Dokumentacja formuł w usłudze PowerAppsFormula reference for PowerApps

Formuły łączą wiele elementów.Formulas combine many elements. Poniżej wymieniono:Listed below are:

  • Funkcje — przyjmują parametry, wykonują operację i zwracają wartość.Functions take parameters, perform an operation, and return a value. Na przykład funkcja Sqrt(25) zwraca wartość 5.For example, Sqrt(25) returns 5. Funkcje są wzorowane na funkcjach programu Microsoft Excel.Functions are modeled after Microsoft Excel functions. Niektóre funkcje mają skutki uboczne, na przykład funkcje takie jak SubmitForm, które są odpowiednie tylko w przypadku formuł zachowania, takich jak Button.OnSelect.Some functions have side effects, such as SubmitForm, which are appropriate only in a behavior formula such as Button.OnSelect.
  • Sygnały — zwracają informacje o środowisku.Signals return information about the environment. Na przykład Location zwraca bieżące współrzędne GPS urządzenia.For example, Location returns the device's current GPS coordinates. Sygnały nie przyjmują parametrów ani nie mają efektów ubocznych.Signals don't take parameters or have side effects.
  • Wyliczenia — zwracają wstępnie zdefiniowane wartości stałe.Enumerations return a pre-defined constant value. Na przykład Color jest wyliczeniem, które ma wstępnie zdefiniowane wartości dla Color.Red, Color.Blue itd.For example, Color is an enumeration that has pre-defined values for Color.Red, Color.Blue, and so forth. Obejmuje to typowe wyliczenia. Wyliczenia właściwe dla funkcji opisano w ramach funkcji.Common enumerations are included here; function-specific enumerations are described with the function.
  • Operatory nazwane, takie jak ThisItem i Parent — zapewniają dostęp do informacji z poziomu kontenera.Named operators, such as ThisItem and Parent, provide access to information from within a container.

Inne elementy obejmują:Other elements include:

AA

Abs — wartość bezwzględna liczby.Abs – Absolute value of a number.

Acceleration — odczytuje czujnik przyspieszenia w urządzeniu.Acceleration – Reads the acceleration sensor in your device.

Acos — zwraca arcus cosinus liczby, w radianach.Acos – Returns the arccosine of a number, in radians.

Acot — zwraca arcus cotangens liczby, w radianach.Acot – Returns the arccotangent of a number, in radians.

AddColumns — zwraca tabelę z dodanymi kolumnami.AddColumns – Returns a table with columns added.

And — operator logiczny AND.And – Boolean logic AND. Zwraca wartość true, jeśli wszystkie argumenty mają wartość true.Returns true if all arguments are true. Można również użyć operatora &&.You can also use the && operator.

App — zwraca informacje o aktualnie uruchomionej aplikacji, np. aktualnie wyświetlany ekran.App – Returns information about the currently running app, such as which screen is currently displayed.

Asin — zwraca arcus sinus liczby, w radianach.Asin – Returns the arcsine of a number, in radians.

Atan — zwraca arcus tangens liczby, w radianach.Atan – Returns the arctangent of a number, in radians.

Atan2 — zwraca arcus tangens na podstawie współrzędnych (x,y), w radianach.Atan2 – Returns the arctangent based on an (x,y) coordinate, in radians.

Average — oblicza średnią wyrażenia tabeli lub zestawu argumentów.Average – Calculates the average of a table expression or a set of arguments.

BB

Back — wyświetla poprzedni ekran.Back – Displays the previous screen.

Blank – zwraca wartość pustą, którą można użyć, aby wstawić wartość NULL do źródła danych.Blank – Returns a blank value that can be used to insert a NULL value in a data source.

CC

Calendar — pobiera informacje o bieżących ustawieniach regionalnych kalendarza.Calendar – Retrieves information about the calendar for the current locale.

Char — przekształca kod znaku w ciąg.Char – Translates a character code into a string.

Clear — usuwa wszystkie dane z kolekcji.Clear – Deletes all data from a collection.

ClearCollect — usuwa wszystkie dane z kolekcji, a następnie dodaje zestaw rekordów.ClearCollect – Deletes all data from a collection and then adds a set of records.

Clock — pobiera informacje o bieżących ustawieniach regionalnych zegara.Clock – Retrieves information about the clock for the current locale.

