Korzystanie z kontrolki Formularz jednostkiUse the Entity form control

Szybsze tworzenie aplikacji dzięki użyciu kontrolki Formularz jednostki, która umożliwia dodawanie rozbudowanych formularzy dla jednostki usługi Common Data Service.Create apps faster by using the Entity form control to add rich forms for a Common Data Service entity.

Aby obejrzeć prezentację kontrolki Formularz jednostki, zobacz ten wpis w blogu: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service (Nowa kontrolka Formularz jednostki — funkcja eksperymentalna w usłudze Common Data Service).For an introduction to the Entity form control, see this blog post: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service.

Ważne: należy pamiętać o eksperymentalnym charakterze kontrolki Formularz jednostki, o którym wspomina wpis w blogu, i ostrożnie używać kontrolki Formularz jednostki w aplikacjach produkcyjnych, przynajmniej obecnie.Important: Please be aware of the experimental nature of the Entity form control as outlined in the blog post, and be careful about using the Entity form control in production apps, at least for now.

Kluczowe właściwościKey properties

Poniżej przedstawiono kluczowe właściwości kontrolki formularza jednostki.Here are the key properties of an Entity form control.

DataSource — określa źródło danych zawierające rekordy przeznaczone do wyświetlenia.DataSource – Specifies the data source that contains the record(s) that you want to display.
Uwaga: aktualnie jako źródła danych dla kontrolki Formularz jednostki są obsługiwane tylko jednostki w usłudze Common Data Service.Note: Currently only entities in the Common Data Service are supported as data sources for the Entity form control.

Pattern — określa styl formularza, który ma zostać wyświetlony w kontrolce Formularz jednostki.Pattern – Specifies the style of the form that you want to display in the Entity form control. Tę właściwość należy ustawić za pomocą wyliczenia FormPattern.Set this property by using the FormPattern enumeration.

 • FormPattern.List — wyświetla tabelaryczną listę rekordów.FormPattern.List – Displays a tabular list of records.
 • FormPattern.CardList — wyświetla listę kart rekordów.FormPattern.CardList – Displays a card list of records.
 • FormPattern.Details — wyświetla formularz przeznaczony do wyświetlenia lub edycji szczegółów pojedynczego rekordu.FormPattern.Details – Displays a form to view or edit the details of a single record.
 • FormPattern.None — żaden styl nie został jawnie określony.FormPattern.None – No style has been explicitly specified. Domyślnie przyjmuje wartość List dla aplikacji na tablety i CardList dla aplikacji na telefony.Defaults to List for tablet apps and CardList for phone apps.

Item — określa rekord w źródle danych, który będzie wyświetlany przez kontrolkę Formularz jednostki.Item – Specifies the record in the data source that the Entity form control should display. Ta właściwość jest używana tylko wtedy, gdy właściwość Pattern jest ustawiona na FormPattern.Details.This property is used only when Pattern is set to FormPattern.Details.

Selected — pobiera aktualnie wybrany rekord.Selected – Gets the record that’s currently selected.
Przykład: jeśli kontrolka Formularz jednostki wyświetla listę rekordów zamówień sprzedaży, wówczas właściwość Selected zwraca rekord, który jest aktualnie wybrany.Example: If the Entity form control displays a list of sales-order records, the Selected property will give you the record that’s currently selected. Możliwe jest także uzyskanie dostępu do pola w rekordzie.You can also access a field within a record. (Na przykład należy określić wartość pola Account wybranego rekordu jako Selected.Account).(For example, specify the value of the Account field of the selected record as Selected.Account.)

