Funkcja Find w usłudze PowerAppsFind function in PowerApps

Umożliwia znalezienie ciągu tekstowego w innym ciągu (o ile istnieje).Finds a string of text, if it exists, within another string.

OpisDescription

Funkcja Find wyszukuje ciąg w innym ciągu, uwzględniając wielkość liter.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. Aby zignorować wielkość liter, należy najpierw użyć funkcji Lower względem argumentów.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Funkcja Find zwraca pozycję początkową znalezionego ciągu.Find returns the starting position of the string that was found. Pozycja 1 jest pierwszym znakiem ciągu.Position 1 is the first character of the string. Jeśli przeszukiwany ciąg nie zawiera szukanego ciągu funkcja Find zwraca wartość pusta.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

SkładniaSyntax

Find( ZnajdźCiąg, WCiągu [, PozycjaPoczątkowa ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • ZnajdźCiąg — wymagane.FindString - Required. Ciąg do znalezienia.The string to find.
  • WCiągu — wymagane.WithinString - Required. Ciąg do przeszukania.The string to search within.
  • PozycjaPoczątkowa — opcjonalne.StartingPosition - Optional. Pozycja początkowa, od której należy rozpocząć wyszukiwanie.The starting position to start searching. Pozycja 1 jest pierwszym znakiem.Position 1 is the first character.