Usuwanie aplikacji z poziomu usługi PowerAppsDelete an app from PowerApps

Ten artykuł pokazuje, jak usunąć aplikację z Twojego konta usługi PowerApps oraz z kont użytkowników, którym ta aplikacja została udostępniona.This article shows you how to delete an app from your PowerApps account and from the accounts of anybody with whom the app was shared.

Usuwanie aplikacji z Twojego kontaDelete an app from your account

 1. Otwórz witrynę powerapps.com, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Aplikacje na lewym pasku nawigacyjnym.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

 2. (Opcjonalnie) W pobliżu lewego górnego rogu odfiltruj listę aplikacji, aby wyświetlić tylko te aplikacje, których jesteś właścicielem lub współautorem.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

  Uwaga

  Jeśli aplikacji, którą chcesz usunąć, nie ma na liście, upewnij się, że jesteś w odpowiednim środowisku.If the app that you want to delete doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

 3. W pobliżu prawej krawędzi kliknij lub naciśnij ikonę z informacjami odpowiadającą aplikacji, którą chcesz usunąć.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to delete.

 4. W pobliżu prawego górnego rogu kliknij lub naciśnij ikonę kosza, aby usunąć aplikację.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the app.

  Uwaga

  Aby usunąć aplikację, musisz mieć do niej uprawnienie Współautor.You must have the Contributor permission for an app before you can delete it.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij lub naciśnij pozycję Usuń z chmury.In the dialog box that appears, click or tap Delete from cloud.

  Ważne

  Ta akcja spowoduje trwałe usunięcie tej aplikacji nie tylko z Twojego konta, ale także z kont wszystkich użytkowników, którym ta aplikacja została udostępniona.This action will permanently delete this app not only from your account but also from the accounts of all users with whom this app was shared.

Więcej zasobówMore resources

Udostępnianie aplikacjiShare an app
Zmienianie nazwy i kafelka aplikacjiChange app name and tile
Przywracanie aplikacji do poprzedniej wersjiRestore an app to a previous version