SelectableFields — określa, które pola powinny się wyświetlać jako linki.SelectableFields – Specifies which fields should appear as links. Ustaw wartość tej właściwości, używając następującej składni:Set the value of this property by using this syntax:
{Field1Name : true, Field2Name : true}{Field1Name : true, Field2Name : true}
Przykład: jeśli chcesz, aby pola SalesOrderId i Account były wyświetlane jako linki w formularzu, ustaw właściwość SelectableFields tego formularza na następującą wartość:Example: If you want the SalesOrderId and Account fields to appear as links in a form, set the SelectableFields property of that form to this value:
{SalesOrderId : true, Account : true}{SalesOrderId : true, Account : true}

SelectedField — określa pole, które zostało kliknięte lub naciśnięte.SelectedField – Determines which field was clicked or tapped. Dotyczy to tylko pól określonych jako SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.
Przykład: jeśli ustawisz właściwość SelectableFields na {SalesOrderId : true, Account : true}, a użytkownik kliknie lub naciśnie pole Account, wówczas właściwość SelectedField.Account zostanie ustawiona na wartość true.Example: If you set the SelectableFields property to {SalesOrderId : true, Account : true} and the user clicks or taps the Account field, SelectedField.Account is set to true.

OnFieldSelect — reakcja aplikacji, gdy użytkownik kliknie lub naciśnie pole.OnFieldSelect – How an app responds when the user clicks or taps a field. Dotyczy to tylko pól określonych jako SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.

Modo — określa tryb formularza.Mode – Determines the mode of the form. Aby zmienić tryb, użyj funkcji ViewForm, EditForm lub NewForm.To change the mode, use the ViewForm, EditForm, or NewForm function. Funkcje te działają tylko wtedy, gdy właściwość Pattern jest ustawiona na FormPattern.Details.These functions work only when the Pattern property is set to FormPattern.Details. Ustaw wartość właściwości Mode na wartość wyliczenia FormMode.Set the value of the Mode property to a value of the FormMode enumeration.

 • FormMode.View — pozwala użytkownikom wyświetlać rekord, ale nie zezwala na jego edycję ani na dodawanie rekordów.FormMode.View – Allows users to view but not edit or add a record.
 • FormMode.Edit — umożliwia użytkownikom edytowanie rekordu.FormMode.Edit – Allows users to edit a record.
 • FormMode.Edit — umożliwia użytkownikom dodawanie rekordów.FormMode.New – Allows users to add a record.

OnSuccess — reakcja aplikacji, gdy operacja na danych zakończy się powodzeniem.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

OnFailure — reakcja aplikacji, gdy operacja na danych zakończy się niepowodzeniem.OnFailure - How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

Unsaved — określa, czy rekord, który użytkownik edytuje, zawiera niezapisane zmiany.Unsaved – Determines whether a record that a user is editing has unsaved changes.

Następujące udostępnione funkcje mogą być używane z kontrolką Formularz jednostki lub kontrolką formularza edycji.You can use these shared functions with either the Entity form control or the Edit form control. Funkcje te działają z kontrolką Formularz jednostki, gdy jej właściwość Pattern jest ustawiona na FormPattern.Details.These functions work with the Entity form control only when its Pattern property is set to FormPattern.Details.

ViewForm — ustawia właściwość Mode kontrolki Formularz jednostki na FormMode.View.ViewForm – Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.View.

EditForm — ustawia właściwość Mode kontrolki Formularz jednostki na FormMode.Edit.EditForm- Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.Edit.

NewForm — ustawia właściwość Mode kontrolki Formularz jednostki na FormMode.New.NewForm - Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.New.

SubmitForm — zapisuje zmiany, gdy użytkownik edytuje rekord w kontrolce Formularz jednostki.SubmitForm - Saves changes when a user edits a record in an Entity form control.

ResetForm — porzuca niezapisane zmiany, gdy użytkownik edytuje rekord w kontrolce Formularz jednostki.ResetForm - Abandons unsaved changes when a user edits a record in an Entity form control.

Znasz już różne właściwości i funkcje, a teraz możemy przyjrzeć się im w działaniu.Now that you have an overview of the various properties and functions, let’s look at them in action.

Uwaga: jeśli nie masz dostępu do bazy danych usługi Common Data Service, utwórz taką bazę, zanim zaczniesz wykonywać poniższe kroki.Note: If you don’t have access to a Common Data Service database, create one before you start to follow these steps.

Wyświetlanie listy rekordówDisplay a list of records

Pięć następnych procedur stanowi jeden, kompletny przykład użycia kontrolek Formularz jednostki.The next five procedures provide a single, end-to-end example of how to use Entity form controls. W tej procedurze dodajemy formularz, który pokazuje listę zamówień sprzedaży.In this procedure, add a form that shows a list of sales orders.

