Funkcje Average, Max, Min, StdevP, Sum i VarP w usłudze PowerAppsAverage, Max, Min, StdevP, Sum, and VarP functions in PowerApps

Funkcje agregujące, które sumują zestaw liczb.Aggregate functions that summarize a set of numbers.

OpisDescription

Funkcja Average oblicza średnią (arytmetyczną) argumentów.The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments.

Funkcja Max znajduje wartość maksymalną.The Max function finds the maximum value.

Funkcja Min znajduje wartość minimalną.The Min function finds the minimum value.

Funkcja Sum oblicza sumę argumentów.The Sum function calculates the sum of its arguments.

Funkcja StdevP oblicza standardowe odchylenie argumentów.The StdevP function calculates the standard deviation of its arguments.

Funkcja VarP oblicza wariancję argumentów.The VarP function calculates the variance of its arguments.

Wartości dla tych funkcji można podać jako:You can supply the values for these functions as:

  • Oddzielne argumenty.Separate arguments. Na przykład funkcja Sum( 1, 2, 3 ) zwróci wynik 6.For example, Sum( 1, 2, 3 ) returns 6.
  • Tabelę oraz formułę, która ma zostać zastosowana do tej tabeli.A table and a formula to operate over that table. Dla każdego rekordu Zostanie obliczona wartość zagregowana wartości formuły.The aggregate will be calculated on the values of the formula for each record.

Pola aktualnie przetwarzanego rekordu są dostępne w formule.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Do odwoływania się do nich służy nazwa — tak jak w przypadku każdej innej wartości.You simply reference them by name as you would any other value. Do właściwości kontrolki i innych wartości można się też odwoływać z całej aplikacji.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady poniżej i pracę z zakresami rekordów.For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkcje te działają tylko w przypadku wartości numerycznych.These functions operate on numeric values only. Inne typy wartości, takie jak ciągi lub rekordy, są ignorowane.Other types of values, such as strings or records, are ignored. Funkcja Value pozwala skonwertować ciąg na liczbę.Use the Value function to convert a string into a number.

Funkcje Average, Max, Min i Sum mogą być delegowane, jeśli są używane ze źródłem danych obsługującym delegowanie tych funkcji.The Average, Max, Min, and Sum functions can be delegated when used with a data source that supports delegation for these functions. Żadne źródło danych nie umożliwia jednak delegowania funkcji StdevP ani VarP.However, StdevP and VarP can't be delegated for any data sources. Jeśli delegowanie nie jest obsługiwane, zostanie pobrana tylko pierwszą część danych, a funkcja zostanie zastosowana lokalnie.If delegation is not supported, only the first portion of the data will be retrieved and then the function applied locally. Wynik może nie być reprezentacyjny dla całości.The result may not represent the complete story. Podczas tworzenia zostanie wyświetlona niebieska kropka przypominająca o tym ograniczeniu i sugerująca przejście na opcję obsługującą delegowanie, jeśli jest to możliwe.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie delegowania.For more information, see the delegation overview.

SkładniaSyntax

Average( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( FormułaNumeryczna1, [ FormułaNumeryczna2, ... ] )VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • FormułyNumeryczne — wymagane.NumericalFormula(s) - Required. Wartości liczbowe objęte działaniami.Numeric values to operate on.

Average( Tabela, FormułaNumeryczna )Average( Table, NumericalFormula )
Max( Tabela, FormułaNumeryczna )Max( Table, NumericalFormula )
Min( Tabela, FormułaNumeryczna )Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Tabela, FormułaNumeryczna )Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Tabela, FormułaNumeryczna )StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Tabela, FormułaNumeryczna )VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
  • FormułaNumeryczna — wymagane.NumericalFormula - Required. Formuła obliczana dla każdego rekordu.Formula to evaluate for each record. Wynik tej formuły służy do agregacji.The result of this formula is used for the aggregation. W tej formule można użyć kolumn tabeli.You can use columns of the table in the formula.

PrzykładyExamples

Krok po krokuStep by step

Załóżmy, że istnieje źródło danych o nazwie Sales, które zawiera kolumny CostPerUnit i UnitsSold, a właściwość Text etykiety zostaje ustawiona na następującą funkcję:Let's say that you had a data source named Sales that contained a CostPerUnit column and a UnitsSold column, and you set the Text property of a label to this function:
Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)

Na etykiecie zostanie pokazana łączna sprzedaż uzyskana przez pomnożenie wartości w tych kolumnach dla każdego rekordu, a następnie dodanie wyników dotyczących wszystkich rekordów:The label would show total sales by multiplying the values in those columns for each record and then adding the results from all records together:
Obliczenia całkowitej sprzedaży na podstawie sprzedanych jednostek i kosztu jednostkowego

W kolejnym przykładzie załóżmy, że mamy suwaki o nazwach Slider1, Slider2 i Slider3 oraz etykietę z właściwością Text ustawioną na następującą formułę:As a different example, let's say that you had sliders that were named Slider1, Slider2, and Slider3 and a label with its Text property set to this formula:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)

Etykieta będzie wskazywać sumę wszystkich wartości ustawionych na suwakach.The label would show the sum of all values to which the sliders were set.