Importowanie lub eksportowanie danych z usługi Common Data ServiceImport or export data from the Common Data Service

Dane można przenosić z lub do usługi Common Data Service na jeden z dwóch sposobów:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Jeśli chcesz wykonać jednorazowy import lub eksport zbiorczy danych, możesz użyć programu Microsoft Excel dla wielu jednostek.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Jeśli potrzebujesz ciągłego importu lub eksportu danych dla jednej jednostki do innej usługi, takiej jak Dynamics 365 lub Salesforce czy nawet pliku programu Excel.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. Do skonfigurowania importu lub eksportu ciągłego możesz użyć programu Microsoft Flow.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Jednorazowe zaimportowanie lub wyeksportowanie danychImport or export data once

Importowanie danych z programu ExcelImport data from Excel

 1. W witrynie powerapps.com rozwiń sekcję Common Data Service i kliknij lub naciśnij pozycję Jednostki w lewym okienku nawigacji.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Kliknij lub naciśnij wielokropek obok pozycji Nowa jednostka, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Importuj dane.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Wybierz jednostkę, do której chcesz importować dane, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dalej.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Kliknij lub naciśnij pozycję Wyszukaj.Click or tap Search. Wybierz plik, z którego chcesz importować dane.Select the file that you want to import data from.
 5. Jeśli pozycja Stan mapowania nie ma wartości Dopasowanie z zielonym znacznikiem wyboru, musisz określić mapowanie między polami jednostki a kolumnami w pliku programu Excel.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Aby zamapować kolumny, wykonaj następujące czynności:To map the columns:
  1. Kliknij przycisk lub naciśnij pozycję Pokaż mapowanie.Click or tap Show Mapping.
  2. Wybierz dla każdego pola jednostki odpowiednią kolumnę w pliku programu Excel.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz zmiany.Click or tap Save changes.
 6. Kliknij pozycję Importuj.Click Import.

Eksportowanie danych do programu ExcelExport data to Excel

Dane możesz wyeksportować jednorazowo z jednostki standardowej lub niestandardowej, a także możesz wyeksportować dane z więcej niż jednej jednostki naraz.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. W przypadku eksportowania danych z więcej niż jednej jednostki każda jednostka jest eksportowana do osobnego pliku programu Microsoft Excel.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. W witrynie powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Jednostki na lewym pasku nawigacyjnym.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Kliknij lub naciśnij wielokropek obok pozycji Nowa jednostka, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Eksportuj dane.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Zaznacz jednostki, z których chcesz eksportować dane, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Eksportuj do programu Excel.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Gdy pojawi się komunikat Ukończono eksportowanie, kliknij lub naciśnij pozycję Pobierz wyeksportowane dane, aby pobrać dane.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Konfigurowanie importu lub eksportu ciągłego przy użyciu programu Microsoft FlowUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Import lub eksport ciągły możesz skonfigurować dla jednej jednostki standardowej lub niestandardowej naraz.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Oto niektóre z miejsc, z którymi możesz utworzyć połączenie:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Pliki programu Microsoft Excel przechowywane w dowolnym dostawcy plików w chmurzeMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • Baza danych programu Microsoft SQL, zarówno w chmurze, jak i lokalnaA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • Łącznik niestandardowy zdefiniowany do tworzenia połączenia z Twoimi własnymi systemamiA custom connector that you define to connect to your own systems

Obecnie importowanie lub eksportowanie danych przy użyciu usługi Microsoft Flow nie jest usługą pełnej synchronizacji.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Po dodaniu obiektu do jednej usługi zostanie on zaimportowany do drugiego systemu.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Oznacza to jednak, że jeśli obiekt zostanie usunięty z jednego systemu, nie zostanie on usunięty z drugiego systemu.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

Sposób konfigurowania importu zależy od tego, czy istnieje już szablon dla obiektu, który chcesz zaimportować.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Jeśli szablon istnieje, możesz skonfigurować go do kopiowania danych z jednego systemu do drugiego.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie przepływu, który używa usługi Common Data Service.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Jednak jeśli taki szablon nie istnieje, musisz utworzyć przepływ, który może korzystać z bazy danych.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z tematem Jak utworzyć przepływ od podstaw.For more details, refer to How to create a flow from scratch.