 1. Utwórz pustą aplikację na tablet.Create a blank tablet app.

 2. Zmień nazwę pierwszego ekranu na SalesOrderListScreen.Rename the first screen SalesOrderListScreen.

 3. Na karcie Wstawianie kliknij lub naciśnij pozycję Formularze, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Formularz jednostki (wersja eksperymentalna).On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Entity form (experimental).

  Do ekranu zostanie dodana kontrolka Formularz jednostki.An Entity form control is added to the screen.

 4. Zmień nazwę kontrolki Formularz jednostki na SalesOrderListForm i zmień jej rozmiar w taki sposób, aby zakrywała cały ekran.Rename the Entity form control SalesOrderListForm, and resize it to cover the entire screen.
 5. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij ikonę bazy danych obok napisu Nie wybrano źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the right-hand pane, click or tap the database icon next to the text No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 6. Na liście połączeń kliknij lub naciśnij połączenie z Twoją bazą danych.In the list of connections, click or tap the connection for your database.

 7. Na liście jednostek kliknij lub naciśnij pozycję Zamówienie sprzedaży, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Zostanie utworzone źródło danych dla jednostki Zamówienie sprzedaży, a właściwość DataSource kontrolki SalesOrderListForm zostanie ustawiona na to źródło danych.A data source for the Sales order entity is created, and the DataSource property of the SalesOrderListForm is set to that data source.

  W kontrolce Formularz jednostki widoczna będzie lista zamówień sprzedaży.The Entity form control shows a list of sales orders. Za pomocą kontrolki Formularz jednostki szybko wyświetliliśmy formularz listy bez konieczności ręcznego tworzenia takiego formularza.By using the Entity form control, you quickly displayed a list form without having to manually build it.

  Właściwość Pattern kontrolki Formularz jednostki nie była ustawiana, dlatego domyślnie przyjęła wzorzec List.You didn’t set the Pattern property for the Entity form control, so it defaults to the List pattern. Dodatkowo grupa pól DefaultList jednostki Zamówienie sprzedaży została wykorzystana w celu wyświetlenia formularza listy.In addition, the DefaultList field group of the Sales order entity is used to display the list form. Formularz jest dynamiczny i będzie automatycznie odzwierciedlał wszelkie zmiany w grupie pól.The form is also dynamic and will automatically reflect any change in the field group.

 8. (Opcjonalnie) Wyświetl grupę pól DefaultList jednostki Zamówienie sprzedaży:(Optional) View the DefaultList field group of the Sales order entity:

  1. Zaloguj się w witrynie powerapps.com, kliknij lub naciśnij polecenie Common Data Service w lewym panelu nawigacyjnym, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Jednostki.Sign in to powerapps.com, click or tap Common Data Service in the left navigation pane, and then click or tap Entities.
  2. Na liście jednostek kliknij lub naciśnij polecenie Zamówienie sprzedaży, kliknij lub naciśnij kartę Grupy pól, a następnie kliknij lub naciśnij grupę pól DefaultList.In the list of entities, click or tap Sales order, click or tap the Field groups tab, and then click or tap the DefaultList field group.

   Pola na liście zamówień sprzedaży pasują do pól z tego obszaru.The fields in the sales order list match those listed here.

   W usłudze Common Data Service możesz modyfikować grupy pól dla jednostek niestandardowych (ale nie dla jednostek standardowych) celem zmiany pól, które pojawiają się na odpowiadających formularzach kontrolki Formularz jednostki.In the Common Data Service, you can modify field groups for custom entities (but not standard entities) to change the fields that appear on the corresponding forms that the Entity form control displays. Najlepsze jest jednak to, że każda zmiana grupy pól jest automatycznie uwzględniana we wszystkich aplikacjach, które używają kontrolki Formularz jednostki w celu wyświetlania odpowiadającego formularza.Best of all, any change to the field group is automatically reflected in all the apps that use an Entity form control to display the corresponding form.

Wyświetlanie szczegółów rekorduDisplay the details of a record

Dodajmy inną kontrolkę Formularz jednostki, aby wyświetlać szczegóły zamówienia sprzedaży wybranego na wcześniej utworzonej liście.Let’s add another Entity form control to display the details of the sales order that’s selected in the list that you created earlier.

