Najlepsze rozwiązania i wskazówki dotyczące aplikacji opartych na modeluBest practices and guidance for model-driven apps

Aplikacje oparte na modelu to skoncentrowana na składnikach metoda tworzenia aplikacji, która może być rozszerzana przez dewelopera w celu uzyskania dużo bardziej dopasowanego środowiska.Model-driven apps is a component-focused approach to app development which can be extended by a developer to achieve a much more tailored experience. Deweloper dostosowujący aplikacje oparte na modelu powinien znać przyjęte wskazówki i najlepszych rozwiązania.While customizing model-driven apps, a developer should be aware of the established guidance and best practices.

W tej sekcji poznasz zidentyfikowane przez nas problemy, ich znaczenie oraz wskazówki umożliwiające ich rozwiązanie.Within this section you will learn about the issues we have identified, their impact, and understand the guidance to resolve them. Wyjaśnimy, dlaczego pewne czynności należy wykonać w określony sposób, aby w przyszłości uniknąć potencjalnych problemów.We will explain the background about why things should be done in a certain way and avoid potential problems in the future. Może to korzystnie wpłynąć na użyteczność, obsługę i wydajność Twojego środowiska.This can benefit the usability, supportability, and performance of your environment. Dokumentacja wskazówek obejmuje informacje dostępne dotychczas w przewodnikach dla deweloperów i administratorów.The guidance documentation supports the existing information within the Developer and Administration guides.

Typy dostosowań docelowychTargeted customization types

Dokumentacja jest przeznaczona dla następujących typów dostosowań:The documentation targets the following customization types:

 • Projekt aplikacji opartej na modeluModel-driven app design
 • Projekt formularza jednostkiEntity form design
 • Skrypt po stronie klientaClient scripting
 • Zasoby internetoweWeb resources

SekcjeSections

Każdy artykuł ze wskazówkami zawiera większość lub wszystkie poniższe sekcje:Each guidance article includes most or all of the following sections:

 • Tytuł — opis wskazówkiTitle - description of the guidance
 • Kategoria — co najmniej jeden obszar dotknięty problemem w przypadku nieprzestrzegania wskazówekCategory - one or more areas impacted by not following the guidance
 • Potencjalny wpływ — poziom zagrożenia (wysoki, średni lub niski) dla środowiska w przypadku nieprzestrzegania wskazówekImpact potential - the level of risk (high, medium, or low) of affecting the environment by not following the guidance
 • Objawy — możliwe oznaki nieprzestrzegania wskazówekSymptoms - possible indications that the guidance has not been followed
 • Wskazówki — zalecenia, które mogą również zawierać przykładyGuidance - recommendations that may also include examples
 • Wzorce problemu — opis lub przykłady nieprzestrzegania wskazówekProblematic patterns - description or examples of not following the guidance
 • Dodatkowe informacje — dodatkowe szczegóły zapewniające szerszą perspektywęAdditional information - supporting details for a more extensive view
 • Zobacz też — odwołania do dodatkowych informacji na temat czegoś, co zostało wspomniane w artykuleSee also - references to learn more about something mentioned in the article

KategorieCategories

Każdy artykuł ze wskazówkami należy do co najmniej jednej z następujących kategorii:Each guidance article is classified with one or more of the following categories:

 • Użycie — niepoprawne użycie określonego interfejsu API, wzorca lub konfiguracjiUsage – improper usage of a particular API, pattern, or configuration
 • Projektowanie — wady projektu dostosowaniaDesign – design flaws in a customization
 • Wydajność — dostosowanie lub wzorzec, które mogą mieć negatywny wpływ na wydajność w takich obszarach jak zarządzanie pamięcią, użycie procesora CPU, ruch sieciowy czy środowisko użytkownikaPerformance – customization or pattern that may produce a negative effect on performance in areas such as memory management, CPU utilization, network traffic, or user experience
 • Zabezpieczenia — potencjalne luki w zabezpieczeniach dostosowania, które mogą zostać wykorzystane w środowisku uruchomieniowymSecurity – potential vulnerabilities in a customization that could be exploited in a runtime environment
 • Gotowość do uaktualnienia — dostosowanie lub wzorzec, które mogą zwiększyć ryzyko nieudanego uaktualnienia wersjiUpgrade Readiness - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful version upgrade
 • Migracja w trybie online — dostosowanie lub wzorzec, które mogą zwiększyć ryzyko nieudanej migracji w trybie onlineOnline Migration - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful online migration
 • Łatwość konserwacji — dostosowanie, które niepotrzebnie zwiększa nakład pracy deweloperów niezbędnej do wprowadzenia zmian, częstotliwość wymaganych zmian lub ryzyko wprowadzenia regresjiMaintainability – customization that unnecessarily increases the amount of developer effort required to make changes, the frequency of required changes, or the chance of introducing regressions
 • Obsługa — dostosowanie lub wzorzec, które nie mieszczą się w ramach opublikowanych oświadczeń dotyczących obsługi, między innymi użycie usuniętych interfejsów API lub implementacja zabronionych technikSupportability – customization or pattern that falls outside the boundaries of published supportability statements, including usage of removed APIs or implementation of forbidden techniques