Funkcje Day, Month, Year, Hour, Minute, Second i Weekday w usłudze PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Zwraca pojedyncze składniki wartości daty/godziny.Returns individual components of a Date/Time value.

OpisDescription

Funkcja Day zwraca składnik dnia wartości daty/godziny. Wynik może mieć wartość od 1 do 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Funkcja Month zwraca składnik miesiąca wartości daty/godziny. Wynik może mieć wartość od 1 do 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Funkcja Year zwraca składnik roku wartości daty/godziny. Wyniki są większe niż wartość 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Funkcja Hour zwraca składnik godziny wartości daty/godziny. Wynik może mieć wartość od 0 (12:00 AM) do 23 (11:00 PM).The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Funkcja Minute zwraca składnik minuty wartości daty/godziny. Wynik może mieć wartość od 0 do 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkcja Second zwraca składnik sekundy wartości daty/godziny. Wynik może mieć wartość od 0 do 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkcja Weekday zwraca składnik dnia tygodnia w ramach wartości daty/godziny.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Domyślnie wynik może mieć wartość od 1 (niedziela) do 7 (sobota).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Możesz określić inny zakres, korzystając z kodu funkcji DZIEŃ.TYG programu Microsoft Excel. lub wartości wyliczenia StartOfWeek:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Kod programu ExcelExcel code Wyliczenie StartOfWeekStartOfWeek enumeration OpisDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Liczby od 1 (niedziela) do 7 (sobota).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Wartość domyślna.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Liczby od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Liczby od 0 (poniedziałek) do 6 (niedziela).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Liczby od 1 (wtorek) do 7 (poniedziałek).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Liczby od 1 (środa) do 7 (wtorek).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Liczby od 1 (czwartek) do 7 (środa).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Liczby od 1 (piątek) do 7 (czwartek).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Liczby od 1 (sobota) do 7 (piątek).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Wszystkie funkcje zwracają liczbę.All functions return a number.

Zobacz artykuł dotyczący pracy z datami i godzinami, aby uzyskać więcej informacji.See working with dates and times for more information.

SkładniaSyntax

Day( DataGodzina )Day( DateTime )
Month( DataGodzina )Month( DateTime )
Year( DataGodzina )Year( DateTime )
Hour( DataGodzina )Hour( DateTime )
Minute( DataGodzina )Minute( DateTime )
Second( DataGodzina )Second( DateTime )

  • DataGodzina — wymagane.DateTime - Required. Wartość daty/godziny używana w ramach operacji.Date/Time value to operate on.

Weekday( DataGodzina [, PierwszyDzieńTygodnia ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DataGodzina — wymagane.DateTime - Required. Wartość daty/godziny używana w ramach operacji.Date/Time value to operate on.
  • PierwszyDzieńTygodnia — opcjonalne.WeekdayFirst - Optional. Kod programu Excel określający dzień rozpoczęcia tygodnia.Excel code specifying which day starts the week. Jeśli kod nie zostanie podany, używana jest wartość 1 (niedziela jest pierwszym dniem tygodnia).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

PrzykładyExamples

W poniższym przykładzie bieżąca godzina to 15:59:37, a dzień to czwartek, 9 kwietnia 2015 roku.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Year( Now() )Year( Now() ) Zwraca składnik roku bieżącej godziny i daty.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Zwraca składnik miesiąca bieżącej godziny i daty.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Zwraca składnik dnia bieżącej godziny i daty.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Zwraca składnik godziny bieżącej godziny i daty.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Zwraca składnik minuty bieżącej godziny i daty.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Zwraca składnik sekundy bieżącej godziny i daty.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Zwraca składnik dnia tygodnia bieżącej godziny i daty, korzystając z domyślnego ustawienia początku tygodnia (niedziela).Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Zwraca składnik dnia tygodnia bieżącej godziny i daty, korzystając z kodu programu Excel, za pomocą którego ustawiono czwartek jako początek tygodnia.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Zwraca składnik dnia tygodnia bieżącej godziny i daty, korzystając z wyliczenia StartOfWeek, za pomocą którego ustawiono środę jako początek tygodnia.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22