Wyliczenie Color oraz funkcje ColorFade, ColorValue i RGBA w usługach PowerAppsColor enumeration and ColorFade, ColorValue, and RGBA functions in PowerApps

Stosowanie wartości kolorów wbudowanych, definiowanie kolorów niestandardowych i używanie mieszania alfa.Using built in color values, defining custom colors, and Alpha blending.

OpisDescription

Wyliczenie Color ułatwia uzyskiwania dostępu do kolorów zdefiniowanych przez kaskadowe arkusze stylów (CSS) języka HTML.The Color enumeration is an easy way to access the colors defined by HTML's Cascading Style Sheets (CSS). Na przykład Color.Red zwraca czysty kolor czerwony.For example, Color.Red returns a pure red color. Lista tych kolorów jest dostępna na końcu niniejszego artykułu.The list of these colors is included at the end of this article.

Funkcja ColorValue zwraca kolor na podstawie ciągu koloru z arkuszy CSS.The ColorValue function returns a color based on a CSS color string. Można używać nazw kolorów z CSS, takich jak „RosyBrown”, a także wartości szesnastkowych, takich jak „#bc8f8f”.Both names of CSS colors such as "RosyBrown" and hex values such as "#bc8f8f" may be used.

Funkcja RGBA zwraca kolor oparty na składnikach czerwonym, zielonym i niebieskim.The RGBA function returns a color based on Red, Green, and Blue color components. Uwzględnia ona również składnik alfa przeznaczony do mieszania kolorów obiektów umieszczanych warstwowo jeden na drugim.It also includes an Alpha component used for mixing colors of objects layered on top of one another. Składnik Alfa przyjmuje wartości od 0 lub 0%, co odpowiada pełnej przezroczystości i niewidoczności, aż do 1 lub 100%, co odpowiada pełnemu kryciu i całkowitemu blokowaniu warstw znajdujących się poniżej.Alpha varies from 0 or 0% which is fully transparent and invisible to 1 or 100% which is fully opaque and completely blocks out layers below.

Funkcja ColorFade zwraca jaśniejszą i ciemniejszą wersję koloru.The ColorFade function returns a brighter or darker version of a color. Stopień zanikania przyjmuje wartości od –1, co odpowiada pełnemu zaciemnieniu koloru do czerni, poprzez 0, co nie wpływa na kolor, aż do 1, co odpowiada pełnemu rozjaśnieniu koloru do bieli.The amount of fade varies from -1 which fully darkens a color to black, to 0 which has no impact on the color, to 1 which fully brightens a color to white.

SkładniaSyntax

Color.NazwaKoloruColor.ColorName

  • NazwaKoloru — wymagane.ColorName - Required. Nazwa koloru z kaskadowych arkuszy stylów (CSS).A Cascading Style Sheet (CSS) color name. Możliwe wartości wyliczenia zawiera lista poniżej.See list below of possible enumeration values.

ColorValue( KolorCSS )ColorValue( CSSColor )

  • KolorCSS — wymagane.CSSColor - Required. Definicja koloru z kaskadowych arkuszy stylów (CSS).A Cascading Style Sheet (CSS) color definition. Można używać zarówno nazw kolorów, na przykład „OliveDrab”, jak i wartości szesnastkowych, takich jak „#6b8e23”.Both names of colors, such as "OliveDrab", and hex values, such as "#6b8e23", may be used.

RGBA( Czerwony, Zielony, Niebieski, Alfa )RGBA( Red, Green, Blue, Alpha )

  • Czerwony, Zielony, Niebieski — wymagane.Red, Green, Blue - Required. Wartości składników kolorów z zakresu od 0 (brak nasycenia) do 255 (pełne nasycenie).Color component values, ranging from 0 (no saturation) to 255 (full saturation).
  • Alfa — wymagane.Alpha - Required. Składnik alfa z zakresu od 0 (w pełni przezroczyste) do 1 (całkowicie nieprzezroczyste).Alpha component, ranging from 0 (fully transparent) to 1 (fully opaque). Można także użyć procentu od 0% do 100%.You can also use a percentage, 0% to 100%.