Coalesce — zastępuje puste wartości, pozostawiając wartości inne niż puste bez zmian.Coalesce – Replaces blank values while leaving non-blank values unchanged.

Collect — tworzy kolekcję lub dodaje dane do źródła danych.Collect – Creates a collection or adds data to a data source.

Color — ustawia właściwość na wbudowaną wartość koloru.Color – Sets a property to a built-in color value.

ColorFade — powoduje zanikanie wartości koloru.ColorFade – Fades a color value.

ColorValue — przekształca kod szesnastkowy lub nazwę koloru CSS na wartość koloru.ColorValue – Translates a CSS color name or a hex code to a color value.

Compass — zwraca kierunek wskazywany przez kompas.Compass – Returns your compass heading.

Concat — łączy ciągi w źródle danych.Concat – Concatenates strings in a data source.

Concatenate — łączy ciągi.Concatenate – Concatenates strings.

Connection — zwraca informacje dotyczące połączenia sieciowego.Connection – Returns information about your network connection.

Count — zlicza rekordy tabeli zawierające liczby.Count – Counts table records that contain numbers.

Cos — zwraca cosinus kąta określonego w radianach.Cos – Returns the cosine of an angle specified in radians.

Cot — zwraca cotangens kąta określonego w radianach.Cot – Returns the cotangent of an angle specified in radians.

CountA — zlicza rekordy tabeli, które nie są puste.CountA – Counts table records that aren't empty.

CountIf — zlicza rekordy tabeli, które spełniają warunek.CountIf – Counts table records that satisfy a condition.

CountRows — zlicza rekordy tabeli.CountRows – Counts table records.

DD

DataSourceInfo — udostępnia informacje dotyczące źródła danych.DataSourceInfo – Provides information about a data source.

Date — zwraca wartość daty/godziny na podstawie wartości Year, Month i Day.Date – Returns a date/time value, based on Year, Month, and Day values.

DateAdd — dodaje dni, miesiące, kwartały lub lata do wartości daty/godziny.DateAdd – Adds days, months, quarters, or years to a date/time value.

DateDiff — odejmuje dwie wartości daty i wyświetla wynik w dniach, miesiącach, kwartałach lub latach.DateDiff – Subtracts two date values, and shows the result in days, months, quarters, or years.

DateTimeValue — konwertuje ciąg daty i godziny na wartość daty/godziny.DateTimeValue – Converts a date and time string to a date/time value.

DateValue — konwertuje ciąg daty na wartość daty/godziny.DateValue – Converts a date-only string to a date/time value.

Day — pobiera część dotyczącą dnia z wartości daty/godziny.Day – Retrieves the day portion of a date/time value.

Defaults — zwraca wartości domyślne źródła danych.Defaults – Returns the default values for a data source.

Degrees — konwertuje wartość w radianach na wartość w stopniach.Degrees - Converts radians to degrees.

Disable — wyłącza sygnał, np. Location do odczytu GPS.Disable – Disables a signal, such as Location for reading the GPS.

Distinct — sumuje rekordy tabeli, usuwając duplikaty.Distinct – Summarizes records of a table, removing duplicates.

Download — pobiera plik z Internetu na urządzenie lokalne.Download – Downloads a file from the web to the local device.

DropColumns — zwraca tabelę z co najmniej jedną usuniętą kolumną.DropColumns – Returns a table with one or more columns removed.

EE

EditForm — resetuje kontrolkę formularza do edycji elementu.EditForm – Resets a form control for editing of an item.

Enable — włącza sygnał, np. Location do odczytu GPS.Enable – Enables a signal, such as Location for reading the GPS.

EndsWith — sprawdza, czy ciąg tekstowy kończy się innym ciągiem tekstowym.EndsWith – Checks whether a text string ends with another text string.

Errors — udostępnia informacje o błędach wcześniejszych zmian źródła danych.Errors – Provides error information for previous changes to a data source.

EncodeUrl — koduje znaki specjalne przy użyciu kodowania adresu URL.EncodeUrl – Encodes special characters using URL encoding.

Exit —kończy działanie aktualnie uruchomionej aplikacji.Exit – Exits the currently running app.

