Funkcja Defaults w usłudze PowerAppsDefaults function in PowerApps

Zwraca wartości domyślne dla źródła danych.Returns the default values for a data source.

OpisDescription

Funkcja Defaults umożliwia wstępne umieszczenie danych w formularzu, ułatwiając jego wypełnienie.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Ta funkcja zwraca rekord zawierający wartości domyślne dla źródła danych.This function returns a record that contains the default values for the data source. Jeśli określona kolumna w źródle danych nie ma wartości domyślnej, dana właściwość nie będzie obecna.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Źródła danych różnią się w zakresie ilości udostępnianych informacji. Czasami nie udostępniają ich w ogóle.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. Podczas pracy z kolekcją lub innym źródłem danych, które nie obsługuje wartości domyślnych, funkcja Defaults zwróci pusty rekord.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

Funkcję Defaults można połączyć z funkcją Patch w celu utworzenia rekordu.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

SkładniaSyntax

Defaults( ŹródłoDanych )Defaults( DataSource )

  • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych, dla którego chcesz uzyskać wartości domyślne.The data source for which you want default values.

PrzykładyExamples

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Defaults( Scores )Defaults( Scores ) Zwraca wartości domyślne dla źródła danych Scores.Returns the default values for the Scores data source. { Score: 0 }{ Score: 0 }