Funkcje DateValue, TimeValue i DateTimeValue w usłudze PowerAppsDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Konwertuje datę i/lub godzinę w ciągu na wartość daty/godziny.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

OpisDescription

Funkcja DateValue konwertuje ciąg daty (np. „10/01/2014”) na wartość daty/godziny.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

Funkcja TimeValue konwertuje ciąg godziny (np. „12:15 PM”) na wartość daty/godziny.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

Funkcja DateTimeValue konwertuje ciąg daty i godziny (np. „January 10, 2013 12:13 AM”) na wartość daty/godziny.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

Funkcja DateValue ignoruje wszelkie informacje dotyczące godziny znajdujące się w ciągu daty, a funkcja TimeValue ignoruje wszelkie informacje dotyczące daty znajdujące się w ciągu godziny.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

Domyślnie używany jest język bieżącego użytkownika, ale można to zmienić, aby ciągi były prawidłowo interpretowane.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Na przykład w przypadku ustawienia języka „en” wartość „10/1/1920” jest interpretowana jako 1 października, a w przypadku języka „pl” — jako 10 stycznia.For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Data musi mieć jeden z następujących formatów:Dates must be in one of these formats:

 • MM/DD/RRRRMM/DD/YYYY
 • DD/MM/RRRRDD/MM/YYYY
 • DD Mon RRRRDD Mon YYYY
 • Month DD, RRRRMonth DD, YYYY

Informacje dotyczące konwertowania numerycznych składników daty, miesiąca, roku, godziny, minuty i sekundy można uzyskać w opisie funkcji Date i Time.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Więcej informacji można także uzyskać w artykule na temat pracy z datami i godzinami.Also see working with dates and times for more information.

Aby skonwertować liczby, zapoznaj się z opisem funkcji Value.To convert numbers, see the Value function.

SkładniaSyntax

DateValue( Ciąg [, Język ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( Ciąg [, Język ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( Ciąg [, Język ])TimeValue( String [, Language ])

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg tekstowy zawierający datę, godzinę lub wartość stanowiącą połączenie daty i godziny.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Język — opcjonalne.Language - Optional. Ciąg języka — dwa pierwsze znaki wartości uzyskanej za pomocą funkcji Language.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Jeśli ta wartość nie jest określona, jest używany język bieżącego użytkownika.If not provided, the language of the current user's client is used.

PrzykładyExamples

DateValueDateValue

Jeśli w kontrolce wprowadzania danych o nazwie Startdate został wpisany ciąg 10/11/2014, a właściwość Text etykiety została ustawiona na funkcję:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Etykieta będzie przedstawiała ciąg Saturday, October 11, 2014, jeśli na danym komputerze wybrano ustawienia regionalne en.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Uwaga: z parametrem DateTimeFormat można użyć kilku opcji innych niż LongDateTime.Note: You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Aby wyświetlić listę tych opcji, wprowadź w polu funkcji parametr, a za nim wykrzyknik.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Etykieta będzie następująca: Monday, November 10, 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

W przypadku wykonania tych działań 20 października 2014 roku:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Jeśli na komputerze był ustawiony język en, na etykiecie będzie widoczna liczba 9 wskazująca liczbę dni między 11 i 20 października.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. Funkcja DateDiff umożliwia także wyświetlenie różnicy w kontekście miesięcy, kwartałów i lat.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Jeśli w kontrolce wprowadzania danych o nazwie Start został wpisany ciąg 10/11/2014 1:50:24.765 PM, a właściwość Text etykiety została ustawiona na funkcję:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etykieta będzie przedstawiała ciąg Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM, jeśli na danym komputerze wybrano ustawienia regionalne „en”.The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Uwaga: z parametrem DateTimeFormat można użyć kilku opcji innych niż LongDateTime.Note: You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Aby wyświetlić listę tych opcji, wprowadź w polu funkcji parametr, a za nim wykrzyknik.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etykieta będzie następująca: Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Etykieta będzie przedstawiała ciąg Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM, jeśli na danym komputerze wybrano ustawienia regionalne en.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Alternatywnie można też określić ustawienie hh:mm:ss.f lub hh:mm:ss.ff, aby zaokrąglić godzinę do najbliższej części dziesiętnej lub setnej sekundy.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Nadaj kontrolce wprowadzania danych nazwę FinishedAt i ustaw dla właściwości Text etykiety następującą funkcję:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Udało się!", "Za późno!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • W przypadku wpisania wartości 4:59:59.999 PM w kontrolce FinishedAt na etykiecie będzie wyświetlany ciąg „Udało się!”If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • W przypadku wpisania wartości 5:00:00.000 PM w kontrolce FinishedAt na etykiecie będzie wyświetlany ciąg „Za późno!”.If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"