ColorFade( Kolor, StopieńZanikania )ColorFade( Color, FadeAmount )

  • Kolor — wymagane.Color - Required. Wartość koloru, taka jak Color.Red, albo wynik funkcji ColorValue lub RGBA.A color value such as Color.Red or the output from ColorValue or RGBA.
  • StopieńZanikania — wymagane.FadeAmount - Required. Liczba z zakresu od –1 do 1.A number between -1 and 1. –1 powoduje całkowite zaciemnienie koloru do czerni. 0 nie ma wpływu na kolor. 1 powoduje całkowite rozjaśnieni koloru do bieli.-1 fully darkens a color to black, 0 has no impact on the color, and 1 fully brightens a color to white.

Kolory wbudowaneBuilt in colors

Wyliczenie ColorColor enumeration ColorValue z kodem szesnastkowymColorValue with Hex Code RGBARGBA Próbka koloruColor Swatch
Color.AliceBlueColor.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )ColorValue( "#f0f8ff" ) RGBA( 240, 248, 255, 1 )RGBA( 240, 248, 255, 1 ) Margotkowy
Color.AntiqueWhiteColor.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )ColorValue( "#faebd7" ) RGBA( 7, "250, 235,215, 1 )RGBA( 7, "250, 235,215, 1 ) BielAntyczna
Color.AquaColor.Aqua ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0, 255, 255, 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) Akwamaryna
Color.AquamarineColor.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )ColorValue( "#7fffd4" ) RGBA( 127, 255, 212, 1 )RGBA( 127, 255, 212, 1 ) Beryl
Color.AzureColor.Azure ColorValue( "#f0ffff" )ColorValue( "#f0ffff" ) RGBA( 240, 255, 255, 1 )RGBA( 240, 255, 255, 1 ) BłękitPruski
Color.BeigeColor.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )ColorValue( "#f5f5dc" ) RGBA( 245, 245, 220, 1 )RGBA( 245, 245, 220, 1 ) Beżowy
Color.BisqueColor.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )ColorValue( "#ffe4c4" ) RGBA( 255, 228, 196, 1 )RGBA( 255, 228, 196, 1 ) Różowobrązowy
Color.BlackColor.Black ColorValue( "#000000" )ColorValue( "#000000" ) RGBA( 0, 0, 0, 1 )RGBA( 0, 0, 0, 1 ) Czarny
Color.BlanchedAlmondColor.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )ColorValue( "#ffebcd" ) RGBA( 255, 235, 205, 1 )RGBA( 255, 235, 205, 1 ) Migdałowy
Color.BlueColor.Blue ColorValue( "#0000ff" )ColorValue( "#0000ff" ) RGBA( 0, 0, 255, 1 )RGBA( 0, 0, 255, 1 ) Niebieski
Color.BlueVioletColor.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )ColorValue( "#8a2be2" ) RGBA( 138, 43, 226, 1 )RGBA( 138, 43, 226, 1 ) Niebieskofioletowy
Color.BrownColor.Brown ColorValue( "#a52a2a" )ColorValue( "#a52a2a" ) RGBA( 165, 42, 42, 1 )RGBA( 165, 42, 42, 1 ) Brązowy
Color.BurlywoodColor.Burlywood ColorValue( "#deb887" )ColorValue( "#deb887" ) RGBA( 222, 184, 135, 1 )RGBA( 222, 184, 135, 1 ) Jutowy
Color.CadetBlueColor.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )ColorValue( "#5f9ea0" ) RGBA( 95, 158, 160, 1 )RGBA( 95, 158, 160, 1 ) Brudnoniebieski
Color.ChartreuseColor.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )ColorValue( "#7fff00" ) RGBA( 127, 255, 0, 1 )RGBA( 127, 255, 0, 1 ) Szartrezowy
Color.ChocolateColor.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )ColorValue( "#d2691e" ) RGBA( 210, 105, 30, 1 )RGBA( 210, 105, 30, 1 ) Czekoladowy
Color.CoralColor.Coral ColorValue( "#ff7f50" )ColorValue( "#ff7f50" ) RGBA( 255, 127, 80, 1 )RGBA( 255, 127, 80, 1 ) Koralowy
