforce security, select Restrict access.
  • Aby wyłączyć zabezpieczenia, wybierz pozycję Otwórz dostęp.To disable security, select Open access.

Licencja i uprawnienia zabezpieczeńLicense and security permissions

Aby utworzyć bazę danych, musisz być administratorem w wybranym środowisku i mieć przypisaną odpowiednią licencję.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. W środowisku możesz dodatkowo skonfigurować uprawnienia zabezpieczeń dla innych użytkowników przy użyciu karty Zabezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych i Model zabezpieczeń.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security and Security model.

Informacje dotyczące prywatnościPrivacy notice

W naszych systemach diagnostycznych gromadzimy i przechowujemy nazwy niestandardowych jednostek i pól, korzystając ze wspólnego modelu danych usługi Microsoft PowerApps.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Używamy tej wiedzy do ulepszania wspólnego modelu danych dla naszych klientów.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Nazwy jednostek i pól tworzone przez twórców pomagają nam zrozumieć scenariusze, które są wspólne dla społeczności usługi Microsoft PowerApps, i ustalić luki w pokryciu standardowej jednostki usługi, takiej jak schematy związane z organizacjami.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Dane w tabelach bazy danych skojarzone z tymi jednostkami nie są dostępne dla firmy Microsoft ani nie są przez nią używane. Nie są one też replikowane poza region, w którym następuje aprowizacja bazy danych.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Należy jednak zauważyć, że nazwy niestandardowych jednostek i pól mogą być replikowane między regionami i są usuwane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Firma Microsoft dba o Twoją prywatność zgodnie z dokładniejszym opisem zawartym w naszym Centrum zaufania.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.