Funkcje Date i Time w usłudze PowerAppsDate and Time functions in PowerApps

Konwertuje datę i godzinę na składniki wartości daty/godziny.Converts date and time components to a date/time value.

OpisDescription

Funkcja Date konwertuje poszczególne wartości roku, miesiąca i dnia na wartość daty/godziny.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Część godzinowa to północ.The time portion is midnight.

  • Jeśli wartość roku jest z zakresu od 0 do 1899 (włącznie), funkcja dodaje tę wartość do wartości 1900 w celu obliczenia roku.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. Wartość 70 zostaje zmieniony w rok 1970.70 becomes 1970.
  • W przypadku wartości miesiąca wynoszącej mniej niż 1 lub więcej niż 12 wynik jest tworzony przez odjęcie lub dodanie odpowiedniej liczby miesięcy względem początku danego roku.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Jeśli wartość dnia jest większa niż liczba dni w danym miesiącu, funkcja dodaje tę liczbę dni do pierwszego dnia miesiąca i zwraca odpowiednią datę z kolejnego miesiąca.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Jeśli wartość dnia jest mniejsza niż 1, funkcja odejmuje tę liczbę dni powiększoną o 1 od pierwszego dnia określonego miesiąca.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Funkcja Time konwertuje poszczególne wartości godziny, minuty i sekundy na wartość daty/godziny.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Z wynikiem tym nie jest skojarzona data.The result has no date associated with it.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu konwertowania ciągu na wartość, zobacz opisy funkcji DateValue, TimeValue, i DateTimeValue.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Więcej informacji można także uzyskać w artykule na temat pracy z datami i godzinami.Also see working with dates and times for more information.

SkładniaSyntax

Date( Rok, Miesiąc, Dzień )Date( Year, Month, Day )

  • Rok — wymagane.Year - Required. Liczby większe niż 1899 są interpretowane jako bezwzględne (wartość 1980 jest interpretowana jako rok 1980); liczby z zakresu od 0 do 1899 są interpretowane względem roku 1900.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (Na przykład wartość 80 jest interpretowany jako rok 1980).(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Miesiąc — wymagane.Month - Required. Liczba z zakresu od 1 do 12.A number that ranges from 1 to 12.
  • Dzień — wymagane.Day - Required. Liczba z zakresu od 1 do 31.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Godzina, Minuta, Sekunda )Time( Hour, Minute, Second )

  • Godzina — wymagane.Hour - Required. Liczba z zakresu od 0 (00:00) do 23 (23:00).A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Minuta — wymagane.Minute - Required. Liczba z zakresu od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.
  • Sekunda — wymagane.Second - Required. Liczba z zakresu od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.

PrzykładyExamples

DataDate

Jeśli użytkownik wpisze wartość 1979 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireYear, wartość 3 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireMonth i wartość 17 kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireDay, ta funkcja zwróci wartość 3/17/1979:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TimeTime

Jeśli użytkownik wpisze wartość 14 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthHour, wartość 50 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthMinute i wartość 24 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthSecond, ta funkcja zwróci wartość 02:50:24 p.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")