Color.CornflowerBlueColor.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )ColorValue( "#6495ed" ) RGBA( 100, 149, 237, 1 )RGBA( 100, 149, 237, 1 ) Modrakowy
Color.CornsilkColor.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )ColorValue( "#fff8dc" ) RGBA( 255, 248, 220, 1 )RGBA( 255, 248, 220, 1 ) Kukurydziany
Color.CrimsonColor.Crimson ColorValue( "#dc143c" )ColorValue( "#dc143c" ) RGBA( 220, 20, 60, 1 )RGBA( 220, 20, 60, 1 ) Karmazynowy
Color.CyanColor.Cyan ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0, 255, 255, 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) Błękitny
Color.DarkBlueColor.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )ColorValue( "#00008b" ) RGBA( 0, 0, 139, 1 )RGBA( 0, 0, 139, 1 ) Ciemnoniebieski
Color.DarkCyanColor.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )ColorValue( "#008b8b" ) RGBA( 0, 139, 139, 1 )RGBA( 0, 139, 139, 1 ) Ciemnobłękitny
Color.DarkGoldenRodColor.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )ColorValue( "#b8860b" ) RGBA( 184, 134, 11, 1 )RGBA( 184, 134, 11, 1 ) Ciemnozłotawy
Color.DarkGrayColor.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169, 169, 169, 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) Ciemnoszary
Color.DarkGreenColor.DarkGreen ColorValue( "#006400" )ColorValue( "#006400" ) RGBA( 0, 100, 0, 1 )RGBA( 0, 100, 0, 1 ) Ciemnozielony
Color.DarkGreyColor.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169, 169, 169, 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) Ciemnoszary
Color.DarkKhakiColor.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )ColorValue( "#bdb76b" ) RGBA( 189, 183, 107, 1 )RGBA( 189, 183, 107, 1 ) CiemnyKhaki
Color.DarkMagentaColor.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )ColorValue( "#8b008b" ) RGBA( 139, 0, 139, 1 )RGBA( 139, 0, 139, 1 ) Ciemnoamarantowy
Color.DarkOliveGreenColor.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )ColorValue( "#556b2f" ) RGBA( 85, 107, 47, 1 )RGBA( 85, 107, 47, 1 ) Ciemnooliwkowozielony
Color.DarkOrangeColor.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )ColorValue( "#ff8c00" ) RGBA( 255, 140, 0, 1 )RGBA( 255, 140, 0, 1 ) Ciemnopomarańczowy
Color.DarkOrchidColor.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )ColorValue( "#9932cc" ) RGBA( 153, 50, 204, 1 )RGBA( 153, 50, 204, 1 ) Ciemnostorczykowy
Color.DarkRedColor.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )ColorValue( "#8b0000" ) RGBA( 139, 0, 0, 1 )RGBA( 139, 0, 0, 1 ) Ciemnoczerwony
Color.DarkSalmonColor.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )ColorValue( "#e9967a" ) RGBA( 233, 150, 122, 1 )RGBA( 233, 150, 122, 1 ) Ciemnołososiowy
Color.DarkSeaGreenColor.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )ColorValue( "#8fbc8f" ) RGBA( 143, 188, 143, 1 )RGBA( 143, 188, 143, 1 ) Ciemnozielonomorski
Color.DarkSlateBlueColor.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )ColorValue( "#483d8b" ) RGBA( 72, 61, 139, 1 )RGBA( 72, 61, 139, 1 ) Ciemnołupkowoniebieski
Color.DarkSlateGrayColor.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47, 79, 79, 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) Ciemnołupkowoszary
Color.DarkSlateGreyColor.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47, 79, 79, 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) Ciemnołupkowoszary
