Funkcje Enable i Disable w usłudze PowerAppsEnable and Disable functions in PowerApps

Włącza lub wyłącza sygnał.Turns a signal on or off.

PrzeglądOverview

Niektóre sygnały mogą się często zmieniać, przez co aplikacja musi dokonywać ponownego obliczania.Some signals can change often, requiring the app to recalculate as they do. Nagłe zmiany występujące przez długi okres mogą spowodować wyczerpania baterii urządzenia.Rapid changes over a long period of time can drain a device's battery. Za pomocą tych funkcji można ręcznie włączyć lub wyłączyć sygnał.You can use these functions to manually turn a signal on or off.

Gdy sygnał nie jest używany, zostaje automatycznie wyłączony.When a signal isn't being used, it's automatically turned off.

OpisDescription

Funkcje Enable i Disable umożliwiają włączenie i wyłączenie sygnału (odpowiednio).The Enable and Disable functions turn a signal on and off, respectively.

Te funkcje działają obecnie tylko w przypadku sygnału Location.These functions currently only work for the Location signal.

Te funkcje nie mają wartości zwracanej.These functions have no return value. Można ich używać tylko w formułach dotyczących zachowań.You can use them only in behavior formulas.

SkładniaSyntax

Enable( Sygnał )Enable( Signal )
Disable( Sygnał )Disable( Signal )

  • Sygnał — wymagane.Signal - Required. Sygnał, który ma zostać włączony lub wyłączony.The signal to turn on or off.