Funkcja HashTags w usłudze PowerAppsHashTags function in PowerApps

Wyodrębnia hasztagi (ciągi#) z ciągu tekstowego.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

OpisDescription

Funkcja HashTags wyszukuje hasztagi w ciągu.The HashTags function scans a string for hashtags. Hasztagi zaczynają się od znaku numeru (#), za którym występuje dowolna kombinacja:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • wielkich i małych liter,uppercase and lowercase letters
 • cyfr,numerals
 • znaków podkreślenia,underscores
 • symboli walut (np. $).currency symbols (such as $)

Funkcja HashTags zwraca tabelę z jedną kolumną zawierającą hasztagi z danego ciągu.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Jeśli ciąg nie zawiera żadnych hasztagów, funkcja zwraca tabelę z jedną kolumną, która jest pusta.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SkładniaSyntax

HashTags( Ciąg )HashTags( String )

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, który ma zostać przeszukany pod kątem hasztagów.String to scan for hashtags.

PrzykładyExamples

Krok po krokuStep by step

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu i nadaj jej nazwę Tweet, a następnie wpisz w to pole następujące zdanie:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Dodaj pionową galerię niestandardową i ustaw jej właściwość Items na następującą funkcję:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Dodaj kontrolkę Etykieta do szablonu galerii.Add a Label control to the gallery template.

  W galerii pojawią się następujące hasztagi:The gallery shows these hashtags:

  • #app#app
  • #AMAZING#AMAZING
  • #coUnt123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1