Color.DarkTurquoiseColor.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )ColorValue( "#00ced1" ) RGBA( 0, 206, 209, 1 )RGBA( 0, 206, 209, 1 ) Ciemnoturkusowy
Color.DarkVioletColor.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )ColorValue( "#9400d3" ) RGBA( 148, 0, 211, 1 )RGBA( 148, 0, 211, 1 ) Ciemnofioletowy
Color.DeepPinkColor.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )ColorValue( "#ff1493" ) RGBA( 255, 20, 147, 1 )RGBA( 255, 20, 147, 1 ) GłębokiRóż
Color.DeepSkyBlueColor.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )ColorValue( "#00bfff" ) RGBA( 0, 191, 255, 1 )RGBA( 0, 191, 255, 1 ) GłębokiLazurowy
Color.DimGrayColor.DimGray ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105, 105, 105, 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) PrzygaszonySzary
Color.DimGreyColor.DimGrey ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105, 105, 105, 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) PrzygaszonySzary
Color.DodgerBlueColor.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )ColorValue( "#1e90ff" ) RGBA( 30, 144, 255, 1 )RGBA( 30, 144, 255, 1 ) Drelichowy
Color.FireBrickColor.FireBrick ColorValue( "#b22222" )ColorValue( "#b22222" ) RGBA( 178, 34, 34, 1 )RGBA( 178, 34, 34, 1 ) Szamotowy
Color.FloralWhiteColor.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )ColorValue( "#fffaf0" ) RGBA( 255, 250, 240, 1 )RGBA( 255, 250, 240, 1 ) BielKwiatowa
Color.ForestGreenColor.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )ColorValue( "#228b22" ) RGBA( 34, 139, 34, 1 )RGBA( 34, 139, 34, 1 ) Leśnozielony
Color.FuchsiaColor.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255, 0, 255, 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) Fuksja
Color.GainsboroColor.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )ColorValue( "#dcdcdc" ) RGBA( 220, 220, 220, 1 )RGBA( 220, 220, 220, 1 ) Grafitowy
Color.GhostWhiteColor.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )ColorValue( "#f8f8ff" ) RGBA( 248, 248, 255, 1 )RGBA( 248, 248, 255, 1 ) Białawy
Color.GoldColor.Gold ColorValue( "#ffd700" )ColorValue( "#ffd700" ) RGBA( 255, 215, 0, 1 )RGBA( 255, 215, 0, 1 ) Złoty
Color.GoldenRodColor.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )ColorValue( "#daa520" ) RGBA( 218, 165, 32, 1 )RGBA( 218, 165, 32, 1 ) Złotawy
Color.GrayColor.Gray ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128, 128, 128, 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) Szary
Color.GreenColor.Green ColorValue( "#008000" )ColorValue( "#008000" ) RGBA( 0, 128, 0, 1 )RGBA( 0, 128, 0, 1 ) Zielony
Color.GreenYellowColor.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )ColorValue( "#adff2f" ) RGBA( 173, 255, 47, 1 )RGBA( 173, 255, 47, 1 ) Zielonożółty
Color.GreyColor.Grey ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128, 128, 128, 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) szary
Color.HoneydewColor.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )ColorValue( "#f0fff0" ) RGBA( 240, 255, 240, 1 )RGBA( 240, 255, 240, 1 ) Miodowy
Color.HotPinkColor.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )ColorValue( "#ff69b4" ) RGBA( 255, 105, 180, 1 )RGBA( 255, 105, 180, 1 ) Ciepłoróżowy
Color.IndianRedColor.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )ColorValue( "#cd5c5c" ) RGBA( 205, 92, 92, 1 )RGBA( 205, 92, 92, 1 ) CzerwieńIndiańska