 1. Zmień rozmiar kontrolki SalesOrderListForm w taki sposób, aby zakrywała pół ekranu, a następnie dodaj drugą kontrolkę Formularz jednostki, która będzie zakrywała drugą połowę ekranu.Resize SalesOrderListForm to cover half the screen, and add a second Entity form control to cover the other half of the screen.

 2. Zmień nazwę drugiej kontrolki Formularz jednostki na SalesOrderDetailsForm, a następnie połącz ją z utworzonym wcześniej źródłem danych Zamówienie sprzedaży.Rename the second Entity form control SalesOrderDetailsForm, and connect it to the Sales order data source that you created earlier.

 3. Ustaw właściwość Pattern kontrolki SalesOrderDetailsForm na FormPattern.Details.Set the Pattern property of SalesOrderDetailsForm to FormPattern.Details.

  Kontrolka SalesOrderDetailsForm używa grupy pól DefaultDetails jednostki Zamówienie sprzedaży w celu wyświetlenia formularza.SalesOrderDetailsForm uses the DefaultDetails field group of the Sales order entity to display the form. Tym razem, podobnie jak w przypadku kontrolki SalesOrderListForm, możesz szybko pokazać szczegóły rekordów bez konieczności budowania formularza.As with the SalesOrderListForm, you can quickly show record details without having to manually build a form.

 4. Ustaw właściwość Item kontrolki SalesOrderDetailsForm na SalesOrderListForm.Selected.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to SalesOrderListForm.Selected.

  Kontrolka SalesOrderDetailsForm wyświetli szczegóły rekordu, który użytkownik kliknie lub naciśnie w kontrolce SalesOrderListForm.SalesOrderDetailsForm will display the details of the record that the user clicks or taps in SalesOrderListForm.

 5. Wyświetl podgląd aplikacji, naciskając klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij zamówienie sprzedaży na liście po lewej stronie.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a sales order in the list on the left.

  Szczegóły wybranego zamówienia pojawią się po prawej stronie.The details of the order that you selected appear on the right side.

Konfigurowanie pola w celu przechodzenia do innego ekranuConfigure a field to navigate to another screen

Dodamy teraz więcej ekranów do naszej aplikacji, a w kontrolce Formularz jednostki skonfigurujemy pola umożliwiające przechodzenie do innego ekranu w aplikacji, gdy użytkownik kliknie lub naciśnie odpowiednie pole.Next let’s add more screens to our app and then configure fields in an Entity form control to navigate to another screen in the app when the user clicks or taps a field.

 1. Dodaj drugi ekranu do aplikacji i zmień jego nazwę na SalesOrderDetailsScreen.Add a second screen to the app, and rename the screen SalesOrderDetailsScreen.
 2. Wytnij kontrolkę SalesOrderDetailsForm, wklej ją na ekranie SalesOrderDetailsScreen, a następnie zmień wielkość formularza w taki sposób, aby zakrywał większość ekranu i pozostawiał tylko miejsce na ikonę u góry.Cut the SalesOrderDetailsForm, paste it on the SalesOrderDetailsScreen, and resize the form to cover most of the screen, leaving enough space for an icon at the top.
 3. W pobliżu lewego górnego narożnika ekranu SalesOrderDetailsScreen dodaj ikonę ze strzałką cofania.Add a back-arrow icon near the upper-left corner of SalesOrderDetailsScreen.
 4. Ustaw właściwość OnSelect ikony ze strzałką cofania na funkcję Back.Set the OnSelect property of the back-arrow icon to the Back function.

 5. Na ekranie SalesOrderListScreen zmień rozmiar kontrolki SalesOrderListForm w taki sposób, aby zakrywała cały ekran.On the SalesOrderListScreen, resize the SalesOrderListForm to cover the entire screen.
 6. Kliknij lub naciśnij kontrolkę SalesOrderListForm, aby ją wybrać.Click or tap the SalesOrderListForm to select it.
 7. W panelu po prawej stronie w obszarze Pola ustaw SalesOrderId, aby przejść do ekranu SalesOrderDetailsScreen.In the right-hand pane, under Fields, set SalesOrderId to navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

  Kontrolka Formularz jednostki wyświetli wartości w polu SalesOrderId (pierwsza kolumna na liście) jako linki.The Entity form control displays the values in the SalesOrderId field (the first column in the list) as links.