Exp — zwraca liczbę e podniesioną do potęgi.Exp - Returns e raised to a power.

FF

Filter — zwraca tabelę filtrowaną na podstawie jednego lub większej liczby kryteriów.Filter – Returns a filtered table based on one or more criteria.

Find — sprawdza, czy jeden ciąg występuje w innym i zwraca lokalizację.Find – Checks whether one string appears within another and returns the location.

First — zwraca pierwszy rekord tabeli.First – Returns the first record of a table.

FirstN — zwraca pierwszy zestaw rekordów (N rekordów) tabeli.FirstN – Returns the first set of records (N records) of a table.

ForAll — oblicza wartości i wykonuje akcje dla wszystkich rekordów tabeli.ForAll – Calculates values and performs actions for all records of a table.

GG

GroupBy — zwraca tabelę z pogrupowanymi rekordami.GroupBy – Returns a table with records grouped together.

HH

HashTags — wyodrębnia hasztagi (ciągi#) z ciągu tekstowego.HashTags – Extracts the hashtags (#strings) from a string.

Hour — zwraca część dotyczącą godziny z wartości daty/godziny.Hour – Returns the hour portion of a date/time value.

II

If — zwraca jedną wartość, jeśli warunek jest spełniony, a inną wartość, gdy nie.If – Returns one value if a condition is true and another value if not.

IsBlank — sprawdza pod kątem pustej wartości.IsBlank – Checks for a blank value.

IsEmpty — sprawdza pod kątem pustej tabeli.IsEmpty – Checks for an empty table.

IsMatch — sprawdza ciąg względem wzorca.IsMatch – Checks a string against a pattern. Możliwość używania wyrażeń regularnych.Regular expressions can be used.

IsNumeric — sprawdza pod kątem wartości liczbowej.IsNumeric – Checks for a numeric value.

IsToday — sprawdza, czy wartość daty/godziny wypada w dniu dzisiejszym.IsToday – Checks whether a date/time value is sometime today.

LL

Language — zwraca tag języka bieżącego użytkownika.Language – Returns the language tag of the current user.

Last — zwraca ostatni rekord tabeli.Last – Returns the last record of a table.

LastN — zwraca ostatni zestaw rekordów (N rekordów) tabeli.LastN – Returns the last set of records (N records) of a table.

Launch — uruchamia adres internetowy lub aplikację.Launch – Launches a web address or an app.

Left — zwraca część najdalej z lewej strony ciągu.Left – Returns the left-most portion of a string.

Len — zwraca długość ciągu.Len – Returns the length of a string.

Ln — zwraca logarytm naturalny.Ln – Returns the natural log.

LoadData — ładuje kolekcję z prywatnego magazynu usługi PowerApps.LoadData – Loads a collection from PowerApps private storage.

Location — zwraca Twoją lokalizację w postaci współrzędnych geograficznych z użyciem globalnego systemu pozycjonowania GPS i innych informacji.Location – Returns your location as a map coordinate by using the Global Positioning System (GPS) and other information.

LookUp — wyszukuje pojedynczy rekord w tabeli na podstawie jednego lub większej liczby kryteriów.LookUp – Looks up a single record in a table based on one or more criteria.

Lower — konwertuje litery w ciągu tekstowym na małe litery.Lower – Converts letters in a string of text to all lowercase.

MM

Max — wartość maksymalna wyrażenia tabeli lub zestawu argumentów.Max – Maximum value of a table expression or a set of arguments.

Mid — zwraca środkową część ciągu.Mid – Returns the middle portion of a string.

Min — wartość minimalna wyrażenia tabeli lub zestawu argumentów.Min – Minimum value of a table expression or a set of arguments.

Minute — pobiera część dotyczącą minut z wartości daty/godziny.Minute – Retrieves the minute portion of a date/time value.

Mod — zwraca resztę z dzielenia dzielnej przez dzielnik.Mod – Returns the remainder after a dividend is divided by a divisor.

Month — pobiera część dotyczącą miesiąca z wartości daty/godziny.Month – Retrieves the month portion of a date/time value.

NN

Navigate — zmienia wyświetlany ekran.Navigate – Changes which screen is displayed.

NewForm — resetuje kontrolkę formularza do tworzenia elementu.NewForm – Resets a form control for creation of an item.