Color.IndigoColor.Indigo ColorValue( "#4b0082" )ColorValue( "#4b0082" ) RGBA( 75, 0, 130, 1 )RGBA( 75, 0, 130, 1 ) Indygo
Color.IvoryColor.Ivory ColorValue( "#fffff0" )ColorValue( "#fffff0" ) RGBA( 255, 255, 240, 1 )RGBA( 255, 255, 240, 1 ) Jasnobeżowy
Color.KhakiColor.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )ColorValue( "#f0e68c" ) RGBA( 240, 230, 140, 1 )RGBA( 240, 230, 140, 1 ) Khaki
Color.LavenderColor.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )ColorValue( "#e6e6fa" ) RGBA( 230, 230, 250, 1 )RGBA( 230, 230, 250, 1 ) Lawendowy
Color.LavenderBlushColor.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )ColorValue( "#fff0f5" ) RGBA( 255, 240, 245, 1 )RGBA( 255, 240, 245, 1 ) Różowolawendowy
Color.LawnGreenColor.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )ColorValue( "#7cfc00" ) RGBA( 124, 252, 0, 1 )RGBA( 124, 252, 0, 1 ) Trawiasty
Color.LemonChiffonColor.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )ColorValue( "#fffacd" ) RGBA( 255, 250, 205, 1 )RGBA( 255, 250, 205, 1 ) Szyfonowocytrynowy
Color.LightBlueColor.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )ColorValue( "#add8e6" ) RGBA( 173, 216, 230, 1 )RGBA( 173, 216, 230, 1 ) Jasnoniebieski
Color.LightCoralColor.LightCoral ColorValue( "#f08080" )ColorValue( "#f08080" ) RGBA( 240, 128, 128, 1 )RGBA( 240, 128, 128, 1 ) Jasnokoralowy
Color.LightCyanColor.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )ColorValue( "#e0ffff" ) RGBA( 224, 255, 255, 1 )RGBA( 224, 255, 255, 1 ) Jasnobłękitny
Color.LightGoldenRodYellowColor.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )ColorValue( "#fafad2" ) RGBA( 250, 250, 210, 1 )RGBA( 250, 250, 210, 1 ) Jasnozłotawożółty
Color.LightGrayColor.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211, 211, 211, 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) Jasnoszary
Color.LightGreenColor.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )ColorValue( "#90ee90" ) RGBA( 144, 238, 144, 1 )RGBA( 144, 238, 144, 1 ) Jasnozielony
Color.LightGreyColor.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211, 211, 211, 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) Jasnoszary
Color.LightPinkColor.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )ColorValue( "#ffb6c1" ) RGBA( 255, 182, 193, 1 )RGBA( 255, 182, 193, 1 ) Jasnoróżowy
Color.LightSalmonColor.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )ColorValue( "#ffa07a" ) RGBA( 255, 160, 122, 1 )RGBA( 255, 160, 122, 1 ) Jasnołososiowy
Color.LightSeaGreenColor.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )ColorValue( "#20b2aa" ) RGBA( 32, 178, 170, 1 )RGBA( 32, 178, 170, 1 ) Jasnozielonomorski
Color.LightSkyBlueColor.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )ColorValue( "#87cefa" ) RGBA( 135, 206, 250, 1 )RGBA( 135, 206, 250, 1 ) Jasnolazurowy
Color.LightSlateGrayColor.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119, 136, 153, 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) Jasnołupkowoszary
Color.LightSlateGreyColor.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119, 136, 153, 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) Jasnołupkowoszary
Color.LightSteelBlueColor.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )ColorValue( "#b0c4de" ) RGBA( 176, 196, 222, 1 )RGBA( 176, 196, 222, 1 ) Jasnostalowoniebieski