 8. Wyświetl podgląd aplikacji, naciskając klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij link na liście zamówień sprzedaży.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Zostanie otwarty drugi ekran, w którym widoczne będą szczegóły wybranego zamówienia sprzedaży.The second screen opens and displays the details of the sales order that you specified.

  W celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat innego zamówienia sprzedaży kliknij lub naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do listy, a następnie kliknij lub naciśnij link do zamówienia, którego szczegóły chcesz wyświetlić.To display the details of a different sales order, click or tap the back arrow to navigate back to the list, and then click or tap the link of the order for which you want to show details.

Właściwość Item kontrolki SalesOrderDetailsForm jest ustawiona na SalesOrderListForm.Selected, dzięki czemu kontrolka SalesOrderDetailsForm pokazuje szczegóły rekordu wybranego przez użytkownika w kontrolce SalesOrderListForm.The Item property of the SalesOrderDetailsForm is set to SalesOrderListForm.Selected so that SalesOrderDetailsForm shows details about the record that the user selects in SalesOrderListForm. Kontekst wybranego rekordu można także uzyskać, używając zmiennej kontekstowej NavigationContext, która jest tworzona automatycznie podczas korzystania z panelu dostosowywania formularzy w celu skonfigurowania pola do nawigowania.You can also get the context of the selected record by using the NavigationContext context variable, which gets automatically created when you use the form-customization pane to configure a field to navigate.

 1. Ustaw właściwość Item kontrolki SalesOrderDetailsForm na NavigationContext.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to NavigationContext.

 2. Wyświetl podgląd aplikacji, naciskając klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij link na liście zamówień sprzedaży.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Aplikacja otworzy ekran SalesOrderDetailsScreen i wyświetli szczegóły wybranego zamówienia sprzedaży.The app opens SalesOrderDetailsScreen and displays the details of the sales order that you specified.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jaki sposób panel dostosowywania formularzy konfiguruje dla nas nawigację i kontekst.Let’s dig into how the form-customization pane sets up the navigation and context for us.

Właściwość SelectableFields kontrolki SalesOrderListForm określa SalesOrderId jako pole dostępne do wyboru.The SelectableFields property of the SalesOrderListForm specifies SalesOrderId as a selectable field.

To ustawienie zostało skonfigurowane automatycznie, gdy użyliśmy panelu dostosowywania formularzy, aby skonfigurować pole SalesOrderId w celu przechodzenia do ekranu SalesOrderDetailsScreen.This was set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen. W związku z tym wartości w polu SalesOrderId są wyświetlane jako linki.Therefore, the values in the SalesOrderId field appear as links.

Właściwość OnFieldSelect kontrolki SalesOrderListForm jest ustawiona na funkcję If, która ustala, że gdy użytkownik kliknie lub naciśnie pole Identyfikator zamówienia sprzedaży, wówczas spełniona zostanie zależność: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.The OnFieldSelect property of the SalesOrderListForm is set to an If function, which determines whether the user clicks or taps the Sales order ID field: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.

Jeśli wynikiem szacowania funkcji będzie true, ekran SalesOrderDetailsScreen zostanie otwarty ze zmienną kontekstową NavigationContext, której używaliśmy wcześniej.If the function is evaluated as true, the SalesOrderDetailsScreen opens with the context variable named NavigationContext that we used earlier.

Wszystkie te ustawienia zostały skonfigurowane automatycznie, gdy użyliśmy panelu dostosowywania formularzy, aby skonfigurować pole SalesOrderId w celu przechodzenia do ekranu SalesOrderDetailsScreen.All this was also set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

Zatem gdy użytkownik kliknie lub naciśnie pole identyfikatora zamówienia sprzedaży, oszacowanie funkcji If zwróci wartość prawda, a funkcja Navigate zostanie wywołana z odpowiednim kontekstem i otworzy ekran szczegółów.Therefore, when the user clicks or taps a sales order ID field, the If function evaluates to true, and the Navigate function is called with the corresponding context, opening the details screen.

