Dostosowywanie karty w usłudze Microsoft PowerAppsCustomize a card in Microsoft PowerApps

Przeprowadź dostosowywanie podstawowe (bez odblokowywania karty), zmieniając na przykład jej kontrolki.Perform basic customization (without unlocking a card) by, for example, changing its control. Przeprowadź dostosowywanie zaawansowane, odblokowując kartę i dodając na przykład kontrolkę, która nie jest dostępna dla tej karty domyślnie.Perform advanced customization by unlocking the card and, for example, adding a control that isn't available for that card by default.

Omówienie kart znajdziesz w temacie Omówienie kart danych.For an overview, see Understand data cards.

Wymagania wstępnePrerequisites

Dostosowywanie zablokowanej kartyCustomize a locked card

W ramach tej procedury zastąpisz kontrolkę Przełącz kontrolką Przycisk radiowy bez odblokowywania karty.In this procedure, you'll replace a Toggle control with a Radio control without unlocking the card.

 1. Na ekranie EditScreen1 kliknij lub naciśnij kartę Zapłacone, aby ją wybrać.In EditScreen1, click or tap the Paid card to select it.

 2. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij selektor karty dla karty Zapłacone, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Opcje edytowania.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the Paid card, and then click or tap Edit Options.

  Ekran odzwierciedla przeprowadzoną zmianę.The screen reflects your change.

  Aby uzyskać informacje o tym, które typy kolumn programu SharePoint obsługują dane typy kart, zobacz Znane problemy.For information about which types of SharePoint columns support which types of cards, see Known issues.

Odblokowywanie i dostosowywanie kartyUnlock and customize a card

W ramach tej procedury odblokujesz kartę, a następnie zastąpisz kontrolkę Wprowadzanie tekstu kontrolką Suwak.In this procedure, you'll unlock a card and then replace a Text input control with a Slider control.

 1. Na ekranie EditScreen1 kliknij lub naciśnij kartę Ilość.In EditScreen1, click or tap the Quantity card.
 2. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka tej karty, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Opcje zaawansowane.In the right-hand pane, click or tap the ellipsis icon for that card, and then click or tap Advanced options.

  Otwieranie opcji zaawansowanych

 3. W górnej części okienka po prawej stronie kliknij lub naciśnij ikonę blokady w celu odblokowania karty.At the top of the right-hand pane, click or tap the lock icon to unlock the card.

  Odblokowywanie karty

 4. Na karcie usuń kontrolkę Wprowadzanie tekstu, dodaj kontrolkę Suwak i nazwij nową kontrolkę QtySlider.In the card, delete the Input text control, add a Slider control, and name the new control QtySlider.
 5. W okienku po prawej stronie ustaw właściwość Update karty Ilość, korzystając z następującej formuły:In the right-hand pane, set the Update property of the Quantity card to this formula:
  QtySlider.Value QtySlider.Value

  Uwaga: Jeśli właściwość Update nie zostanie wyświetlona, kliknij lub naciśnij pozycję Więcej opcji w dolnej części sekcji Dane.Note: If the Update property doesn't appear, click or tap More options at the bottom of the Data section.

  Ustawianie właściwości Update

 6. Kliknij lub naciśnij suwak, aby go wybrać, a następnie otwórz listę kontrolek w górnej części okienka po prawej stronie.Click or tap the slider to select it, and then open the list of controls at the top of the right-hand pane.
 7. Kliknij lub naciśnij pozycję ErrorMessage4, a następnie ustaw jej właściwość Height, korzystając z następującej formuły:Click or tap ErrorMessage4, and then set its Height property to this formula:
  QtySlider.Y + QtySlider.Height QtySlider.Y + QtySlider.Height