Color.LightYellowColor.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )ColorValue( "#ffffe0" ) RGBA( 255, 255, 224, 1 )RGBA( 255, 255, 224, 1 ) Jasnożółty
Color.LimeColor.Lime ColorValue( "#00ff00" )ColorValue( "#00ff00" ) RGBA( 0, 255, 0, 1 )RGBA( 0, 255, 0, 1 ) Limonowy
Color.LimeGreenColor.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )ColorValue( "#32cd32" ) RGBA( 50, 205, 50, 1 )RGBA( 50, 205, 50, 1 ) Limonowozielony
Color.LinenColor.Linen ColorValue( "#faf0e6" )ColorValue( "#faf0e6" ) RGBA( 250, 240, 230, 1 )RGBA( 250, 240, 230, 1 ) Lniany
Color.MagentaColor.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255, 0, 255, 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) Amarantowy
Color.MaroonColor.Maroon ColorValue( "#800000" )ColorValue( "#800000" ) RGBA( 128, 0, 0, 1 )RGBA( 128, 0, 0, 1 ) Kasztanowy
Color.MediumAquamarineColor.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )ColorValue( "#66cdaa" ) RGBA( 102, 205, 170, 1 )RGBA( 102, 205, 170, 1 ) Średnioberylowy
Color.MediumBlueColor.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )ColorValue( "#0000cd" ) RGBA( 0, 0, 205, 1 )RGBA( 0, 0, 205, 1 ) Średnioniebieski
Color.MediumOrchidColor.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )ColorValue( "#ba55d3" ) RGBA( 186, 85, 211, 1 )RGBA( 186, 85, 211, 1 ) Średniostorczykowy
Color.MediumPurpleColor.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )ColorValue( "#9370db" ) RGBA( 147, 112, 219, 1 )RGBA( 147, 112, 219, 1 ) Średniopurpurowy
Color.MediumSeaGreenColor.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )ColorValue( "#3cb371" ) RGBA( 60, 179, 113, 1 )RGBA( 60, 179, 113, 1 ) Średniozielonomorski
Color.MediumSlateBlueColor.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )ColorValue( "#7b68ee" ) RGBA( 123, 104, 238, 1 )RGBA( 123, 104, 238, 1 ) Średniołupkowoniebieski
Color.MediumSpringGreenColor.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )ColorValue( "#00fa9a" ) RGBA( 0, 250, 154, 1 )RGBA( 0, 250, 154, 1 ) Średniojaskrawozielony
Color.MediumTurquoiseColor.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )ColorValue( "#48d1cc" ) RGBA( 72, 209, 204, 1 )RGBA( 72, 209, 204, 1 ) Średnioturkusowy
Color.MediumVioletRedColor.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )ColorValue( "#c71585" ) RGBA( 199, 21, 133, 1 )RGBA( 199, 21, 133, 1 ) Średnioczerwonofioletowy
Color.MidnightBlueColor.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )ColorValue( "#191970" ) RGBA( 25, 25, 112, 1 )RGBA( 25, 25, 112, 1 ) Czarnawoniebieski
Color.MintCreamColor.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )ColorValue( "#f5fffa" ) RGBA( 245, 255, 250, 1 )RGBA( 245, 255, 250, 1 ) Miętowy
Color.MistyRoseColor.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )ColorValue( "#ffe4e1" ) RGBA( 255, 228, 225, 1 )RGBA( 255, 228, 225, 1 ) Mglistoróżowy
Color.MoccasinColor.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )ColorValue( "#ffe4b5" ) RGBA( 255, 228, 181, 1 )RGBA( 255, 228, 181, 1 ) Obuwikowy
Color.NavajoWhiteColor.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )ColorValue( "#ffdead" ) RGBA( 255, 222, 173, 1 )RGBA( 255, 222, 173, 1 ) BielNawaho
Color.NavyColor.Navy ColorValue( "#000080" )ColorValue( "#000080" ) RGBA( 0, 0, 128, 1 )RGBA( 0, 0, 128, 1 ) Granatowy
