Tworzenie relacji między jednostkamiBuild a relationship between entities

Dane w jednej jednostce często odwołują się do danych w innej jednostce.Data in one entity often relates to data in another entity. Na przykład możesz mieć jednostkę Klienci i jednostkę Zamówienia, a jednostka Zamówienia może mieć relację odnośnika z jednostką Klienci do wyświetlania, który klient złożył zamówienie.For example, you might have a Customers entity and an Orders entity, and the Orders entity might have a lookup relation to the Customers entity to show which customer placed the order. Przy użyciu pola odnośnika możesz wyświetlać dane z jednostki Klienci dla klienta, który złożył zamówienie.You can use a lookup field to show data from the Customers entity for the customer who placed the order. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Entity relationships and lookup fields (Relacje między jednostkami i pola odnośnika).For more information, see Entity relationships and lookup fields.

Definiowanie relacjiDefine a relationship

Można utworzyć kilka typów relacji z jednej jednostki do innej (lub pomiędzy jednostką i nią samą).You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Każda jednostka może mieć relację z więcej niż jedną jednostką i każda jednostka może mieć więcej niż jedną relację z inną jednostką.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Oto niektóre popularne typy relacji:Some common relationship types are:

 • Normalna — Ten typ relacji istnieje między dwoma jednostkami.Normal - This type of relationship exists between two entities.
 • Autorelacja — Ten typ relacji istnieje między jednostką a nią samą.Self - This type of relationship exists between an entity and itself.
 • Jeden do jednego — W tym typie relacji każdy rekord w jednostce A może odnosić się tylko do jednego rekordu w jednostce B i na odwrót.One-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match only one record in entity B, and vice versa. Bieżąca wersja usługi Common Data Service nie obsługuje tego typu relacji dla jednostek niestandardowych.The current release of the Common Data Service does not support this type of relationship for custom entities.
 • Jeden do wielu — W tym typie relacji każdy rekord w jednostce A może odnosić się do więcej niż jednego rekordu w jednostce B, ale każdy rekord w jednostce B może odnosić się tylko do jednego rekordu w jednostce A.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A.
 • Wiele do wielu — W tym typie relacji każdy rekord w jednostce A może odnosić się do więcej niż jednego rekordu w jednostce B i na odwrót.Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. Bieżąca wersja usługi Common Data Service nie obsługuje tego typu relacji.The current release of the Common Data Service doesn't support this type of relationship.

Dodawanie relacji odnośnikówAdd a lookup relation

Aby dodać relację odnośnika do jednostki, utwórz relację na karcie Relacje i określ jednostkę, z którą chcesz utworzyć relację.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. W witrynie powerapps.com rozwiń sekcję Common Data Service i kliknij lub naciśnij pozycję Jednostki w lewym okienku nawigacji.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Na liście jednostek kliknij lub naciśnij jednostkę, aby wyświetlić jej pola.In the list of entities, click or tap an entity to display its fields. Można filtrować listę, wpisując jeden lub więcej znaków w pasku wyszukiwania nad listą.You can filter the list by typing one or more characters in the search bar above the list.
 3. W górnej części ekranu kliknij lub naciśnij pozycję Relacje.Near the top of the screen, click or tap Relationships. Na tej karcie są pokazywane wszystkie relacje dla jednostki.This tab shows you all of the relationships for the entity. Kliknij pozycję Nowa relacja.Click New relationship.
 4. Na stronie Tworzenie relacji określ jednostkę powiązaną, z którą chcesz utworzyć relację, a następnie określ nazwę i nazwę wyświetlaną relacji.On the Create relationship page, specify the related entity with which you want to create a relationship and then, specify the name and display name of the relation.
 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz, aby potwierdzić zmiany.Click or tap Save to commit the changes. Pole wyszukiwania o takiej samej nazwie zostanie utworzone automatycznie.A lookup field with the same name will be automatically created.

Używanie pola odnośnika w aplikacjiUse a lookup field in an app

Jeśli automatycznie utworzysz aplikację z jednostki zawierającej pole odnośnika, będzie ono wyświetlane jako kontrolka Lista rozwijana, która zawiera dane z pola klucza podstawowego powiązanej jednostki w stanie zwiniętym.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the primary key field of the referred entity in a collapsed state. Aby wyświetlić dwa pola na liście rozwijanej, gdy jest ona rozwinięta, musisz dodać pole PrimaryId i drugie dowolnie wybrane pole do grupy pól Domyślne wyszukiwanie powiązanej jednostki relacji odnośnika.To see two fields in the drop down when it is expanded, you must add the PrimaryId field and a second field of your choice to the Default Lookup field group of the related entity of the lookup relation.

Usuwanie rekordu z relacją odnośnikaDelete a record with a lookup relation

Jeśli jednostka A ma relację odnośnika do jednostki B:If entity A has a lookup relation to entity B:

 • Możesz usunąć dowolny rekord w jednostce A bez ograniczeń.You can delete any record in entity A without restriction.
 • Jeśli rekord w jednostce B odnosi się do co najmniej jednego rekordu w jednostce A, przed usunięciem rekordu w jednostce B należy najpierw usunąć wszystkie rekordy w jednostce A, do których odnosi się rekord w jednostce B.If a record in entity B matches one or more records in entity A, you must delete all matching records in entity A before you can delete the record in entity B.

Uwaga

Jeśli jednostka B jest jednostką standardową z relacją nadrzędną do jednostki A i usuniesz rekord z jednostki A, wszystkie zgodne rekordy w jednostce B również zostaną usunięte.If entity B is a standard entity with a parent relationship to entity A and you delete a record from entity A, all matched records in entity B are also deleted.

Aby dowiedzieć się, jak usunąć pole, zobacz Zarządzanie polami.For information about how to delete a field, see Manage fields.

Następne krokiNext steps