Not — operator logiczny NOT.Not – Boolean logic NOT. Zwraca wartość true, jeśli jej argument ma wartość false, albo zwraca wartość false, jeśli jej argument ma wartość true.Returns true if its argument is false, and returns false if its argument is true. Można również użyć operatora !.You can also use the ! operator.

Now — zwraca bieżącą wartość daty/godziny.Now – Returns the current date/time value.

OO

Or — operator logiczny OR.Or – Boolean logic OR. Zwraca wartość true, jeśli dowolny z jej argumentów ma wartość true.Returns true if any of its arguments are true. Można również użyć operatora ||.You can also use the || operator.

PP

Param — zapewnia dostęp do parametrów przekazanych do aplikacji po jej otwarciu.Param – Provides access to parameters passed to the app when the user opened it.

Parent — zapewnia dostęp do właściwości kontrolki kontenera.Parent – Provides access to a container control's properties.

Patch — modyfikuje lub tworzy co najmniej jeden rekord w źródle danych, a także scala rekordy poza źródłem danych.Patch – Modifies or creates a record in a data source, or merges records outside of a data source.

Pi — zwraca liczbę π.Pi – Returns the number π.

PlainText — usuwa tagi HTML i XML z ciągu.PlainText – Removes HTML and XML tags from a string.

Power — zwraca liczbę podniesioną do potęgi.Power – Returns a number raised to a power. Można również użyć operatora ^.You can also use the ^ operator.

Proper — konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu w ciągu na wielką literę, a pozostałe litery na małe litery.Proper – Converts the first letter of each word in a string to uppercase, and converts the rest to lowercase.

RR

Radians — konwertuje stopnie na radiany.Radians - Converts degrees to radians.

Rand — zwraca liczbę pseudolosową.Rand – Returns a pseudo-random number.

Refresh — odświeża rekordy źródła danych.Refresh – Refreshes the records of a data source.

Remove — usuwa jeden lub więcej określonych rekordów ze źródła danych.Remove – Removes one or more specific records from a data source.

RemoveIf — usuwa rekordy ze źródła danych na podstawie warunku.RemoveIf – Removes records from a data source based on a condition.

RenameColumns — umożliwia zmianę nazw kolumn w tabeli.RenameColumns – Renames columns of a table.

Replace — zastępuje część ciągu innym ciągiem, uwzględniając pozycję początkową w ciągu.Replace – Replaces part of a string with another string, by starting position of the string.

Reset — resetuje kontrolkę wejściową do jej wartości domyślnej przez odrzucenie zmian wprowadzonych przez użytkownika.Reset – Resets an input control to its default value, discarding any user changes.

ResetForm — resetuje kontrolkę formularza do edycji istniejącego elementu.ResetForm – Resets a form control for editing of an existing item.

Revert — ładuje ponownie rekordy źródła danych i czyści błędy.Revert – Reloads and clears errors for the records of a data source.

RGBA — zwraca wartość koloru zestawu składników: czerwony, zielony, niebieski i alfa.RGBA – Returns a color value for a set of red, green, blue, and alpha components.

Right — zwraca część najdalej z prawej strony ciągu.Right – Returns the right-most portion of a string.

Round — zaokrągla do najbliższej liczby.Round – Rounds to the closest number.

RoundDown — zaokrągla w dół do poprzedzającej największej liczby.RoundDown – Rounds down to the largest previous number.

RoundUp — zaokrągla w górę do kolejnej najmniejszej liczby.RoundUp – Rounds up to the smallest next number.

SS

SaveData — zapisuje kolekcję w prywatnym magazynie usługi PowerApps.SaveData – Saves a collection to PowerApps private storage.

Search znajduje w tabeli rekordy, które w jednej z kolumn zawierają podany ciąg.Search – Finds records in a table that contain a string in one of their columns.

Second — pobiera część dotyczącą sekund z wartości daty/godziny.Second – Retrieves the second portion of a date/time value.

Set — ustawia wartość zmiennej globalnej.Set – Sets the value of a global variable.

ShowColumns — zwraca tabelę zawierającą tylko wybrane kolumny.ShowColumns – Returns a table with only selected columns.

Shuffle — losowo zmienia kolejność rekordów tabeli.Shuffle – Randomly reorders the records of a table.