Color.OldLaceColor.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )ColorValue( "#fdf5e6" ) RGBA( 253, 245, 230, 1 )RGBA( 253, 245, 230, 1 ) StareKoronki
Color.OliveColor.Olive ColorValue( "#808000" )ColorValue( "#808000" ) RGBA( 128, 128, 0, 1 )RGBA( 128, 128, 0, 1 ) Oliwkowy
Color.OliveDrabColor.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )ColorValue( "#6b8e23" ) RGBA( 107, 142, 35, 1 )RGBA( 107, 142, 35, 1 ) Szarawozielony
Color.OrangeColor.Orange ColorValue( "#ffa500" )ColorValue( "#ffa500" ) RGBA( 255, 165, 0, 1 )RGBA( 255, 165, 0, 1 ) Pomarańczowy
Color.OrangeRedColor.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )ColorValue( "#ff4500" ) RGBA( 255, 69, 0, 1 )RGBA( 255, 69, 0, 1 ) Pomarańczowoczerwony
Color.OrchidColor.Orchid ColorValue( "#da70d6" )ColorValue( "#da70d6" ) RGBA( 218, 112, 214, 1 )RGBA( 218, 112, 214, 1 ) Storczykowy
Color.PaleGoldenRodColor.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )ColorValue( "#eee8aa" ) RGBA( 238, 232, 170, 1 )RGBA( 238, 232, 170, 1 ) Bladozłotawy
Color.PaleGreenColor.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )ColorValue( "#98fb98" ) RGBA( 152, 251, 152, 1 )RGBA( 152, 251, 152, 1 ) Bladozielony
Color.PaleTurquoiseColor.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )ColorValue( "#afeeee" ) RGBA( 175, 238, 238, 1 )RGBA( 175, 238, 238, 1 ) Bladoturkusowy
Color.PaleVioletRedColor.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )ColorValue( "#db7093" ) RGBA( 219, 112, 147, 1 )RGBA( 219, 112, 147, 1 ) Bladofioletowoczerwony
Color.PapayaWhipColor.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )ColorValue( "#ffefd5" ) RGBA( 255, 239, 213, 1 )RGBA( 255, 239, 213, 1 ) Papajowy
Color.PeachPuffColor.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )ColorValue( "#ffdab9" ) RGBA( 255, 218, 185, 1 )RGBA( 255, 218, 185, 1 ) Ciemnawobrzoskwiniowy
Color.PeruColor.Peru ColorValue( "#cd853f" )ColorValue( "#cd853f" ) RGBA( 205, 133, 63, 1 )RGBA( 205, 133, 63, 1 ) Peruwiańskobrązowy
Color.PinkColor.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )ColorValue( "#ffc0cb" ) RGBA( 255, 192, 203, 1 )RGBA( 255, 192, 203, 1 ) Różowy
Color.PlumColor.Plum ColorValue( "#dda0dd" )ColorValue( "#dda0dd" ) RGBA( 221, 160, 221, 1 )RGBA( 221, 160, 221, 1 ) Śliwkowy
Color.PowderBlueColor.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )ColorValue( "#b0e0e6" ) RGBA( 176, 224, 230, 1 )RGBA( 176, 224, 230, 1 ) Bladojasnoniebieski
Color.PurpleColor.Purple ColorValue( "#800080" )ColorValue( "#800080" ) RGBA( 128, 0, 128, 1 )RGBA( 128, 0, 128, 1 ) Purpurowy
Color.RedColor.Red ColorValue( "#ff0000" )ColorValue( "#ff0000" ) RGBA( 255, 0, 0, 1 )RGBA( 255, 0, 0, 1 ) Czerwony
Color.RosyBrownColor.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )ColorValue( "#bc8f8f" ) RGBA( 188, 143, 143, 1 )RGBA( 188, 143, 143, 1 ) Różowobrązowy
Color.RoyalBlueColor.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )ColorValue( "#4169e1" ) RGBA( 65, 105, 225, 1 )RGBA( 65, 105, 225, 1 ) BłękitKrólewski
Color.SaddleBrownColor.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )ColorValue( "#8b4513" ) RGBA( 139, 69, 19, 1 )RGBA( 139, 69, 19, 1 ) Skórzanobrązowy
Color.SalmonColor.Salmon ColorValue( "#fa8072" )ColorValue( "#fa8072" ) RGBA( 250, 128, 114, 1 )RGBA( 250, 128, 114, 1 ) Łososiowy
