Rozwiązywanie problemów — Nie można utworzyć lub pobrać mashupu dla tej bazy danychTroubleshooting - Unable to create or retrieve a mashup for this database

Gdy używasz funkcji Nowe jednostki ze źródła danych (wersja Technical Preview), możesz napotkać błąd, który wygląda podobnie do następującego:When using the New Entities from Data (Technical Preview) feature, you might run into an error that looks like the following:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Taka sytuacja może wystąpić, gdy za pomocą tej funkcji tworzysz Jednostki niestandardowe w usłudze Common Data Service (CDS) na podstawie danych z zewnętrznych źródeł danych, używając dodatku Power Query.This can occur when you're using the feature to create Custom Entities in the Common Data Service (CDS) based on data from external data sources using Power Query. Błąd jest wyzwalany, gdy dodatek Power Query nie może uzyskać dostępu do danych organizacji w usłudze PowerApps lub CDS.The error is triggered when Power Query cannot access the organization's data in PowerApps or CDS. Istnieją dwa scenariusze, w których jest to możliwe:There are two scenarios when this can happen:

 • Administrator dzierżawy usługi Azure Active Directory (AAD) uniemożliwił użytkownikom wyrażanie zgody na dostęp aplikacji do danych firmy w ich imieniu.An Azure Active Directory (AAD) tenant administrator has disallowed users' ability to consent to apps accessing company data on their behalf.
 • Korzystanie z niezarządzanej dzierżawy usługi Active Directory.Using an unmanaged Active Directory tenant. Dzierżawa niezarządzana jest katalogiem, który nie ma administratora globalnego, utworzonym w celu ukończenia oferty samoobsługowego utworzenia konta.An unmanaged tenant is a directory without a global administrator that was created to complete a self-service signup offer. Aby naprawić ten scenariusz, użytkownicy muszą najpierw przeprowadzić konwersję na dzierżawę zarządzaną, a następnie zastosować jedno z dwóch rozwiązań tego problemu opisanych w poniższej sekcji.To fix this scenario, users must first convert to a managed tenant, then follow one of the two solutions to this issue, described in the following section.

Jak rozwiązać problemHow to fix the issue

Opisany powyżej problem można rozwiązać dwoma sposobami:There are two ways to fix the issue described above:

 • Poproś administratora usługi AAD, aby wykonał niezbędne czynności, które pozwolą użytkownikom na wyrażanie zgody na dostęp aplikacji do danych firmyHave the AAD administrator follow the steps necessary for users to consent to apps accessing company data
 • Poproś administratora usługi AAD, aby zezwolił dodatkowi Power Query na dostęp do danychHave the AAD administrator allow Power Query to access data

Poszczególne kroki niezbędne do zastosowania tych rozwiązań zostały opisane w dalszej części.Each of the steps necessary for these solutions are described next.

Skontaktuj się z administratorem dzierżawy usługi AAD i poproś o wykonanie następujących kroków, które umożliwią użytkownikom wyrażanie zgody na dostęp dowolnej aplikacji do danych firmy:You can contact the AAD tenant administrator, and have him or her perform the following steps, which enables users to consent to any app accessing company data:

 1. Odwiedź witrynę https://portal.azure.comVisit https://portal.azure.com
 2. Otwórz blok Azure Active Directory.Open the Azure Active Directory blade.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia użytkownika.Select User settings.
 4. Wybierz opcję Tak obok pozycji Użytkownicy mogą zezwalać aplikacjom na dostęp do danych firmy w ich imieniu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.Select Yes next to Users can consent to apps accessing company data on their behalf, and then select Save.
 5. Po zakończeniu tego procesu problem zostanie rozwiązany.Once that process is completed, the issue will be resolved.

Być może jest to najłatwiejsza metoda, ale daje szersze uprawnienia niż następna opcja.This is perhaps the easiest approach, but it allows for broader permissions than the next option.

Zezwalanie dodatkowi Power Query na dostęp do danych firmyAllowing Power Query to access company data

Innym rozwiązaniem jest wyrażenie zgody przez administratora dzierżawy na korzystanie z dodatku Power Query bez modyfikowania uprawnień dla dzierżawy.Another solution is to have the tenant administrator give consent to Power Query without modifying tenant-wide permissions. W tym celu poproś administratora dzierżawy, aby wykonał następujące kroki:Have the tenant administrator take the following steps achieve this:

 1. Zainstaluj program Azure PowerShellInstall Azure PowerShell
 2. Uruchom następujące polecenia programu PowerShell:Run the following PowerShell commands:
  • Login-AzureRmAccount (i zaloguj się jako administrator dzierżawy)Login-AzureRmAccount (and sign in as the tenant admin)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Zaletą tej metody (w przeciwieństwie do rozwiązań na poziomie dzierżawy) jest precyzyjne określenie adresatów tego rozwiązania.The advantage of this approach (versus the tenant-wide solution) is that this solution is very targeted. Aprowizuje ona tylko jednostkę usługi dodatku Power Query, nie wprowadzając żadnych innych zmian uprawnień w dzierżawie.It provisions only the Power Query service principal, but no other permission changes are made to the tenant.