Sin — zwraca sinus kąta określonego w radianach.Sin – Returns the sine of an angle specified in radians.

Sort — zwraca posortowaną tabelę na podstawie formuły.Sort – Returns a sorted table based on a formula.

SortByColumns — zwraca posortowaną tabelę na podstawie jednej kolumny lub większej liczby kolumn.SortByColumns – Returns a sorted table based on one or more columns.

Split — dzieli ciąg tekstowy na tabelę podciągów.Split – Splits a text string into a table of substrings.

Sqrt — zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby.Sqrt – Returns the square root of a number.

StartsWith — sprawdza, czy ciąg tekstowy zaczyna się innym ciągiem tekstowym.StartsWith – Checks if a text string begins with another text string.

StdevP — zwraca odchylenie standardowe argumentów.StdevP – Returns the standard deviation of its arguments.

Substitute — zastępuje część ciągu innym ciągiem, uwzględniając pasujące ciągi.Substitute – Replaces part of a string with another string, by matching strings.

SubmitForm — zapisuje element kontrolki formularza do źródła danych.SubmitForm – Saves the item in a form control to the data source.

Sum — oblicza sumę wyrażenia tabeli lub zestawu argumentów.Sum – Calculates the sum of a table expression or a set of arguments.

Switch — dopasowuje do zestawu wartości, a następnie oblicza odpowiednią formułę.Switch – Matches with a set of values and then evaluates a corresponding formula.

TT

Table — tworzy tymczasową tabelę.Table – Creates a temporary table.

Tan — zwraca tangens kąta określonego w radianach.Tan - Returns the tangent of an angle specified in radians.

Text — formatuje liczbę jako ciąg do wyświetlenia.Text – Formats a number as a string for display.

ThisItem — w galerii lub formularzu zwraca dane dla bieżącego elementu z kontenera.ThisItem – When in a gallery or form, returns the data for the current item from the container.

Time — zwraca wartość daty/godziny na podstawie wartości Hour, Minute i Second.Time – Returns a date/time value, based on Hour, Minute, and Second values.

TimeValue — konwertuje ciąg godziny na wartość daty/godziny.TimeValue – Converts a time-only string to a date/time value.

TimeZoneOffset — zwraca różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym użytkownika w minutach.TimeZoneOffset – Returns the difference between UTC and the user's local time in minutes.

Today — zwraca bieżącą wartość daty/godziny.Today – Returns the current date/time value.

Trim — usuwa dodatkowe spacje z końca i wewnętrznej części ciągu tekstowego.Trim – Removes extra spaces from the ends and interior of a string of text.

TrimEnds — usuwa dodatkowe spacje tylko z końca ciągu tekstowego.TrimEnds – Removes extra spaces from the ends of a string of text only.

UU

Ungroup — usuwa grupowanie.Ungroup – Removes a grouping.

Update — zastępuje rekord w źródle danych.Update – Replaces a record in a data source.

UpdateContext — ustawia wartość co najmniej jednej zmiennej kontekstowej bieżącego ekranu.UpdateContext – Sets the value of one or more context variables of the current screen.

UpdateIf — modyfikuje zestaw rekordów w źródle danych na podstawie warunku.UpdateIf – Modifies a set of records in a data source based on a condition.

Upper — konwertuje litery w ciągu tekstowym na wielkie litery.Upper – Converts letters in a string of text to all uppercase.

User — zwraca informacje o bieżącym użytkowniku.User – Returns information about the current user.

VV

Validate — sprawdza, czy wartość pojedynczej kolumny lub pełnego rekordu jest prawidłowa dla danego źródła danych.Validate – Checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

Value — konwertuje ciąg tekstowy na liczbę.Value – Converts a string to a number.

VarP — zwraca wariancję argumentów.VarP – Returns the variance of its arguments.

ViewForm — resetuje kontrolkę formularza do podglądu istniejącego elementu.ViewForm – Resets a form control for viewing of an existing item.

WW

Weekday — pobiera część dotyczącą dnia tygodnia z wartości daty/godziny.Weekday – Retrieves the weekday portion of a date/time value.

YY

Year — pobiera część dotyczącą roku z wartości daty/godziny.Year – Retrieves the year portion of a date/time value.