Color.SandyBrownColor.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )ColorValue( "#f4a460" ) RGBA( 244, 164, 96, 1 )RGBA( 244, 164, 96, 1 ) Piaskowobrązowy
Color.SeaGreenColor.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )ColorValue( "#2e8b57" ) RGBA( 46, 139, 87, 1 )RGBA( 46, 139, 87, 1 ) Zielonomorski
Color.SeaShellColor.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )ColorValue( "#fff5ee" ) RGBA( 255, 245, 238, 1 )RGBA( 255, 245, 238, 1 ) Muszelkowy
Color.SiennaColor.Sienna ColorValue( "#a0522d" )ColorValue( "#a0522d" ) RGBA( 160, 82, 45, 1 )RGBA( 160, 82, 45, 1 ) Sjena
Color.SilverColor.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )ColorValue( "#c0c0c0" ) RGBA( 192, 192, 192, 1 )RGBA( 192, 192, 192, 1 ) Srebrny
Color.SkyBlueColor.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )ColorValue( "#87ceeb" ) RGBA( 135, 206, 235, 1 )RGBA( 135, 206, 235, 1 ) Lazurowy
Color.SlateBlueColor.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )ColorValue( "#6a5acd" ) RGBA( 106, 90, 205, 1 )RGBA( 106, 90, 205, 1 ) Łupkowoniebieski
Color.SlateGrayColor.SlateGray ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112, 128, 144, 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) Łupkowoszary
Color.SlateGreyColor.SlateGrey ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112, 128, 144, 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) Łupkowoszary
Color.SnowColor.Snow ColorValue( "#fffafa" )ColorValue( "#fffafa" ) RGBA( 255, 250, 250, 1 )RGBA( 255, 250, 250, 1 ) Śnieżny
Color.SpringGreenColor.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )ColorValue( "#00ff7f" ) RGBA( 0, 255, 127, 1 )RGBA( 0, 255, 127, 1 ) Jaskrawozielony
Color.SteelBlueColor.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )ColorValue( "#4682b4" ) RGBA( 70, 130, 180, 1 )RGBA( 70, 130, 180, 1 ) Stalowoniebieski
Color.TanColor.Tan ColorValue( "#d2b48c" )ColorValue( "#d2b48c" ) RGBA( 210, 180, 140, 1 )RGBA( 210, 180, 140, 1 ) Pastelowobrązowy
Color.TealColor.Teal ColorValue( "#008080" )ColorValue( "#008080" ) RGBA( 0, 128, 128, 1 )RGBA( 0, 128, 128, 1 ) Zielonomodry
Color.ThistleColor.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )ColorValue( "#d8bfd8" ) RGBA( 216, 191, 216, 1 )RGBA( 216, 191, 216, 1 ) Ostowy
Color.TomatoColor.Tomato ColorValue( "#ff6347" )ColorValue( "#ff6347" ) RGBA( 255, 99, 71, 1 )RGBA( 255, 99, 71, 1 ) Pomidorowy
Color.TurquoiseColor.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )ColorValue( "#40e0d0" ) RGBA( 64, 224, 208, 1 )RGBA( 64, 224, 208, 1 ) Turkusowy
Color.VioletColor.Violet ColorValue( "#ee82ee" )ColorValue( "#ee82ee" ) RGBA( 238, 130, 238, 1 )RGBA( 238, 130, 238, 1 ) Fioletowy
Color.WheatColor.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )ColorValue( "#f5deb3" ) RGBA( 245, 222, 179, 1 )RGBA( 245, 222, 179, 1 ) Pszeniczny
Color.WhiteColor.White ColorValue( "#ffffff" )ColorValue( "#ffffff" ) RGBA( 255, 255, 255, 1 )RGBA( 255, 255, 255, 1 ) Biały
Color.WhiteSmokeColor.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )ColorValue( "#f5f5f5" ) RGBA( 245, 245, 245, 1 )RGBA( 245, 245, 245, 1 ) Białoszary
Color.YellowColor.Yellow ColorValue( "#ffff00" )ColorValue( "#ffff00" ) RGBA( 255, 255, 0, 1 )RGBA( 255, 255, 0, 1 ) Żółty
Color.YellowGreenColor.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )ColorValue( "#9acd32" ) RGBA( 154, 205, 50, 1 )RGBA( 154, 205, 50, 1 ) Żółtozielony