Uwaga: gdy używasz panelu dostosowywania formularzy, wartość zmiennej NavigationContext jest inteligentnie ustalana automatycznie.Note: When you use the form-customization pane, the NavigationContext is intelligently determined for you. Gdy klikniesz lub naciśniesz pole SalesOrderId, zmienna NavigationContext zostanie ustawiona na SalesOrderListForm.Selected, co pokazuje wcześniejsza formuła.When the user clicks or taps SalesOrderId, NavigationContext is set to SalesOrderListForm.Selected, as the earlier formula shows. Gdybyśmy ustawili pole Konto jako cel nawigacji, zmienna NavigationContext zostałaby ustawiona na SalesOrderListForm.Selected.Account, co zapewniłoby przekazanie poprawnego kontekstu.If we had specified the Account field for navigation instead, NavigationContext would have been set to SalesOrderListForm.Selected.Account, ensuring that the correct context is passed. Jednak w celu skorzystania z tego kontekstu potrzebna byłaby kontrolka Formularz jednostki połączona z jednostką Konto w usłudze Common Data Service.However, to consume that context, you would need an Entity form control connected to the Account entity in the Common Data Service.

Edycja i zapisywanie rekorduEdit and save a record

Na koniec dowiemy się, jak możemy edytować i zapisywać rekord w kontrolce Formularz jednostki.Finally let’s look at how we can edit and save a record in an Entity form control.

 1. Na ekranie SalesOrderDetailsScreen dodaj ikonę edycji i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:On the SalesOrderDetailsScreen, add an edit icon, and then set its OnSelect property to this formula:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. Dodaj ikonę znacznika wyboru obok ikony edycji, a następnie ustaw właściwość OnSelect tej ikony znacznika wyboru na następującą formułę:Add a checkmark icon next to the edit icon, and then set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. Wyświetl podgląd aplikacji, naciskając klawisz F5, kliknij lub naciśnij link Identyfikator zamówienia sprzedaży, aby wyświetlić szczegóły zamówienia sprzedaży, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę edycji.Preview the app by pressing F5, click or tap a Sales order ID link to view the details of a sales order, and then click or tap the edit icon.

  Właściwość Mode kontrolki Formularz jednostki jest ustawiona na FormMode.Edit, dzięki czemu można edytować rekord.The Mode of the Entity form control is set to FormMode.Edit so that you can edit the record.

 4. Zaktualizuj zawartość pola Stan zamówienia i zmień ją na wartość Faktura.Update the Order status to Invoice.

 5. Zaktualizuj zawartość pola Sprzedawca i zmień ją na wartość WRK014.Update the Sales person to WRK014.

  Aby ułatwić wybór Sprzedawcy, kontrolka Formularz jednostki automatycznie wyświetla pełny szczegółowy obszar wyszukiwania.To help you pick the Sales person, the Entity form control automatically renders a rich detailed lookup. W celu wygenerowania i wyświetlenia tego obszaru wyszukiwania kontrolka używa grupy pól DefaultLookup jednostki Worker w usłudze Common Data Service.To generate and display this lookup, the control uses the DefaultLookup field group of the Worker entity in the Common Data Service. Jednostka Worker jest używana, ponieważ pole Sprzedawca jest typu Worker.The Worker entity is used because the Sales person field is of type Worker.

 6. Kliknij lub naciśnij ikonę znacznika wyboru, aby zapisać zmiany.Click or tap the checkmark icon to save your changes.

Ten krok kończy ten artykuł dotyczący używania kontrolki Formularz jednostki w aplikacjach.This step concludes this article on how to use the Entity form control in your apps. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje okażą się pomocne i ułatwią rozpoczęcie pracy z kontrolką Formularz jednostki.We hope that you find the information covered here useful to get started using the Entity form control. Czekamy na Wasze opinie na temat kontrolki Formularz jednostki oraz na temat naszych działań, poprzez które chcemy Wam ułatwić szybkie dodawanie bogatych formularzy do Waszych aplikacji.We look forward to hearing what you think about the Entity form control and our overall push toward helping you quickly add rich forms to your apps.