Tworzenie obiektu niestandardowegoCreate a custom entity

Możesz utworzyć jednostkę niestandardową do przechowywania danych, które są specyficzne dla danej organizacji.You can create a custom entity to store data that is specific to your organization. Możesz następnie wyświetlać te dane, opracowując aplikację, która odwołuje się do jednostki.You can then show that data by developing an app that refers to the entity.

Istnieją dwa sposoby tworzenia jednostki:There are two ways to create an entity:

  • Tworzenie jednostki od początku.Create the entity from scratch. Domyślnie jednostka zawiera tylko cztery pola systemowe i pole tytułu rekordu.By default, the entity contains only four system fields and a record title field.
  • Tworzenie jednostki bazującej na innej jednostce przez skopiowanie pól i ustawień tej jednostki, ale nie danych.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

W obu przypadkach usługa Microsoft PowerApps automatycznie magazynuje i pomaga zabezpieczyć dane.In both cases, Microsoft PowerApps automatically stores and helps secure the data. Po utworzeniu jednostki możesz utworzyć lub zmodyfikować jedno lub więcej z jej pól i utworzyć relacje między jednostkami.After you create an entity, you can create or modify one or more of its fields, and build relationships between entities.

Uwaga: Przed utworzeniem jednostki zobacz listę jednostek standardowych.Note: Before you create an entity, see the list of standard entities. Te jednostki obejmują typowe scenariusze, takie jak konta i kontakty.These entities cover typical scenarios, such as accounts and contacts. Jeśli jedna z tych jednostek spełni Twoje wymagania jako gotowa do użycia lub tylko po drobnych zmianach, możesz zaoszczędzić trochę czasu, zaczynając od tej jednostki.If one of these entities will meet your requirements out of the box or after only minor changes, you can save yourself some time by starting with that entity.

Tworzenie jednostkiCreate an entity

    1. W witrynie powerapps.com rozwiń sekcję Common Data Service i kliknij lub naciśnij pozycję Jednostki w lewym okienku nawigacji.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
  1. Jeśli baza danych nie została utworzona, musisz ją utworzyć.If you haven't created a database, you need to create one. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a Common Data Service database (Tworzenie bazy danych Common Data Service).For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Nowa jednostka.Near the upper-right corner, click or tap New entity.
  3. W polu Nazwa jednostki wprowadź nazwę dla jednostki.In the Entity name field, enter a name for the entity. Upewnij się, że nazwa jest jasna i zrozumiała, ponieważ nie będzie można jej zmienić po utworzeniu jednostki.Make sure that the name is clear and meaningful, because you can't change it after you create the entity. Opracowując aplikację w formule, będziesz odwoływać się do tej jednostki przy użyciu tej nazwy.When you develop an app, you will reference the entity by this name in a formula.
  4. Określ nazwę wyświetlaną i, opcjonalnie, opis dla jednostki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dalej.Specify a display name and, optionally, a description for the entity, and then click or tap Next.
  5. Opcjonalnie: Zmień wartość pola Tytuł na lepiej opisującą dane.Optional: Change the value in the Title field to something that is more meaningful for your data.
  6. Kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz, aby utworzyć jednostkę.Click or tap Create to create the entity.

Jednostka zostanie wyświetlona na liście jednostek w bazie danych.Your entity appears in the list of entities in your database. Aby wyświetlić jednostkę na początku listy, kliknij lub naciśnij nagłówek kolumny Typ.To show your entity at the top of the list, click or tap the Type column header. Jednostki zostaną posortowane według typu, przy czym wszystkie jednostki niestandardowe znajdą się nad jednostkami standardowymi.The entities will be sorted by type, and all custom entities will appear above all standard entities.

Pola systemowe i pole tytułu rekorduSystem fields and the record title field

Wszystkie jednostki mają pięć pól systemowych.All entities have five system fields. Te pola są tylko do odczytu.These fields are read-only. W związku z tym nie możesz tych pól zmienić ani usunąć i nie możesz przypisać do nich wartości.Therefore, you can't change or delete these fields, and you don't assign values to them.

Nazwa wyświetlanaDisplay name Nazwa pola systemowegoSystem field name Typ danychData type OpisDescription
IdId Nazwa pola systemowegoSystem field name Big IntegerBig Integer Unikatowy identyfikator rekordu.The unique identifier for the record.
Created ByCreated By CreatedByUserCreatedByUser TekstText Użytkownik, który utworzył rekord.The user who created a record.
Created Record DateCreated Record Date CreatedOnDateTimeCreatedOnDateTime DateTimeDateTime Data i godzina utworzenia rekordu.The date and time when a record was created.
Last modified ByLast modified By LastModifiedByUserLastModifiedByUser TekstText Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował rekord.The user who most recently modified the record.
Modified Record DateModified Record Date LastModifiedDateTimeLastModifiedDateTime DateTimeDateTime Data i godzina ostatniej modyfikacji rekordu.The date and time when a record was most recently modified.

W przypadku jednostki utworzonej od podstaw wyświetlane jest także niestandardowe pole o nazwie Tytuł.If you create an entity from scratch, it also contains a custom field that is named Title. To pole jest ustawione jako pole Tytuł rekordu.This field is set as the record's Title field. Wartość pola Tytuł jest przyjaznym dla użytkownika identyfikatorem rekordu, gdy ten rekord jest używany w aplikacji.The Title field value is the user-friendly identifier of a record whenever you use that record in an app. Możesz zmienić, które pole jest polem Tytuł, ale każda jednostka musi je mieć.You can change which field is the Title field, but every entity must have a Title field.

Następne krokiNext steps

Informacje dotyczące prywatnościPrivacy notice

W naszych systemach diagnostycznych gromadzimy i przechowujemy nazwy niestandardowych jednostek i pól, korzystając ze wspólnego modelu danych usługi Microsoft PowerApps.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Używamy tej wiedzy do ulepszania wspólnego modelu danych dla naszych klientów.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Nazwy jednostek i pól tworzone przez twórców pomagają nam zrozumieć scenariusze, które są wspólne dla społeczności usługi Microsoft PowerApps, i ustalić luki w pokryciu standardowej jednostki usługi, takiej jak schematy związane z organizacjami.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Dane w tabelach bazy danych skojarzone z tymi jednostkami nie są dostępne dla firmy Microsoft ani nie są przez nią używane. Nie są one też replikowane poza region, w którym następuje aprowizacja bazy danych.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Należy jednak zauważyć, że nazwy niestandardowych jednostek i pól mogą być replikowane między regionami i są usuwane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Firma Microsoft dba o Twoją prywatność zgodnie z dokładniejszym opisem zawartym w naszym Centrum zaufania.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.